Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Aká sprievodná dokumentácia je vyžadovaná pri nafukovacích zariadeniach detských ihrísk?

Nafukovacie zariadenia detských ihrísk patria medzi neurčené výrobky, pre ktoré neplatí pre výrobcu povinnosť pred uvedením na trh vydať ES Vyhlásenie o zhode (EC Declaration of Conformity) a ani ho označiť CE.

Pre nafukovacie zariadenia detských ihrísk však platí § 6 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý hovorí, že na trh možno uviesť, ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky.

Na požiadanie orgánov trhového dohľadu musí výrobca /dovozca/ vedieť preukázať, že výrobok je bezpečný.

Problematikou nafukovacích atrakcií sa zaoberá norma STN EN 14960: Nafukovacie hracie vybavenie; Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy.

Aké požiadavky musia spĺňať bicykle na elektrický pohon EPAC?

EPAC bicykle

Bicykle na elektrický pohon (EPAC – Electrically Power Assisted Cycles) s maximálnym menovitým výkonom 0,25 KW u ktorých výkon sa postupne znižuje a úplne preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km/h alebo skôr, ak cyklista prestane točiť pedálmi patria medzi strojové zariadenia. S odvolaním na zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ide o určené výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia a ktoré je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (ďalej len Nariadenie).

EPAC ako strojové zariadenie musí mať označenie CE. Za označenie CE na výrobku zodpovedá vždy výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ktorí ho na výrobok umiestňujú po vykonaní posúdenia jeho zhody požadovaným postupom ustanoveným v Nariadení alebo smernici. V nich sa uvádza, či posúdenie zhody môže vykonať sám výrobca, alebo či ho musí zrealizovať tretia strana (notifikovaný orgán).

Na základe § 4 bodu 1 písmena e) Nariadenia, musí byť ku každému strojovému zariadeniu priložené ES vyhlásenie o zhode v úradnom jazyku krajiny, v ktorom je uvedené na trh alebo do prevádzky. Vyhlásenie o zhode môže vydať len výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca na základe výsledkov skúšania a prípadne aj certifikátu, ktorý potvrdzuje zhodu predmetného výrobku so stanovenými požiadavkami Nariadenia.

Pre potreby celoeurópskej požiadavky na posudzovanie zhody bola vypracovaná európska norma EN 15194 na typové posúdenie bicyklov na elektrický pohon, ktoré boli vyňaté zo smernice 2002/24/ES o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel. Táto európska norma uvádza bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na posúdenie konštrukcie a zostavy bicyklov na elektrický pohon a batérie s napätím do 48V jednosmerného prúdu alebo zabudovanú nabíjačku akumulátora so vstupom na 230V.

EN 15194 sa týka len elektrickej časti vozidla, zatiaľ čo pre súčasti bicykla platí norma EN 14764 Mestské a cestovné bicykle, Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy. Vozidlo musí byť preto označené podľa EN 14765 ale aj EN 15194 nasledovne:

 • na ráme bicykla musí byť viditeľne a trvalo označené sériové číslo rámu,
 • na ráme bicykla musí byť viditeľne a trvanlivo označené meno výrobcu, alebo jeho zástupcu a číslo európske normy, EN 14764,
 • vozidlo musí byť trvalo označené:
 • slovami: EPAC,
 • medznou rýchlosťou XX km/h-1,
 • maximálnym nepretržitým menovitým výkonom XX W.


EPAC bicykel musí byť vybavený návodom na použitie, ktorý okrem informácii vyžadovaných normou na bicykle EN 14764, musí obsahovať aj informácie vyžadované normou pre EPAC bicykle:

Požiadavky na informácie podľa EPAC normy:

 • pojem a opis elektrickej podpory,
 • odporúčanie na umývanie,
 • kontrolné a signálne zariadenia,
 • osobitné odporúčanie na používanie EPAC,
 • osobitné upozornenie na EPAC,
 • odporúčanie na nabíjačku a na používanie nabíjačky, ako aj závažnosti nasledujúcich pokynov nachádzajúcich sa na nálepke/štítku nabíjačky batérie.


Požiadavky na informácie podľa normy EN 14764:

 • o druhu používania, na ktorý je bicykel zhotovený (napr. druh terénu) s výstrahou pred nebezpečenstvami alebo pred nesprávnym používaním,
 • o príprave na jazdu:
 • ako odmerať a nastaviť výšku sedadla, aby vyhovovala jazdcovi,
 • vysvetlenie upozorňujúcich značiek hĺbky vsunutia na stĺpiku sedadla a predstavci kormidla,
 • vysvetlenie ktorou pákou sa ovláda predná a zadná brzda,
 • vysvetlenie funkcií a nastavení akýchkoľvek prvkov na reguláciu brzdnej sily (ak sa na bicykli nachádzajú),
 • správneho používania protišliapacej brzdy (ak je nainštalovaná),
 • o minimálnej výške sedla a spôsob jej merania,
 • o spôsobe nastavovania každej nainštalovanej pružiacej sústavy,
 • upozornenia na bezpečnú jazdu:
 • používanie cyklistickej prilby,
 • pravidelné kontroly bŕzd, plášťov, riadenia, ráfikov,
 • upozornenie o možnom zväčšení brzdnej vzdialenosti vo vlhkom počasí,
 • o prípustnej hmotnosti jazdca spolu s batožinou maximálnej celkovej hmotnosti (bicykel + jazdec + batožina),
 • upozornenie na možné národné požiadavky ak sa bicyklom bude jazdiť na verejných komunikáciách (napr. osvetlenie, odrazky, reflexné vesty...),
 • o odporúčanom uťahovaní (s hodnotami krútiaceho momentu na upínače so závitom) pripevňovacích prostriedkov:
 • kormidla, predstavca kormidla,
 • sedadla, stĺpika sedadla,
 • kolies,
 • o správnom spôsobe montáže všetkých dodaných ale nenamontovaných dielcov,
 • o mazaní, ktoré časti bicykla a ako často mazať a odporúčané mastivá,
 • o správnom napnutí reťaze a ako ho nastaviť, alebo iného hnacieho mechanizmu,
 • o nastavení prevodov a ich činnosť (len ak je bicykel nimi vybavený),
 • o nastavení bŕzd a odporúčania na výmenu brzdových súčastí,
 • odporúčania na celkovú údržbu,
 • o dôležitosti používania len originálnych náhradných dielcov na súčastí, ktoré sú kritické z hľadiska bezpečnosti,
 • o metóde určenia správneho nastavenia rýchloupínacích uzáverov, ako musí uzáver tlačiť, keď je v správnej polohe,
 • o príslušných náhradných dielcoch (plášte, duše, brzdové súčasti, ...),
 • o starostlivosti o ráfiky kolies a jasné vysvetlenie rizík súvisiacich s opotrebením ráfika,
 • o príslušenstve – tam kde sa ponúka ako výbava, uviesť podrobnosti o prevádzke a vyžadovanej údržbe (ak je to potrebné),
 • o dôležitosti vhodného zakrytia všetkých špirálových pružín pod sedlom, ak sa namontuje detská sedačka, aby sa zabránilo zachyteniu prstov,
 • upozornenie jazdca na možné poškodenie spôsobené intenzívnym používaním bicykla a odporúčania na pravidelné kontroly rámu, vidlice a spojov pružiacej sústavy,
 • ďalším súborom informácií, ktoré výrobca uzná za vhodné uviesť pre spotrebiteľa.

Aké práva má cestujúci v leteckej doprave?

Zdroj: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_sk.htm

V prvom rade vám pri kúpe lístka nesmú naúčtovať vyššiu cenu z dôvodu vašej štátnej príslušnosti alebo miesta, kde si lístok kupujete.

Okrem toho máte práva aj v prípade nečakaných udalostí. Napríklad, ak dôjde k meškaniu alebo zrušeniu letu a v prípade, keď spoločnosť zarezervovala viac miest ako je k dispozícii, a vy nemôžete nastúpiť do lietadla...

...tieto práva si môžete uplatniť v prípade, ak:

 • odlietate z ľubovoľného letiska v EÚ, alebo
 • prilietate do EÚ s leteckou spoločnosťou z EÚ, resp. z Nórska, Švajčiarska alebo Islandu

Vrátenie ceny letenky alebo alternatívna preprava

Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla, váš let bol zrušený alebo bola prekročená kapacita lietadla, máte nárok na:

 • presmerovanie do konečnej destinácie za porovnateľných prepravných podmienok, alebo
 • vrátenie ceny letenky, poprípade bezplatný spiatočný let do pôvodného miesta odletu.

Dlhé meškania - ak váš let mešká minimálne 5 hodín, máte nárok na vrátenie ceny letenky (ak si však uplatníte nárok na úhradu ceny letenky, strácate právo na ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany leteckej spoločnosti).

Predmetná letecká spoločnosť vás musí informovať o vašich právach a dôvodoch odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia alebo meškania letu (ak je dlhšie ako 2 hodiny, resp. 4 hodiny pri letoch dlhších ako 3 500 km).

Jedlo a ubytovanie

V závislosti od letovej vzdialenosti a času meškania máte nárok na občerstvenie, jedlo, bezplatné telefonické, faxové alebo e-mailové spojenie a prípadne aj ubytovanie.

Finančná náhrada

V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania do cieľového miesta (uvedeného na vašej letenke), ktoré je dlhšie ako 3 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 250 až 600 EUR podľa letovej vzdialenosti:

Lety v rámci EÚ

 • 1 500 km alebo menej - 250 EUR
 • viac ako 1 500 km - 400 EUR

Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ

 • 1 500 km alebo menej - 250 EUR
 • 1 500 km až 3 500 km - 400 EUR
 • viac ako 3 500 km - 600 EUR

V prípade, že vám dopravca ponúkne náhradný let s podobným časovým rozvrhom, môže byť náhrada znížená o 50 %.

V prípade zrušenia letu vám nevznikne právo na náhradu, ak:

 • bolo zrušenie spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť - napr. veľmi nepriaznivé počasie, alebo
 • vás spoločnosť o zrušení letu informovala 2 týždne pred plánovaným časom odletu, alebo
 • vám bol ponúknutý náhradný let s podobným časovým rozvrhom ako pôvodný let.

Aj keď vám v prípade meškania z dôvodu mimoriadnych okolností nevzniká právo na finančnú náhradu, letecký prepravca je povinný vám ponúknuť:

 • vrátenie ceny letenky (v plnej výške alebo len časť, ktorú ste nevyužili);
 • náhradnú prepravu za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v najbližšom možnom termíne, alebo
 • let za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v neskoršom dátume podľa vášho výberu (za predpokladu voľnej kapacity).

Letecká spoločnosť vám navyše musí v prípade potreby poskytnúť pomoc počas čakania na náhradnú dopravu.

Ako si uplatniť nárok na vrátenie ceny letenky alebo finančnú náhradu

Vašej leteckej spoločnosti zašlite európsky formulár sťažnosti a nezabudnite si uschovať jeho kópiu.

V prípade, že vaša letecká spoločnosť nereaguje alebo obsah jej odpovede nie je podľa vás uspokojujúci, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, kde došlo k danej udalosti.

Ak problém s vaším letom nastal na letisku v krajine mimo EÚ, ale týka sa leteckej spoločnosti, ktorá má sídlo v EÚ, sťažnosť môžete adresovať príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, do ktorého váš let smeroval.

Strata alebo poškodenie cestovnej batožiny

Podaná batožina (check-in)

V prípade straty, poškodenia alebo omeškania vašej podanej batožiny vám môže vzniknúť nárok na náhradu škody do výšky približne 1 220 EUR.

Výnimka - dopravca nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v dôsledku kazu samotnej batožiny.

Príručná batožina (vrátane osobných vecí)

Letecký dopravca je zodpovedný len za poškodenie, ku ktorému došlo z jeho viny.

Sťažnosť musíte podať do 7 dní (v prípade meškania batožiny do 21 dní) od doručenia batožiny.

Ak chcete uskutočniť ďalšie právne kroky, musíte ich vykonať do 2 rokov od vrátenia batožiny.

V prípade, že sa vo vašej batožine nachádzajú cenné predmety, mali by ste mať možnosť (bez poplatku) zvýšiť maximálnu výšku náhrady nad sumu 1 223 EUR, ak najneskôr pri podaní batožiny (check-in) odovzdáte leteckej spoločnosti špeciálne vyhlásenie. Aj tak vám však odporúčame, aby ste uzavreli súkromné cestovné poistenie.

Pre uvedené špeciálne vyhlásenie neexistuje štandardizovaný formulár. Letecká spoločnosť vám ponúkne vlastný formulár.

Online nákup leteniek - prehľadné ceny

V prípade online rezervácie letu musí byť celková cena letenky vrátane všetkých povinných prvkov (napr. dane a poplatky) zobrazená od začiatku transakcie, čo umožňuje jednoduchšie porovnávanie cien rôznych spoločností.

Okrem konečnej ceny letenky musia predajcovia zreteľne uvádzať minimálne tieto informácie: cestovné, dane, letiskové poplatky a iné platby, prirážky alebo poplatky (napríklad bezpečnostné alebo palivové poplatky).

Akékoľvek voliteľné doplnkové položky musia byť zreteľne a jednoznačne označené a zákazník musí mať možnosť ich prijatia alebo odmietnutia.

Ako nahlásiť netransparentné informovanie o cenách

Obráťte sa na príslušný vnútroštátny dozorný orgán v členskom štáte EÚ, v ktorom žijete. Aktualizovaný zoznam nájdete TU.

Aké sú požiadavky pri dovoze a distribúcii hračiek na trh SR?

Problematika bezpečnosti hračiek, teda bezpečnostné požiadavky na hračky, postupy posudzovania zhody, povinnosti hospodárskych subjektov ako aj pôsobnosť orgánu dohľadu upravuje zákon č. 78/2012 Z. z., o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). V roku 2013 sa menil a dopĺňal zákonom č. 140/2013 Z. z. a bola vydaná Vyhláška MH SR č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. Uvedenými právnymi predpismi bola do právneho poriadku SR transponovaná Smernica EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek. Dohľad nad dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov ustanovených týmto zákonom vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Zákon sa vzťahuje na výrobky uvedené na trh po 20. júli 2011, ktoré spĺňajú definíciu hračky – výrobok navrhnutý alebo určený, výlučne alebo čiastočne, na hranie dieťaťa do veku 14 rokov. Výrobok teda nemusí byť výlučne určený na hranie, aby sa považoval za hračku, ale môže plniť aj iné funkcie.

Povinnosti dovozcu sú stanovené v §6 zákona. Dovozca nesmie uviesť na trh hračku ak:

 • hračka nespĺňa bezpečnostné požiadavky ustanovené týmto zákonom;
 • výrobca nepripravil technickú dokumentáciu, nevykonal posúdenie zhody, nevydal ES vyhlásenie o zhode, neumiestnil označenie CE, neuviedol svoje meno a adresu a údaj umožňujúci identifikáciu hračky;
 • výrobca nedodal k hračke bezpečnostné pokyny a upozornenia a návody na použitie, ak to charakter hračky vyžaduje.

Dovozca, okrem iného, je povinný pred uvedením hračky na trh:

 • uviesť na hračke alebo na jej obale svoje obchodné meno a adresu;
 • zabezpečiť, aby boli k hračke dodané bezpečnostné pokyny, upozornenia a návody na použitie v štátnom jazyku;
 • uchovávať kópiu ES vyhlásenia o zhode 10 rokov od uvedenia hračky na trh a na žiadosť orgánu dohľadu sprístupniť technickú dokumentáciu k hračke;
 • určiť na žiadosť orgánu dohľadu subjekt, ktorý mu hračku dodal a subjekt, ktorému hračku dodal.

Povinnosti distribútora sú stanovené v §7 zákona. Distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu ak:

 • nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo je umiestnené nesprávne;
 • nie sú k hračke dodané bezpečnostné pokyny, upozornenia a návody na použitie v štátnom jazyku;
 • výrobca a dovozca neuviedol na hračke alebo na jej obale svoje obchodné meno a adresu;
 • vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa bezpečnostné požiadavky.

Distribútor, okrem iného, je povinný

 • poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku;
 • určiť na žiadosť orgánu dohľadu subjekt, ktorý mu hračku dodal.

    Slovenská obchodná inšpekcia pri výkone dohľadu kontroluje, či dovozcovia a distribútori (dodávatelia a predajcovia) dodržujú povinnosti stanovené týmto zákonom. Zisťuje či sú hračky označené požadovanými údajmi, upozorneniami, bezpečnostnými pokynmi a či sú k nim priložené návody na použitie, ak to charakter hračky vyžaduje.

    Ak je to potrebné pre bezpečné používanie hračky v upozorneniach sa uvedú obmedzenia použitia hračky, minimálny alebo maximálny vek dieťaťa, opis schopností dieťaťa potrebných na použitie hračky, maximálna alebo minimálna hmotnosť dieťaťa, prípadne požiadavka na zabezpečenie použitia hračky iba pod dohľadom dospelej osoby. Pred textom upozornenia sa vždy uvedie slovo „Upozornenie“. Ak upozornenie odporuje určenému použitiu hračky vzhľadom na jej funkcie, rozmery a charakteristiku, zakazuje sa jeho uvedenie. Napríklad ak je hračka určená pre deti do 3 rokov v súlade s jej funkciami a rozmermi (napr. hrkálky, hryzadlá, mäkké textilné hračky, hračky do vane a pod.), zakazuje sa uvedenie upozornenia „Nevhodné pre deti do 3 rokov“.

    V súlade s §28 zákona SOI pri kontrole bude všetky hračky považovať za uvedené na trh po 20. júli 2011, teda že musia spĺňať požiadavky zákona. V prípade, že hračky boli uvedené na trh pred týmto dátumom, kontrolovaná osoba musí túto skutočnosť preukázať.

Aké sú práva a postup spotrebiteľa pri zistení, že zakúpil nebezpečný výrobok?

V prípade ak spotrebiteľ vlastní presne identický druh nebezpečného výrobku, zverejneného na internetovej stránke SOI:

má právo vrátiť ho späť výrobcovi, dovozcovi, dodávateľovi alebo predávajúcemu.

Poznámka: Oznam o nebezpečnom výrobku sa nevzťahuje na ďalšie príbuzné modely, prevedenia, príp. odlišnosti v názve výrobku.

V súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci povinný nebezpečný výrobok prevziať späť a do troch pracovných dní od jeho prevzatia spotrebiteľovi vrátiť jeho kúpnu cenu vrátane účelne vynaložených nákladov, ktoré je spotrebiteľ povinný preukázať.

Výrobca alebo dovozca je povinný vziať späť nebezpečný výrobok aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku.

Spotrebiteľ má právo nebezpečný výrobok vrátiť aj po uplynutí záručnej doby, a teda na jeho vrátenie sa nevzťahujú podmienky reklamačného konania. V takomto prípade spotrebiteľovi neplynie žiadna lehota na vrátenie a uvedené právo na vrátenie nebezpečného výrobku si môže uplatniť kedykoľvek.

Predávajúci má možnosť žiadať od spotrebiteľa vrátenie celého a úplného nebezpečného výrobku. Spotrebiteľ nie je povinný vrátiť výrobok v jeho pôvodnom obale.

Aké sú to zábavné zapaľovače?

Podľa Rozhodnutia Komisie 2006/502/ES sa môžu na trh uvádzať a predávať len zapaľovače, ktoré:
 • sú zabezpečené proti použitiu deťmi,
 • nie sú zábavné.

Podľa normy STN EN 13 869: 2002, na ktorú sa odvoláva Rozhodnutie Komisie sú zábavné zapaľovače také zapaľovače, ktoré sa podobajú na predmety priťahujúce pozornosť detí mladších ako 51 mesiacov, alebo majú zábavné, resp. pohybové efekty (napr. postavičky z kreslených filmov, hračky, zbrane a pod.).

Príklady zábavných zapaľovačov

zapalovac 

zapalovac2 

Aké údaje musí obsahovať doklad o kúpe?

Podľa § 16 zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené:
 • obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho, miesto podnikania fyzickej osoby,
 • adresa prevádzkarne,
 • dátum predaja,
 • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
 • cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

Aké údaje musia obsahovať diskové kolesá?

Na diskové kolesá sú stanovené prísne bezpečnostné a technické požiadavky, ktorých plnenie sa overuje špeciálnymi skúškami v notifikovaných skúšobných laboratóriách. Overenie plnenia všetkých predpísaných parametrov a požiadaviek na diskové kolesá je predmetom ich schvaľovania.

Legislatíva Slovenskej republiky rozoznáva tri spôsoby schválenia diskových kolies:

1.    EÚ typovo schválené (homologizované) diskové kolesá podľa predpisu EHK č. 124

Typové schválenie EÚ (správa o homologizácii typu komponentu) a značka typového schválenia EÚ (homologizačná značka) podľa predpisu EHK č. l24 sa udelí v jednom štáte, ktorý pristúpil k Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a súčasti motorových vozidiel zo dňa 20. marca 1958.

Hospodársky subjekt môže takto homologizované diskové kolesá uviesť na trh SR alebo sprístupniť na trhu SR bez akýchkoľvek ďalších osvedčení vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“). Odkaz na plné znenie predpisu EHK č. 124: http://www.telecom.gov.sk/externe/ehk_osn/ehkmain.htm.

2.    Vnútroštátne typovo schválené diskové kolesá podľa § 17 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“)

Vnútroštátne typové schválenie podľa § 17 zákona č. 106/2018 Z. z. vydané MDV SR má obmedzenú platnosť len na území SR, preukazuje sa Osvedčením o vnútroštátnom typovom schválení komponentu alebo Osvedčením o rozšírení vnútroštátneho typového schválenia komponentu a značkou vnútroštátneho typového schválenia.

(Poznámka: V nadväznosti na legislatívne zmeny je na trhu SR stále platné aj vnútroštátne typové schválenie podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s obmedzenou dobou platnosti najviac na dva roky odo dňa dátumu vydania.)

3.    Originálne diskové kolesá schválené výrobcom vozidla

Diskové kolesá schválené výrobcom vozidla v rámci schvaľovacieho procesu celého vozidla (typové schválenie EÚ vozidla) sú schválené ako náhradný diel vozidla. Tieto diskové kolesá sú zvyčajne predávané autorizovanými predajcami vozidiel a nie sú ponúkané v bežnej sieti obchodov.

Identifikačné znaky diskových kolies:

Každé schválené diskové koleso musí byť viditeľne označené schvaľovacou značkou, pričom umiestnenie, spôsob vyhotovenia a tvar schvaľovacej značky sa môže líšiť a závisí predovšetkým od spôsobu schválenia diskového kolesa, výrobcu diskového kolesa a spôsobu označenia schvaľovacej značky (vyrazenie, odliatie, nezmazateľná nálepka).

Okrem schvaľovacej značky musia byť na diskovom kolese vyznačené aj ďalšie údaje, ako sú meno a ochranná známka výrobcu, obrys kolesa alebo ráfika, zális kolesa, dátum výroby, číslo kolesa a pod.

1.    EÚ typovo schválené (homologizované) diskové kolesá podľa predpisu EHK č. 124

Každé koleso zhodné s typom homologizovaným podľa tohto predpisu musí byť okrem označení predpísaných v bode 5. predpisu EHK č. 124 , označené dobre čitateľnou a ľahko prístupnou medzinárodnou homologizačnou značkou, ktorú tvorí:
-    kružnica okolo písmena „E“, za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo štátu, ktorý udelil homologizáciu,
-    čísla tohto predpisu, po ktorom nasleduje písmeno R, pomlčka a homologizačné číslo.
Keď je pneumatika pripevnená na kolese musí byť homologizačná značka stabilná, viditeľná a dobre čitateľná.

Príklad usporiadania homologizačnej značky:

homologizacna_znacka 

2.    Vnútroštátne typovo schválené diskové kolesá podľa § 17 zákona č. 106/2018 Z. z.

MDV SR pri udelení osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení komponentu podľa § 17 zákona č. 106/2018 Z. z. udelí príslušnému typu diskového kolesa Osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení a schvaľovaciu značku, ktorú tvorí:
-    27          kód priradený Slovenskej republike
-    MD        MDV SR
-    K            komponent (typové schválenie komponentu)
-    01139     poradové číslo udeleného typového schválenia komponentu
-    00         číslo rozšírenia udeleného typového schválenia (00 - základné typové schválenie, 01 – prvé rozšírenia, 02 – druhé rozšírenie)

Príklad usporiadania značky typového schválenia:

27MD K – 01139 – 00

Na trhu SR sa uvádzajú a sprístupňujú aj diskové kolesá s označením nemeckej schvaľovacej autority Kraftfahrt - Bundesamt (KBA). MDV SR uznáva pri žiadosti o udelenie Osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení diskového kolesa schválenie KBA vydané na daný typ diskového kolesa, v ktorom sú uvedené značka, typ/variant/verzia vozidiel, na ktoré je dané diskové koleso schválené namontovať, ako aj podmienky montáže na vozidlo vrátane prekladu do slovenského jazyka.

Pri vnútroštátnom typovom schválení diskových kolies s označením KBA môže byť schvaľovacia značka pridelená MDV SR umiestnená iba na obale diskových kolies a koleso môže byť označené len schvaľovacou značkou KBA.

Diskové koleso, ktoré má MDV SR udelené vnútroštátne typové schválenie a nie je označené schvaľovacou značkou KBA musí byť označené schvaľovacou značkou pridelenou MDV SR aj na obale aj na samotnom kolese.

Príklad usporiadania schvaľovacej značky KBA, po ktorej nasleduje priradený číselný kód:

KBA 44993

3.    Originálne diskové kolesá schválené výrobcom vozidla

Originálne diskové kolesa schválené výrobcom vozidla ako náhradné diely na vozidlo sú predávané priamo zástupcom výrobcu vozidla a sieťou jeho dílerov. Takéto kolesá sú väčšinou označované značkou vozidla, číslom náhradného dielu a podobne.

Na záver si dovoľujeme zdôrazniť, že predávajúci je povinný v zmysle § 22 ods. 6 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z., na vyžiadanie ku každému diskovému kolesu dodať kópiu typového schválenia.


Ako možno riešiť problém s nekvalitným príjmom káblovej TV, nekvalitným pripojením mobilného telefónneho spojenia, s výškou fakturácie za elektronické komunikačné služby?

Služba zabezpečenia telefonického, internetového i dátového spojenia, ako ani služba káblovej televízie, nie je službou podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, nad ktorým vykonáva dozor SOI.

Ide o osobitnú službu, upravenú zákonom o elektronických komunikáciách. Dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z tohto zákona patrí do pôsobnosti Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Regulačný úrad“), ktorý v zmysle § 6 ods. 3 písm. d) citovaného zákona chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb.

Slovenská obchodná inšpekcia nie je orgánom dohľadu nad dodržiavaním citovaného zákona a nie je oprávnená predmetnú záležitosť riešiť.

Námietky voči kvalite služieb v súvislosti s príjmom telekomunikačného pripojenia je potrebné uplatniť formou reklamácie u operátora, služby ktorého služby spotrebiteľ využíva a ktorý vykonal fakturáciu, a to preukázateľne, písomnou formou.

Ak s riešením reklamácie nebude spotrebiteľ spokojný, príp. táto nebude riešená najneskôr v zákonnej lehote, v ďalšom konaní máte možnosť obrátiť sa priamo na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24; e-mail: inspection@teleoff.gov.sk  ; e-podatelna@teleoff.gov.sk  ; viac informácií na www.teleoff.gov.sk.

Ako sú chránené práva spotrebiteľov a na čo je dôležité si dať pozor pri kúpe ojazdených automobilov?

Je potrebné si uvedomiť, či spotrebiteľ naozaj uzatvára kúpnu zmluvu alebo iný typ zmluvy (najčastejšie tzv. leasing), kedy môže byť uplatnenie práv, bežných pri kúpnej zmluve (napr. právo zo zodpovednosti za vady) problematické. S kým uzatvára kúpnu zmluvu (či je predávajúci autobazár alebo súkromná osoba a autobazár je v tomto prípade len sprostredkovateľ). Akým legislatívnym predpisom sa kúpna zmluva riadi. Kúpna zmluva uzatvorená medzi občanom a podnikateľom na Slovensku sa riadi ustanoveniami OZ - spotrebiteľské zmluvy §§ 52 až 60 OZ, kúpna zmluva §§ 588 až 600 OZ, osobitné ustanovenia pri predaji tovaru v obchode §§ 612 až 627 OZ). Spotrebiteľom v niektorých prípadoch predávajúci ponúkajú predaj na základe zmluvy, uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka. I keď aj v tomto prípade zmluvné podmienky sa nemôžu odchýliť od OZ v neprospech spotrebiteľa, pričom v sporných prípadoch platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší, spotrebiteľ si zvážiť, či v takomto prípade dokonale chápe, aké práva a povinnosti mu vznikajú z takto uzatvorenej zmluvy a navrhnúť uzatvoriť zmluvu na základe OZ, prípadne vyhľadať iný autobazár. Pri kúpe vozidla z inej krajiny si uvedomiť možné komplikácie pri vymáhaní svojich práv (iný legislatívny rámec, príslušnosť súdu).

Riadne si zdokumentovať informácie z ponuky predávajúceho o vlastnostiach ponúkaného automobilu (napr. pri ponuke cez internet, screenshoty z obrazovky).

Pri kúpe vozidla si najskôr riadne skontrolovať stav vozidla a preštudovať všetky doklady, ktoré predávajúci dáva na podpis kupujúcemu a až potom ich podpísať. Nepodpisovať ich bez riadneho preštudovania ani pod tlakom časovej tiesne (niekedy aj úmyselne vytvorenej predávajúcim), ani v prípade, ak by predávajúcemu vznikla možnosť niektorý z preštudovaných dokumentov zameniť.

V prípade použitých vecí / second hand, autobazár /platí v prvom rade zmluvná záručná doba, ktorá bola dojednaná medzi kupujúcim a predávajúcim. Občiansky zákonník v § 620 ods. 2 však súčasne ustanovuje minimálnu dobu u použitých vecí, ktorá nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. To znamená, že ak sa zmluvnou dojedná aj kratšia záručná doba ako 12 mesiacov, platí táto minimálna zákonná záručná doba.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Reklamovať chyby / vady / auta, ktoré už nie je v záruke u výrobcu, možno len u predávajúceho, pretože spotrebiteľ je v občiansko-právnom vzťahu výlučne s predajcom a nie s výrobcom.

Čo je potrebné vedieť pri kúpe obuvi označenej ako "módna obuv"?

Spotrebitelia sa často sťažujú na nedostatočnú kvalitu obuvi, označenej ako „módna obuv“, ktorá sa po pomerne krátkej dobe nosenia úplne opotrebuje.

Podľa normy STN EN ISO 19952 Obuv. Slovník, je „módna obuv“ definovaná ako obuv, ktorá nie je navrhnutá a nevyrába sa na bežné nosenie a pri ktorej sa uprednostňuje módny štýl. Táto obuv je určená na krátkodobé občasné a nenáročné nosenie. Materiály a typ konštrukcie sú vyberané s dôrazom na posledné módne trendy.

Pri vyberaní obuvi je potrebné zvážiť účel použitia, prevedenie a materiálové zloženie. Pre každý účel použitia je vhodný iný druh obuvi ako športová, rekreačná, pánska vychádzková, dámska vychádzková, zimná, módna, domáca.

Informácia o účele použitia obuvi sa nachádza v označení výrobku alebo v priloženom písomnom návode. Ak potrebujete obuv na každodenné nosenie, odporúčame Vám vybrať si obuv, ktorá je označená ako „vychádzková obuv“.


Čo mám robiť, keď mi v pohostinskom zariadení podajú nedomeraný nápoj.

V súlade s § 4 ods. 1 písm. a/, c/ a d/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere, alebo v správnom množstve. Zároveň je povinný predávať výrobky za dohodnuté ceny a za tieto ceny ich správne účtovať.

Pri čapovaných nápojoch musí hladina podaného nápoja v overenej výčapnej nádobe dosahovať minimálne objemovú čiarku, t. j. napríklad pivo po opadnutí peny musí dosahovať minimálne objemovú čiarku. Predávajúci pri nedomeraní nápoja poškodzuje spotrebiteľa, čím sa dopúšťa porušenia citovaného zákona.

Pokiaľ Vám obsluhujúci personál donesie v reštauračnom zariadení nápoj, ktorého hladina siaha pod objemovú čiarku výčapnej nádoby je potrebné, aby ste ihneď uplatnili reklamáciu a žiadali nápoj domerať.

Čo robiť, ak ste si zakúpili neschválené diskové kolesá?

Práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim pri kúpe tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“). Zodpovednosť predávajúceho za vady veci predanej v obchode (spotrebiteľské kúpne zmluvy) sa riadi ustanoveniami §§ 619 až 627 OZ, na ktoré sa v prípade, ak niektorá otázka nie je upravená v uvedených ustanoveniach, podporne aplikujú všeobecné ustanovenia upravujúce právne aspekty zodpovednosti za vady pri kúpnej zmluve §§ 596 až 600 OZ, prípadne ustanovenia §§ 499 až 510 OZ upravujúce zodpovednosť za vady v záväzkovoprávnych vzťahoch.

Podľa § 616 OZ predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Podľa § 619 OZ predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

Podľa § 623 ods. 1, 2 OZ ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady (t. j. keď vec nemôže pre vadu plniť účel, na ktorý si ju kúpil), má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Toto ustanovenie sa aplikuje v prípade, ak má predaná vec neodstrániteľnú vadu. Neodstrániteľnou je taká vada, pre ktorú nemôže byť vec užívaná ako vez bez vád, najmä ak ide o vady, keď vec nemožno opraviť (vadu odstrániť) z technického hľadiska.

V prípade nových motorových vozidiel, ich komponentov, systémov a samostatných jednotiek považuje súdna prax za vady brániace ich riadnemu užívaniu vady, ktoré predstavujú porušenie pravidiel prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách podľa zákona č. 106/2018 Z. z..

Záver o tom, či zistené prejavy vady bránia alebo nebránia riadnemu užívaniu predanej veci, nie je otázkou znaleckou, ale je právnym posúdením zistených skutočností, ktoré prislúcha výlučne súdu, pričom toto hodnotenie vychádza predovšetkým z účelu, na ktorý predaná vec slúži.

Do kompetencií Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) nespadá riešenie hmotnoprávnej stránky reklamácie; nevykonáva posúdenie reklamovanej vady a z uvedeného dôvodu neposkytuje ani záväzné stanovisko k tomu, ako mala byť reklamácia po vecnej stránke vybavená.

V procese reklamačného konania SOI vykonáva kontrolu z hľadiska formálneho postupu vybavenia reklamácie v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, (tzn. či predávajúci reklamáciu prijal, či vydal doklad o prijatí reklamácie, či dodržal 30 dňovú zákonnú lehotu na jej vybavenie, či bol vydaný doklad o spôsobe jej vybavenia, či predávajúci poskytol spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie a ďalšie povinnosti vyplývajúce z citovaného ustanovenia).

Právo zo zodpovednosti za vady podľa § 623 ods. 1, 2 OZ OZ môže kupujúci uplatniť na súde (§ 599 OZ), v prípade ak predávajúci nárok na odstúpenie od zmluvy nebude akceptovať. Toto právo možno uplatniť na súde v 3-ročnej premlčacej dobe (§ 100 a § 101 OZ).

Spor s predávajúcim je spotrebiteľ, s účinnosťou od 01.02.2016, oprávnený riešiť aj prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o možnostiach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ako aj zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1.

Príloha 1

 • Príklad homologizovaného diskového kolesa podľa predpisu EHK č. 124

homologizovane_diskove_koleso 

 • Príklad vnútroštátne typovo schváleného diskového kolesa podľa § 17 zákona č. 106/2018 Z. z.

vnutrostatne_typovo_schvalene_koleso1 

vnutrostatne_typovo_schvalene_koleso2 

 • Príklad originálneho diskového kolesa schváleného výrobcom vozidla

originalne_diskove_koleso 


Do poštovej schránky mi stále doručujú reklamné letáky.

Vhadzovanie letákov do schránok, napriek tomu, že majiteľ schránky oznámi, napr. oznamom na schránke, že si nepraje dostávať reklamné materiály, sa nepovažuje za porušenie zákona o reklame, nakoľko sa nejedná o adresné šírenie reklamných materiálov. Naviac je problematické a v mnohých prípadoch aj nemožné dokázať, kto predmetné reklamné letáky do schránky vhodil.

Chceme dovážať a predávať na Slovensku výrobky, ktoré sú neurč. výr., t. j. nepatria pod zákon 264/1999 Z. z. o technic. požiad. na výr. a o posudz. zhody. Aká dokumentácia je k tomu potrebná?

Podľa § 6 (1) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa na trh možno uviesť, ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky.

Táto problematika je uvedená aj v Smernici Rady 2001/95/EHS z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v Kapitole III – Iné povinnosti výrobcov a povinnosti distributérov, čl. 5 a platí pre akýkoľvek nepotravinársky výrobok spotrebiteľského charakteru.

Na tieto výrobky sa nevyžaduje posúdenie zhody (napr. vydaným certifikátom), avšak na požiadanie orgánov trhového dohľadu musí kontrolovaný subjekt preukázať, že výrobok je bezpečný. Za vykonanie analýzy a posúdenie bezpečnosti pred uvedením výrobku na trh je zodpovedný výrobca. Aj označovanie výrobku bezpečnostnými upozorneniami je v kompetencii výrobcu, ktorý ich musí určiť na základe analýzy rizika.

V prípade, že výrobca je mimo EÚ, na požiadanie orgánu dozoru dovozca musí byť schopný predložiť dokumentáciu, že výrobok vyhovuje a má posúdenú bezpečnosť a distributér ju musí vedieť sprostredkovať.

Za kvalitu, bezpečnosť, značenie a informácie pre spotrebiteľa je plne zodpovedný výrobca.


Chceme dovážať a predávať na Slovensku výrobky, ktoré sú určenými výrobkami v zmysle zákona o zhode. Čo je potrebné vykonať podľa platnej legislatívy?

Podľa § 9 ods.1 zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody /ďalej len zákon o zhode/ sú určené výrobky také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia zdravia, bezpečnosti, alebo majetku alebo životného prostredia. Preto musia mať pred uvedením na trh (distribúciou, predajom):
 • posúdenú zhodu s technickými požiadavkami, ktoré sú stanovené v príslušných nariadeniach vlády SR, alebo v príslušných harmonizačných právnych predpisoch EU – Smerniciach Nového Prístupu / tie sú implementované do nariadení vlády SR/,
 • označenie CE na dôkaz, že zhoda bola posúdená a že výrobok vyhovuje technickým požiadavkám – označenie CE pripája na výrobok výrobca, alebo jeho splnomocnenec,
 • ES vyhlásenie o zhode vydané výrobcom alebo jeho splnomocnencom.

Ktoré nariadenie vlády /smernica NP/ sa vzťahuje na konkrétne výrobky závisí od ich charakteru a jeho vyhotovenia.

Pri rozhodovaní, ktoré nariadenie vlády SR alebo smernica NP má byť uplatnená pri konkrétnom výrobku môžu byť nápomocné príslušné autorizované osoby - skúšobne.

Zoznam autorizovaných osôb je uverejnený na webovej stránke ÚNMS http://www.unms.sk/?slovenske-autorizovane-osoby .

Je predávajúci oprávnený v predajni nazerať do nákupných tašiek spotrebiteľov?

Uvedená otázka nespadá do pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie, nakoľko kontrola nákupných tašiek môže predstavovať zásah do osobnej slobody spotrebiteľa.
Za účelom objasnenia uvedenej otázky je potrebné kontaktovať orgány Policajného zboru SR.

Kde možno podať podnet na kontrolu za porušenie zákazu fajčenia?

Kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia (§ 7 zákona o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov) vykonávajú orgány verejného zdravotníctva.

Slovenská obchodná inšpekcia v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov v platnom znení nie je oprávnená kontrolovať zákaz fajčenia.

Kontrola zákazu fajčenia patrí do kompetencie miestne príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ) podľa sídla prevádzky, v ktorej sa zákaz fajčenia rieši.

Kto je spotrebiteľom v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa?

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01. 05. 2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Spotrebiteľ a predávajúci pri predaji tovaru a poskytovaní služieb uzatvárajú spotrebiteľskú zmluvu, pričom v takomto vzťahu je spotrebiteľ chránený zákonmi prijatými na ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľskou zmluvou nebude zmluva uzatvorená medzi dvoma podnikateľmi, ani zmluva uzatvorená medzi dvoma fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Kto kontroluje kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín?

Pôsobnosť SOI vymedzuje zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, podľa ktorého SOI nie je dozorným orgánom nad výrobkami pochádzajúcimi z prvovýroby, nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním potravín, kozmetických prostriedkov a tabakových výrobkov do obehu a ani nad bezpečnosťou a zdravotnou neškodnosťou výrobkov.

V zmysle platnej legislatívy daná oblasť patrí pod dohľad Úradu verejného zdravotníctva SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR.

Kto kontroluje stravovanie v školských jedálňach?

Oblasť školského stravovania sa riadi osobitnými právnymi predpismi, nad ktorými vykonáva dohľad Ministerstvo školstva SR a regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ktoré bezpečnostné informácie musia obsahovať zapaľovače?

Podľa normy STN EN ISO 9994 – Zapaľovače; Bezpečnostné požiadavky; čl. 6.1 bezpečnostné informácie musia byť priložené ku všetkým zapaľovačom buď v tvare textu alebo piktogramov.

Podľa článku 6.2 tejto normy: „Bezpečnostné informácie musia byť na samotnom zapaľovači, v osobitnej brožúre alebo na príbalovom letáku, prípadne na spotrebiteľskom obale výrobku v mieste predaja. Tieto informácie musia zdôrazňovať upozornenia, ktoré sú pre ten – ktorý druh zapaľovača najvýstižnejšie. Bezpečnostné informácie musia byť na nápadnom mieste a od ostatných informácií sa musia odlíšiť výrazným pozadím, farbou, veľkosťou a tvarom písma.“

Ktoré údaje musia obsahovať dekoratívne olejové lampy?

Označovanie dekoratívnych olejových lámp sa riadi § 12, odseku 1 a 2 a § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Problematika označovania olejových lámp je uvedená v norme STN EN 14059: Dekoratívne olejové lampy; Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy v časti 6: Informácie o výrobku. Cieľom tejto normy je minimalizovať riziko neúmyselnej otravy malých detí vo veku do troch rokov obmedzením prístupu k lampovému oleju, rovnako však zahŕňa aj niektoré ďalšie bezpečnostné hľadiská. U výrobkov, ktoré sú označené bezpečnostnými upozorneniami sa dá očakávať, že riziko neúmyselnej otravy olejom sa významne zníži.

Tieto informácie musí obsahovať každá olejová lampa na zníženie možných následkov predvídateľných ohrození spojených s používaním olejovej lampy.


Ktoré údaje musia obsahovať sviečky?

Označovanie sviečok sa riadi § 12, odseku 1 a 2 a § 13 zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade tejto komodity údaj o miere a množstve predstavujú buď rozmery sviečky – výška, priemer, alebo gramáž sviečky.

Údaje o dobe horenia sviečok môžu byť uvedené v hodinách, resp. dňoch.

Pokiaľ ide o sviečky horiace v interiéri, problematika ich označovania je uvedená v norme STN EN 15494: Sviečky; Bezpečnostné označenia výrobku, v kapitole 2, kde sú uvedené povinné aj odporúčané voliteľné bezpečnostné informácie, ktorými je potrebné sviečku označiť.

Ktoré výrobky sú klasifikované ako nebezpečné napodobeniny?

Podľa § 2 písm. o) zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení je nebezpečnou napodobeninou výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre jeho zdravie.

V dôsledku jeho zámeny s potravinou ich spotrebitelia, najmä deti, môžu vkladať do svojich úst, cmúľať alebo prehltnúť, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva.

Príklady nebezpečných napodobenín

ovocie 

ovocie2 

Kúpil som od kamaráta (z druhej ruky) mobil, kamarát je účastníkom zmluvy s mobilným operátorom a mobilný operátor mi nechce prijať reklamáciu.

Zodpovednosť za vady predanej veci, vyplývajúca zo zmluvného vzťahu, ktorý vznikol kúpou veci, nesie voči kupujúcemu subjekt – predávajúci, od ktorého bola vec kúpená. Uvedené je upravené v príslušných ustanoveniach OZ.

Predávajúci – mobilný operátor, nesie zodpovednosť za vady predanej veci výlučne voči priamemu (prvotnému) kupujúcemu, s ktorým bola spísaná zmluva na využívanie služieb, spojená s kúpou veci (mobilného telefónu).

Tento priamy, prvotný kupujúci, je potom subjektom, uzatvárajúcim zmluvu o pripojení a tento jediný je oprávnený v zmysle zákona si uplatňovať u druhej zmluvnej strany, teda mobilného operátora práva zo zodpovednosti za vady – reklamáciu.

V prípade kúpy mobilu z druhej ruky jediný, kto je oprávnený uplatňovať reklamáciu priamo u mobilného operátora v zmysle zákona je človek, od ktorého bol predmetný mobilný telefón zakúpený. Tento nesie zároveň voči kupujúcemu zodpovednosť za vady veci, ktorú predal.

Ak kupujúci s predávajúcim (nie mobilným operátorom) pri kúpe uzatvorí kúpnu zmluvu, a sú v nej riešené podmienky záruky a zodpovednosť za vady, tieto si na jej základe môže kupujúci uplatniť u pôvodného vlastníka mobilu.

Ich vzájomný vzťah, ktorý vznikol kúpou, sa riadi príslušnými ustanoveniami OZ (§§588 až 611 – Všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve). Riešenie sporov, vyplývajúcich z takéhoto vzťahu, patrí do kompetencie miestne a vecne príslušného súdu v rámci občiansko – právneho konania.

SOI nemá oprávnenie vstupovať do občiansko – právnych záležitostí, ani riešiť spory vyplývajúce z tejto oblasti.

Kúpil som vec v klasickom obchode, rozhodol som sa, že ju nechcem a keď som ju chcel vrátiť, predávajúci mi ju nechce prijať späť a vrátiť peniaze, ani ju vymeniť za inú.

Pri klasickej forme predaja (v kamennej prevádzke) vo všeobecnosti platí:

Ak zakúpený tovar nevyhovuje, či už veľkosťou, tvarom, cenou, farbou alebo ide o nevhodný výber darčeka, duplicitu..., nejedná sa o vadu výrobku. Kupujúci nemá zákonom upravené právo vynucovať od predávajúceho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak výrobok nemá vady. Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok. Záleží len na vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim a ochote predávajúceho vyhovieť spotrebiteľovi.

To, že niektorí predávajúci, poskytujú výhodu možnosti vrátenia tovaru do určitých dní od zakúpenia výrobku, je len v rámci ich obchodnej politiky a vtedy si podmienky stanovujú sami (počet dní, výmena za poukážky, nákupný kredit, výmena za iný tovar, originál balenia, pôvodné visačky...).

Za iný prípad sa považuje, ak predávajúci možnosť vrátenia výrobku alebo možnosť výmeny za iný tovar deklaruje „verejným prísľubom“ písomne nápisom v predajni alebo vo všeobecných obchodných podmienkach. Vtedy je povinný dodržiavať ním stanovené podmienky.

Spotrebiteľ by sa mal vždy ešte pred kúpou výrobku v „kamennej prevádzke“ u predávajúceho informovať na možnosť vrátenia tovaru, prípadne, či výmenu tovaru predávajúci umožňuje a za akých podmienok.

Zákonné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (do 14 dní) je možné pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo pri zmluvách uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

V prípade, že zakúpený výrobok vykazuje vadu, počas plynutia záručnej doby má kupujúci právo uplatniť riadnu reklamáciu. Postup pri uplatnení a vybavení reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Mám problém s predávajúcim so sídlom mimo územia SR.

Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. Podnikateľské subjekty mimo územia SR sa riadia legislatívou príslušnej krajiny, v ktorej má podnikateľský subjekt sídlo a sú kontrolované príslušným kontrolným orgánom v danej krajine.

V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na:

Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, tel.: 02/ 4854 2317, 02/4853 2019, fax: 02/ 4854 1627, e-mail: info@esc-sr.sk , web: www.esc-sr.sk .

Ak ide o predávajúceho zo štátu mimo EÚ a medzi danou nečlenskou krajinou a EÚ je uzatvorená bilaterálna dohoda o uznávaní zodpovednosti za vady, je možné celú záležitosť riešiť aj cestou plnenia predmetnej dohody.

Pokiaľ sa jedná o prípad, že ide o predávajúceho zo štátu, s ktorým nie je uzatvorená žiadna dohoda o uznávaní zodpovednosti za vady, celý problém je riešiteľný len cestou medzinárodného súdneho konania.

Môže predávajúci odmietnuť alebo limitovať platbu bankomatovou kartou?

Platba bankomatovou kartou za nákup v predajni nie je zákonne ustanovená. Je na rozhodnutí každého obchodníka, či takúto službu bude spotrebiteľom poskytovať, alebo nie.

Podmienky si každý predávajúci určuje sám, to znamená aj hodnotu od akej bude takýmto spôsobom prijímať platby. O spôsobe platby musí kupujúceho informovať.

Môže predávajúci odmietnuť predaj potravinárskych výrobkov prostredníctvom stravnej poukážky?

Stravná poukážka nemá charakter platobného prostriedku, ale ide o „jedálenský kupón“ – ceninu vydanú poskytovateľom, určenú na úhradu jedla v cene zodpovedajúcej nominálnej hodnote vyznačenej na poukážke. Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky predstavuje cenu, za ktorú bude zamestnancovi odberateľa poskytnuté zmluvným stravovacím zariadením teplé jedlo.

Platba pomocou stravných poukážok v predajni nie je zákonne ustanovená. Je na rozhodnutí každého obchodníka, či takúto službu bude spotrebiteľom poskytovať, alebo nie.

Podmienky si každý predávajúci určuje sám, teda môže si aj určiť sortiment za aký bude stravné poukážky odoberať. O spôsobe platby musí kupujúceho informovať.

Zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom stravných poukážok nie sú predmetom kontroly SOI.

Môže predávajúci zakázať vstup spotrebiteľa s detským kočíkom do prevádzkovej jednotky?

Žiadny právny predpis, ktorý je určený na ochranu práv spotrebiteľa nerieši túto problematiku.

V súlade s § 4 ods. 1 písm. h/ zákona o ochrane spotrebiteľa je však povinnosťou predávajúceho, aby predaj výrobkov a poskytovanie služieb zabezpečil takým spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie. Preto za prípadné ohrozenie života, resp. poškodenie zdravia alebo majetku spotrebiteľa a jeho zamestnancov zodpovedá predávajúci.

Z toho dôvodu je sám predávajúci oprávnený určiť podmienky za akých bude túto činnosť zabezpečovať a prípadne aj obmedziť vstup spotrebiteľa s detským kočíkom do prevádzkových priestorov. Takéto obmedzenie preto nemožno považovať za diskrimináciu spotrebiteľa.

Môže SOI postihovať predávajúceho, ktorý rovnaký druh tovaru predáva za oveľa vyššiu cenu ako iný predávajúci?

V súčasnosti platí pri predaji tovaru liberalizácia cien. Cena sa tvorí dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. Dohoda o cene vzniká aj tým, ak spotrebiteľ zaplatí za tovar sumu požadovanú predávajúcim. Obmedzenie platí len pri štátom regulovaných cenách výrobkov a služieb, napr. plyn, energia, voda, doprava.

Potravinárske výrobky a ani výrobky priemyselného charakteru medzi takéto tovary nepatria, a preto nie je u nich limitovaná maximálna ani minimálna cena.

Predávajúci povinný informovať spotrebiteľa o platnej cene predávaného výrobku. Platnou cenou v okamihu ponuky je cena evidovaná v cenovej evidencii a a táto musí byť totožná s cenou tohto výrobku uvedenou na cenovke a registrovanou v elektronickej registračnej pokladnici.

Môže SOI riešiť spory medzi spotrebiteľmi a poisťovňami, ktoré vzniknú počas vymáhania poistného plnenia od poisťovne?

SOI nie je oprávnená tieto spory riešiť, vo veci môže rozhodnúť jedine príslušný súd.

Môže SOI riešiť spory medzi vlastníkmi bytov a správcom?

SOI nie je oprávnená riešiť spory (napr. platnosť hlasovania na schôdzi vlastníkov, kontrolu kvality prác vykonaných v bytovom dome, kvality použitých materiálov, finančné hospodárenie s fondom prevádzky, údržby a opráv), vo veci môže rozhodnúť jedine príslušný súd.

Na čo je potrebné si dávať pozor pri objednávaní rekonštrukčných prác a ako možno využiť svoje spotrebiteľské práva?

Zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami OZ - spotrebiteľské zmluvy §§ 52 až 60 OZ, zmluva o dielo všeobecne §§ 631 až 643 OZ, pri zhotovení veci na zákazku §§ 644 – 651 OZ. Často je v rámci rekonštrukčných prác potrebné kúpiť aj hotové veci – zmluva je kombinovaná s kúpnou zmluvou, riadiacou sa §§ 588 až 600 OZ a §§ 612 až 627 OZ. Objednávateľovi rekonštrukcie v niektorých prípadoch navrhne zhotoviteľ uzatvorenie podľa Obchodného zákonníka. I keď aj v tomto prípade zmluvné podmienky sa nemôžu odchýliť od OZ v neprospech spotrebiteľa, objednávateľ by mal zvážiť uzatvorenie zmluvy podľa OZ, prípadne nájsť si iného zhotoviteľa diela.

Pred objednaním rekonštrukcie získať referencie od osôb, ktorým zhotoviteľ vykonával práce (nie referencie od iných osôb, napríklad kolegov alebo rodinných príslušníkov zhotoviteľa), o jeho spoľahlivosti, kvalite vykonávanej práce a dodržiavaní termínov. Preveriť si, či je oprávnený podnikať (obchodný register na www.orsr.sk, živnostenský register na www.zrsr.sk ) a či má oprávnenie na podnikanie v rozsahu ním ponúkaných prác. Nakoľko podnikanie bez živnostenského oprávnenia je trestný čin, osoby, ktoré konajú takýmto spôsobom riskujú, často preto, že im nebolo živnostenské oprávnenie udelené z dôvodu, že neboli bezúhonné alebo nemali potrebnú kvalifikáciu. Pokiaľ je to možné zistiť, zobrať do úvahy aj ďalšie informácie – napr. ak živnostník vlastní nehnuteľnosť, zo zákona ňou ručí za svoje záväzky, čo zvyšuje jeho dôveryhodnosť, opačný prípad je, ak v sídle firmy je len poštová schránka, alebo ak sú práce ponúkané len cez internetovú stránku, na ktorej nie je uvedená žiadna identifikácia podnikateľa, adresa, IČO, len kontakt na mobilný telefón alebo mailová adresa, prípadne krstné meno kontaktnej osoby.

Zmluvu o dielo je potrebné uzatvoriť písomnou formou resp., na základe § 632 OZ ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie (adekvátne uzatvorenej zmluve) musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Je potrebné, aby obsahovalo rozpis a cenu jednotlivých položiek a vykonaných prác. U zhotoviteľa, ktorý navrhne objednávateľovi „urobme to bez papierov, bude to lacnejšie“ (zmluva, faktúra) sa dá predpokladať neserióznosť pri neskoršom uplatnení oprávnených nárokov objednávateľa (vrátenie zálohy pri odstúpení od zmluvy, oprava reklamovaných vád) a tieto budú nevymáhateľné.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na nevhodnosť jeho pokynov alebo nedostatky ním dodaného materiálu, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela.

Seriózny podnikateľ netrvá na zaplatení bezdôvodne vysokej zálohy vopred, je možné sa dohodnúť na splátkovom režime na základe predložených účtov za dodaný materiál, prípadne po dokončení jednotlivých etáp rekonštrukcie. Nevyplácať zhotoviteľovi peniaze bez riadneho príjmového dokladu.

Počas vykonávania rekonštrukcie kontrolovať, či je dielo vykonávané podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase (stavebný denník). Na základe § 642 OZ až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. Pri uplatnení tohto práva je potrebné zhotoviteľovi najskôr preukázateľným spôsobom (doporučeným listom, mailom) určiť náhradnú lehotu na dokončenie diela a pri jej nedodržaní opäť preukázateľným spôsobom odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade objednávateľ nemá zmienenú povinnosť úhrady, avšak, pokiaľ zhotoviteľ vykonal časť diela, ktorú môže objednávateľ využiť (napr. vykonanie búracích prác), zhotoviteľ má nárok na primeranú náhradu, nakoľko v opačnom prípade by sa objednávateľ dopustil neoprávneného obohatenia. Naopak, objednávateľ má nárok na náhradu prípadnej škody, ktorá mu v súvislosti s nesplnením právnej povinnosti zhotoviteľa preukázateľne vznikla a výšku ktorej vyčísliť.

Dohotovené dielo treba pri preberaní riadne skontrolovať.

Prípadné spory objednávateľa so zhotoviteľom diela ohľadne práv na základe OZ je oprávnený rozhodnúť jedine súd v občiansko-právnom konaní. Je pritom potrebné počítať s nutnosťou vykonania znaleckých posudkov ohľadne ohodnotenia vykonaného diela, prípadne kvality vykonaných prác. SOI je oprávnená kontrolovať plnenie povinností zhotoviteľa diela na základe zákona o ochrane spotrebiteľa, napr. povinnosti informovať o cenách ponúkaných prác a vydať objednávateľovi doklad o kúpe (faktúru), obsahujúci všetky náležitosti v zmysle tohto zákona (§ 16), prípadne splnenie povinností na základe pri vybavení reklamácie (§ 18). Pokiaľ sa zhotoviteľ voči objednávateľovi dopustil konania, napĺňajúceho skutkovú podstatu trestného činu (napr. podvod, defraudácia, neoprávnené podnikanie), objednávateľ sa môže obrátiť na orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra). Objednávateľ sa tiež môže obrátiť na daňové úrady (podozrenie z daňových únikov) a živnostenské úrady (podnikanie bez živnostenského oprávnenia). Ochranu práv a právom chránených záujmov osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny vykonáva SOI.

Na e-mail mi stále posielajú rôzne reklamné ponuky; telefonicky ma neustále oslovujú rôzne spoločnosti s ponukami svojich produktov.

V Slovenskej republike je zasielanie nevyžiadaných reklamných ponúk zakázané zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o reklame vykonáva SOI.

V prípade, ak sa nevyžiadaná reklama (teda akékoľvek predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu) šíri bez súhlasu užívateľa a šíriteľom reklamy je subjekt so sídlom na území Slovenskej republiky, užívateľ sa môže so žiadosťou o prešetrenie obrátiť na inšpektorát SOI, príslušný podľa sídla užívateľa.

Ak šíriteľ nevyžiadanej reklamy sídli v niektorom z členských štátov EÚ, adresát resp. príjemca nevyžiadanej reklamy sa so žiadosťou o prešetrenie môže obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 Bratislava 24, e-mail: e-podatelna@teleoff.gov.sk 

V tejto súvislosti poznamenávame, že vyššie uvedené sa týka len prípadov, keď je obsahom nevyžiadanej pošty reklamná ponuka. Nevyžiadanou poštou iného charakteru sa Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená zaoberať. Príslušným orgánom dozoru je v tomto prípade Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Na koho sa mám obrátiť, keď mám problémy so zamestnávateľom?

SOI nie je orgánom dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov a vzťahov upravených najmä Zákonníkom práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a pod.

Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú orgány štátnej správy, ktorými sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce.

Dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie predpisov, poradenstvo v oblasti ochrany práce zamestnancom, zamestnávateľom, zabezpečujú najmä Inšpektoráty práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o Inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam vecne a miestne príslušných Inšpektorátov práce nájdete na http://www.safework.gov.sk/

V zákone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce je uvedený rozsah inšpekcie práce, ktorý spočíva najmä v dozore nad dodržiavaním:

 • pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku,
 • právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
 • právnych predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
 • poskytovania bezplatného poradenstva zamestnancom, zamestnávateľom v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch ako dodržiavať pracovnoprávne predpisy, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy.

Na predvádzacej akcii sme uzatvorili kúpnu zmluvu a zmluvu o úvere, chceme od týchto zmlúv odstúpiť, ako to máme urobiť?

Ak ste uzatvorili zmluvu o úvere výlučne na nákup tovaru na predvádzacej akcii ide o viazané zmluvy, čo znamená, že odstúpením od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu zanikne aj zmluva o spotrebiteľskom úvere a opačne (odstúpením od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu zanikne aj kúpna zmluva).

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere, alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere. (§ 14 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách). Oznámenie o odstúpení od zmluvy o spotrebiteľskom úvere zašle spotrebiteľ veriteľovi písomne a tovar vráti predávajúcemu s oznámením, že kúpna zmluva zaniká z dôvodu odstúpenia od zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Reklama neobsahuje všetky informácie o ponúkanom produkte.

Reklama má iba informatívny charakter, využíva údernosť vo svojej skratke i psychologický moment pôsobenia na spotrebiteľa, nemôžu a ani nemusia v nej byť uverejnené všetky detaily a podrobnosti o výrobku alebo službe. Vyzdvihuje tie vlastnosti, na ktoré chce upozorniť. Chýbajúca informácia o nejakej inej vlastnosti ponúkaného produktu nie je klamlivou reklamou.

Rieši SOI prípady, keď nestihnem uplatniť zľavový kupón?

SOI nerieši a nekontroluje prípady - ak spotrebiteľovi „prepadne“ neuplatnený zľavový kupón, z dôvodu jeho nevyužitia: z rodinných, pracovných, zdravotných a iných subjektívnych dôvodov - výlučne na strane spotrebiteľa, resp. spotrebiteľ napriek „dlhej platnosti zľavového kupónu“ tento uplatní tesne pred ukončením jeho platnosti.

Spoločnosť, od ktorej som čerpal úver, mi naúčtovala vysoké úroky a poplatky, ktoré sú úžernícke. Na koho sa mám obrátiť v tejto veci?

SOI s účinnosťou od 01. 04. 2015 nevykonáva dozor nad dodržiavaním zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným orgánom dozoru je od uvedeného dátumu Národná banka Slovenska.

Pokiaľ ide o výšku úrokov, resp. výšku odplaty (teda peňažnej čiastky, ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť veriteľovi a ktorá okrem požičanej sumy zahŕňa všetky náklady spojené s pôžičkou – úroky, provízie, dane a rôzne poplatky), o oprávnenosti výšky úrokov resp. odplaty je oprávnený rozhodnúť výlučne príslušný súd, na ktorý sa spotrebiteľ môže obrátiť žalobou. V prípade podozrenia vo veci spáchania trestného činu úžery sú podnet spotrebiteľa oprávnené riešiť orgány činné v trestnom konaní.


Volal som do súťaže, dovolal som sa do poradia, avšak nezúčastnil som sa hry, a aj tak mi účtovali za spojenie na audiotextové číslo.

Audiotextové volania sú spoplatňované špeciálnymi sadzbami, ktoré sú nepomerne drahšie ako bežné volania. O cene za volania na audiotextové čísla musí byť volajúci informovaný ešte pred realizovaním hovoru. Z toho dôvodu je potrebné uvážiť ešte pred uskutočnením hovoru na audiotextové číslo, či cena za impulz audiotextového volania je pre volajúceho akceptovateľná.

Pri volaní do rôznych televíznych hier, veštiarní a pod. sa hovory uskutočňujú cez audiotextové volania za špeciálnu sadzbu a aj dovolanie do poradia je uskutočnené a teda spoplatnené volanie, ktoré je následne volajúcemu účtované.

Skutočnosť, že sa volajúci nedostane do poradia ešte neznamená, že sa nedovolal. Spojenie na volané číslo bolo uskutočnené a preto má operátor právo toto účtovať.