SOI Pracovné ponukyOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácia pri spracúvaní osobných údajov
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Osobné údaje fyzických osôb v súvislosti s plnením povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v rámci štátnozamestnaneckého, pracovného pomeru alebo obdobného pomeru ako aj pri plnení povinností v rámci predzmluvných vzťahov spracúva Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk  adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.

Účelom spracovávania osobných údajov fyzických osôb je plnenie povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v rámci štátnozamestnaneckého, pracovného pomeru alebo obdobného pomeru a plnenie povinností v rámci predzmluvných vzťahov.

Právnym základom tohto účelu sú tieto zákony:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje budú uchovávané prevádzkovateľom:
- pri štátnozamestnaneckom pomere po dobu 50 rokov po skončení tohto pomeru
- pri pracovnom pomere po dobu 70 rokov od narodenia zamestnanca
- pri žiadostiach o prijatie do štátnozamestnaneckého pomeru a pracovného pomeru po dobu 3 roky
- pri žiadostiach, ktoré sú súčasťou výberových konaní po dobu 10 rokov
- pri majetkových priznaniach po dobu 5 rokov.

Príjemcami osobných údajov budú, alebo v závislosti od situácie môžu byť:
- Sociálna poisťovňa
- zdravotné poisťovne
- Finančná správa
- dôchodkové správcovské spoločnosti
- orgány štátnej správy na výkon dozoru
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
- súd
- orgány činné v trestnom konaní
- exekútor

Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby mohol byť uzatvorený štátnozamestnanecký, pracovný pomer alebo obdobný pomer a na riadne plnenie povinností v rámci predzmluvných vzťahov. Je to tiež potrebné na to, aby boli splnené povinnosti, ktoré vyplývajú pre prevádzkovateľa zo zákonov Slovenskej republiky v súvislosti s uvedeným účelom spracúvania osobných údajov.

Pri plnení povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v rámci štátnozamestnaneckého, pracovného pomeru alebo obdobného pomeru ako aj pri plnení povinností v rámci predzmluvných vzťahov je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

Na to, aby si mohol prevádzkovateľ plniť svoje povinnosti ako zamestnávateľ v rámci štátnozamestnaneckého, pracovného pomeru alebo obdobného pomeru ako aj povinností v rámci predzmluvných vzťahov, dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje. Následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť neuzatvorenie štátnozamestnaneckého, pracovného pomeru alebo obdobného pomeru, alebo nesplnenie povinností v rámci predzmluvných vzťahov.