SOI Slovenská obchodná inšpekciaZásady kontroly

Zásady kontroly

Zásady kontroly (upozornenie a ochrana pred falošnými kontrolami)

Kontrola, vykonávaná Slovenskou obchodnou inšpekciou (ďalej len „SOI“) spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so stavom predpísaným - ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vyhodnotenie tohto porovnania je výsledkom kontroly, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu.

SOI pri kontrolách u kontrolovaných osôb zisťuje nedostatky a formou záväzných pokynov vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a ich škodlivých následkov.

V rámci kontrolnej činnosti sú ukladané:

 • opatrenia na mieste (zákon č. 128/2002 Z. z. v platnom znení, zákon č. 178/1998 Z. z. v platnom znení),
 • ochranné opatrenia (zákon č. 128/2002 Z. z. v platnom znení, zákon č. 264/1999 Z. z. v platnom znení),
 • iné opatrenia v správnom konaní (zákon č. 133/2013 Z. z. v platnom znení, zákon č. 147/2001 Z. z. v platnom znení).

SOI môže nariadiť okamžité stiahnutie výrobku z trhu a v prípade, ak je to potrebné, jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby. V prípade ohrozenia oprávneného záujmu spotrebiteľa (života, zdravia, resp. majetku) SOI nariadi zverejnenie upozornenia na riziká výrobkov. Tieto kompetencie sa týkajú všetkých výrobkov, nielen určených výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z.

Kontrolnú činnosť môžu vykonávať len zamestnanci, ktorí získali špeciálnu odbornú spôsobilosť na výkon kontroly a sú držiteľom služobného preukazu SOI, resp. tí zamestnanci a prizvané osoby, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon kontroly. Ústredný riaditeľ SOI a riaditelia inšpektorátov SOI sú oprávnení prizvať na kontrolu zamestnancov iných orgánov, právnických osôb alebo fyzické osoby, ktoré majú práva a povinnosti v rozsahu a časovom ohraničení im vydaného oprávnenia.

Inšpektori sú pri výkone kontroly oprávnení:

 • vstupovať do priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s činnosťami, ktoré je SOI oprávnená kontrolovať, vykonávať dozor, resp. dohľad,
 • overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú,
 • požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie, doklady, údaje a vysvetlenia, sprievodné listiny, technickú dokumentáciu a inú dokumentáciu,
 • vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov,
 • požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu vyplývať z použitia výrobkov,
 • odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,
 • vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, požadovať ich odstránenie, príčin a škodlivých následkov v určenej lehote a o plnení záväzných pokynov žiadať správu v určenej lehote,
 • vydávať opatrenia na mieste podľa zákona o štátnej kontrole a opatrenia podľa zákona o trhoviskách (na ktoré sa nevzťahuje správne konanie),
 • zákaz dodávky, predaja alebo použitia výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom,
 • zákaz používania neoverených určených meradiel,
 • zákaz výkonu prevádzkovej alebo obchodnej činnosti,
 • nariadenie znehodnotenia výrobkov, ak je zjavné, že nie sú bezpečné,
 • zákaz uskutočnenia predajnej akcie alebo jej pokračovania,
 • zákaz predaja a poskytovania služieb na trhovom mieste.

Inšpektor je povinný:

 • preukázať sa preukazom SOI,
 • vykonať záznam z každej kontroly (aj z nedokončenej),
 • postupovať pri kontrole v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • vychádzať len z vlastných zistení,
 • objektívne zisťovať a posudzovať skutkový stav,
 • ku kontrolovaným osobám sa správať nepredpojato a korektne,
 • odmietnuť všetky formy korupcie,
 • utajovať meno pisateľa podania, okrem prípadov, kedy podanie nie je možné prešetriť bez toho, aby boli doklady od pisateľa použité pri kontrole ako dôkazový materiál,
 • zachovávať mlčanlivosť o služobnom, hospodárskom a štátnom tajomstve a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri kontrole a v súvislosti s ňou.

Práva a povinnosti kontrolovaných osôb

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. v platnom znení kontrolovaná osoba:

 • má právo za účasti inšpektorov odobrať sama kontrolné vzorky výrobkov a ponechať si časť z každej takto odobratej vzorky,
 • je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu,
 • je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu,
 • je povinná uhradiť náklady skúšok na overenie bezpečnosti, kvality a zhody výrobkov, ak ich deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov,
 • proti opatreniam na mieste môže podať námietky písomne do 3 dní.

Podľa zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení:

 • kontrolované osoby a ich zamestnanci sú oprávnení v určenej lehote sa vyjadriť k výsledkom kontroly, k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania v správnom konaní,
 • proti rozhodnutiu riaditeľa inšpektorátu SOI v správnom konaní môže kontrolovaná osoba podať odvolanie v zákonom určenej lehote (15 dní).

Služobné preukazy inšpektorov

Preukaz inšpektora SOI je uložený v čiernom koženom puzdre, opatrený zlatým štátnym znakom SR a názvom Slovenská obchodná inšpekcia. Preukaz je na bielom kriedovom papieri so zlatou potlačou. Na ľavej strane je farebne vyobrazený štátny znak SR, farebná fotografia inšpektora, jeho podpis a číslo preukazu. Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ústredného riaditeľa SOI. Na fotke a pri podpise ústredného riaditeľa SOI sú okrúhle pečiatky so štátnym znakom SR.   

Inšpektor SOI je pri začatí kontroly povinný preukázať sa služobným preukazom SOI, vykonať kontrolu a všetky skutočnosti, ktoré pri kontrole zistí, zapísať do inšpekčného záznamu. V prípade zistených nedostatkov inšpektor vydá záväzné pokyny na ich odstránenie.

Žiadame podnikateľské subjekty a spotrebiteľskú verejnosť, aby nájdenie služobného preukazu ihneď nahlásili na Ústredný inšpektorát SOI v Bratislave, Bajkalská 21/A, č. tel. 02/58 272 140, 103, 151, 152, alebo orgánom Policajného zboru za účelom zabránenia ich zneužitiu.

Upozornenie:
V prípade, ak má kontrolovaná osoba podozrenie, že ide o falošného inšpektora, má možnosť sa obrátiť s dopytom (aj telefonickým) na príslušný krajský inšpektorát SOI, alebo na Ústredný inšpektorát SOI v Bratislave.