SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

14. 6. 2011

Rady podnikateľom - Brožúra "Bezpečnosť hračiek"

S účinnosťou od 20. júla 2011 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začnú uplatňovať ustanovenia smernice EP a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek...
Kategória: Informácie pre verejnosť
9. 12. 2010

Rady podnikateľom pri obchodovaní so zábavnou pyrotechnikou

 

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje podnikateľov, že od 1. februára 2009 platí Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh, do ktorého bola zapracovaná Smernica EP a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007. Pyrotechnické výrobky, ktorých zhoda vlastností je posúdená podľa tohto nariadenia vlády musia mať vydané ES vyhlásenie o zhode a musia mať okrem iného označenie CE a označenie príslušnou kategóriou nebezpečnosti. Posúdenie zhody vlastností pyrotechnických výrobkov podľa tohto nariadenia vlády je platné v rámci celej Európskej únie...

Kategória: Informácie pre verejnosť
16. 11. 2010

Upozornenie verejnosti na nekalé obchodné praktiky

Upozorňujeme verejnosť (živnostníkov, podnikateľov, organizácie, ústavy, školy, združenia, spolky, zväzy...) na nekalé obchodné praktiky zahraničnej spoločnosti EU BUSINESS REGISTER zo Španielska, ktorá rozposiela rôznym subjektom výzvy v anglickom jazyku o možnosti registrácie firmy v registri podnikateľských spoločností Európskej únie...

Kategória: Informácie pre verejnosť