Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Ochrana osobných údajovKamerový systém

Kamerový systém

Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Táto informácia sa týka kamerového systému, ktorý sa nachádza v priestoroch Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, P.O. BOX 29, 827 99 Bratislava 27.

Prevádzkovateľ: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. BOX 29, 827 99 Bratislava 27 e-mail: info@soi.sk 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa, adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. BOX 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk

Účelom spracúvania osobných údajov kamerovým systémom je ochrana majetku prevádzkovateľa.

Právnym základom tohto účelu je oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutých osôb budú uchovávané prevádzkovateľom po dobu 7 dní.

Príjemcami osobných údajov budú, alebo v závislosti od situácie môže byť:

  • strážna služba,
  • orgány činné v trestnom konaní,
  • súd.

Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša do tretích krajín, ani do medzinárodných organizácií.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby mohol byť splnený oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to ochrana majetku prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou, ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Prevádzkovateľ má vypracovaný test proporcionality, ktorý odôvodňuje spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže podať žiadosť, aby získala informáciu o výsledku testu proporcionality.

Na to, aby mohol prevádzkovateľ realizovať svoj oprávnený záujem, je dotknutá osoba povinná poskytnúť svoje osobné údaje. Následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť nevpustenie fyzickej osoby do objektu prevádzkovateľa.