SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

15. 7. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov - CK KVALITAtour

Dňa 15.07.2016 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu v CK KVALITAtour, Nám. Sv. Egídia 37, Poprad. Počas výkonu kontroly CK KVALITA, spol. s r. o. predávala zájazdy na termíny uskutočnenia zájazdov po dátume 01.05.2016 bez poistenia insolventnosti a tiež bez akejkoľvek bankovej záruky pre prípad úpadku CK. V čase kontroly CK KVALITA, spol. s r. o. nepredložila žiadnu uzatvorenú poistnú zmluvu ani inú zmluvu o bankovej záruke pre prípad úpadku CK a tým porušila závažným spôsobom zákonom stanovené povinnosti.

Z uvedeného dôvodu bolo spoločnosti CK KVALITA, spol. s r. o. uložené opatrenie na mieste, ktorým bol uvedenej spoločnosti zakázaný predaj zájazdov až do vykonania nápravy.

Kategória: Informácie pre verejnosť
1. 7. 2016

Informácie pre spotrebiteľov ohľadne zakúpených zájazdov cez CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

V súvislosti s upozornením na skutočnosť, že CK HECHTER SLOVAKIA , spol. s r.o. so sídlom na Štefánikovej 43 v Nitre predávala zájazdy bez poistenia insolventnosti a tiež bez akejkoľvek bankovej záruky pre prípad úpadku CK sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu obracajú spotrebitelia s otázkami, týkajúcimi sa nástupu na zakúpené zájazdy a prípadné súvisiace riziká...

Kategória: Informácie pre verejnosť
1. 7. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti Kairos Technologies Ltd.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti Kairos Technologies Ltd. so sídlom na Midford Place, 114-115, Tottenham Court Road, 1-St Floor, London W1T 5AH, Veľká Británia.

Z informácií na stránke http://www.kairosplanet.sk/ (podobné stránky sa vyskytujú aj v iných jazykoch) je zrejmé, že spoločnosť ponúka spotrebiteľom produkty, označené ako Standard, Silver, Gold a Platinum. Podstata produktov spočíva v tom, že na počítači spotrebiteľa (ktorý musí byť zapnutý 10 hodín denne) si majú ukladať svoje dáta iní užívatelia, vrátane veľkých celosvetovo známych firiem.

Kategória: Informácie pre verejnosť
30. 6. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov - CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

Dňa 29.06.2016 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu v CK Hechter Slovakia, spol. s.r.o. so sídlom na Štefánikovej 43 v Nitre. Počas výkonu kontroly CK HECHTER Slovakia, spol. s.r.o. predávala zájazdy na termíny uskutočnenia zájazdov po dátume 15. 06. 2016 bez poistenia insolventnosti a tiež bez akejkoľvek bankovej záruky pre prípad úpadku CK…

Kategória: Informácie pre verejnosť
11. 2. 2016

Požiadavky na bezpečnosť stacionárnych tréningových zariadení

Harmonizované požiadavky na bezpečnosť sortimentu výrobkov - tréningových zariadení sú upravené v technických normách STN EN, ktorých súlad so všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť sa vyžaduje podľa Smernice č. 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov…
Kategória: Informácie pre verejnosť
10. 2. 2016

Informácia pre predávajúcich ohľadom ARS

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

Kategória: Informácie pre verejnosť
8. 2. 2016

Informácia o Nariadení EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení textilu etiketou alebo iným označením

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru upozorňuje hospodárske subjekty, ktoré vyrábajú, dovážajú alebo distribuujú textilné výrobky na trh EÚ na požiadavky určené v Nariadení EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením…
Kategória: Informácie pre verejnosť
4. 2. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov - osobné údaje

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nebezpečenstvo súvisiace so zadávaním osobných údajov pre potreby rôznych webových stránok, vystupujúcich ako verejné/štátne registre (rôzne registre obchodných spoločností, registre patentových práv, registre dlžníkov a pod.).

Zadanie osobných údajov často vedie k uzatvoreniu nevýhodnej zmluvy, na základe ktorej sú spotrebitelia povinní opakovane (v mesačných intervaloch) platiť za využívanie údajov z dotknutej web stránky.

Kategória: Informácie pre verejnosť
10