SOI Pracovné ponukyOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Oznámenie a poučenie týkajúce sa spracovávania osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“)

Právnym základom spracovania osobných údajov je vytvorenie predzmluvných vzťahov na žiadosť uchádzača o zamestnanie – dotknutej osoby v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v rozsahu životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania budú súčasťou informačného systému prevádzkovateľa vedeného za účelom personálnej a mzdovej agendy.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi len správne, úplné a aktuálne osobné údaje a tieto svoje osobné údaje vždy po každej zmene aktualizovať a oznámiť prevádzkovateľovi akúkoľvek ich zmenu.  

Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak boli odovzdané a sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby:
- na základe písomnej požiadavky dotknutej osoby,
- v prípade, že zistí, že údaje dotknutej osoby nie sú správne, úplné a aktualizované a nie je možné vykonať ich opravu,
- najneskôr uplynutím doby 3 rokov.