SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

6. 11. 2013

Čo by si mal spotrebiteľ všímať pri nákupoch vianočných elektrických svietiacich reťazcov

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov, alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou…  Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 9. 2013

Národná bloková lotéria

Národná bloková lotéria je lotériová hra v zmysle Zákona o hazardných hrách č. 171/2005 Z. z., kde je definovaná ako „Štátna lotéria pokladničných dokladov“…
Kategória: Informácie pre verejnosť
8. 10. 2012

Informácia o zmene zákona o ekodizajne

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005, o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, ktorá nadobudla účinnosť 11. 08. 2005 bola nahradená Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES…
Kategória: Informácie pre verejnosť
4. 10. 2012

Označovanie textilných výrobkov spôsobom údržby

Povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby, vyplýva z § 12 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov… 

Kategória: Informácie pre verejnosť
3. 10. 2012

Podávanie podnetov na dodávateľov elektriny a plynu

Dňa 01. 09. 2012 nadobudol účinnosť nový zákon č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 17 zákona č. 251/2012 Z. z. ustanovuje ochranu odberateľa elektriny, plynu, univerzálnu službu…

Kategória: Informácie pre verejnosť
7. 2. 2012

Reklamácie telefónov

V súvislosti s kúpou telefónneho aparátu a súčasným aktivovaním služieb telefonického spojenia môžu počas využívania týchto služieb nastať rozličné situácie, týkajúce sa jednak vyskytnutia vady na zakúpenom telefónnom aparáte, jednak nekvality poskytovaných služieb, príp. nesprávnej fakturácie za poskytnuté telekomunikačné služby...

Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 12. 2011

Európska kampaň za bezpečnosť hračiek

Európska komisia začala v týchto dňoch Európsku kampaň za bezpečnosť hračiek. Jej cieľom je nielen demonštrovať spôsob ako dosiahnuť bezpečnosť hračiek, ale aj ako ich správne používať. Či je používanie hračky bezpečné, nezávisí totiž len od samotnej hračky...
Kategória: Informácie pre verejnosť
10