SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

18. 12. 2020

Oznam

V súvislosti so šírením koronavírusu, Slovenská obchodná inšpekcia ruší stránkové hodiny na jednotlivých inšpektorátoch a ústrednom inšpektoráte. Podnety na vykonanie kontroly budú prijímané len poštovou prepravou, elektronickou formou alebo telefonicky.
SOI nebude prijímať podnety podávané osobne!

Uvedené opatrenie platí do odvolania.

Kategória: Informácie pre verejnosť
14. 12. 2020

Posúdenie reklamovanej vady v byte spotrebiteľa

Slovenskej obchodnej inšpekcii bola doručená otázka podnikateľského subjektu, týkajúca sa postupu pri vykonávaní technickej ohliadky, nevyhnutnej pre posudzovanie reklamovanej vady v byte spotrebiteľa. Predmetom otázky bola povinnosť spotrebiteľa prekryť si nos a dýchacie cesty (nasadiť si rúško) pri návšteve servisného technika v byte… Kategória: Informácie pre verejnosť
11. 12. 2020

Povinnosti cestovných kancelárií - doplnenie

Zákonom č. 198 z 09. júla 2020, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21. 07. 2020, sa zmenili a doplnili niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Zmena nastala aj v zákone č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu…


Kategória: Informácie pre verejnosť
7. 12. 2020

Zmeny v reklamačnom konaní

Dňa 21. 07. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento zákon zmenil a doplnil aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisovv časti, týkajúcej sa reklamačného konania a súvisiacich lehôt… Kategória: Informácie pre verejnosť
7. 12. 2020

Účtovanie obalov

S účinnosťou od 21. 07. 2020 bola v zákone č. 250/2007 Z. z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zrušená povinnosť predávajúceho predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku,pri samoobslužnom predaji poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál a uhrádzať náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku… Kategória: Informácie pre verejnosť
25. 11. 2020

Informácie pre podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť k označovaniu sviečok

Sviečky patria medzi tzv. neurčené výrobky. Výrobky zaradené do tejto skupiny nemôžu byť označené označením CE a nemusia mať vydané EÚ/ES vyhlásenie o zhode. Takéto výrobky však musia byť bezpečné v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pričom bližšie požiadavky na ich bezpečnosť sú uvedené v nariadení vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a v príslušných platných technických normách… Kategória: Informácie pre verejnosť
26. 10. 2020

Informácia k textilným rúškam a filtračným polmaskám - respirátorom

Na trhu Slovenskej republiky sa po vypuknutí pandémie COVID-19 zvýšil dopyt po výrobkoch na ochranu dýchacích ciest. Medzi takéto výrobky patria textilné rúška a filtračné polmasky nazývané aj respirátory. Na uvedené skupiny výrobkov sa vzťahujú rôzne právne predpisy a požiadavky na bezpečnosť… Kategória: Informácie pre verejnosť
7. 9. 2020

Usmernenie ÚNMS k povinnosti mať na predajni kontrolné váhy

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je predávajúci povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. V ktorých prípadoch je predávajúci povinný mať na predajni kontrolné váhy... Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 6. 2020

Upozornenie na spoločnosť GLOBAL GROUP c/o REVERSE LOGISTIC, DISCOUNT CLUB

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou GLOBAL GROUP c/o REVERSE LOGISTIC, DISCOUNT CLUB. Na uvedené upozorňovalo osobitne Európske spotrebiteľské centrum v SR: https://esc-sr.sk/novinky/pozor-na-ponuky-zlavoveho-klubu/. SOI zaznamenala niekoľko podaní týkajúcich sa Zľavového klubu alebo nákupu prostredníctvom inzercie v novinách a časopisoch (najčastejšie týždenníky, denníky)… Kategória: Informácie pre verejnosť
1