Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Pracovné ponukyOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácia pri spracúvaní osobných údajov
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Osobné údaje fyzických osôb v súvislosti s plnením povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v rámci štátnozamestnaneckého, pracovného pomeru alebo obdobného pomeru ako aj pri plnení povinností v rámci predzmluvných vzťahov spracúva Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk  adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.

Účelom spracovávania osobných údajov fyzických osôb je plnenie povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v rámci štátnozamestnaneckého, pracovného pomeru alebo obdobného pomeru a plnenie povinností v rámci predzmluvných vzťahov.

Právnym základom tohto účelu sú tieto zákony:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobné údaje budú uchovávané prevádzkovateľom:
- pri štátnozamestnaneckom pomere po dobu 50 rokov po skončení tohto pomeru
- pri pracovnom pomere po dobu 70 rokov od narodenia zamestnanca
- pri žiadostiach o prijatie do štátnozamestnaneckého pomeru a pracovného pomeru po dobu 3 roky
- pri žiadostiach, ktoré sú súčasťou výberových konaní po dobu 10 rokov
- pri majetkových priznaniach po dobu 5 rokov.

Príjemcami osobných údajov budú, alebo v závislosti od situácie môžu byť:
- Sociálna poisťovňa
- zdravotné poisťovne
- Finančná správa
- dôchodkové správcovské spoločnosti
- orgány štátnej správy na výkon dozoru
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
- súd
- orgány činné v trestnom konaní
- exekútor

Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby mohol byť uzatvorený štátnozamestnanecký, pracovný pomer alebo obdobný pomer a na riadne plnenie povinností v rámci predzmluvných vzťahov. Je to tiež potrebné na to, aby boli splnené povinnosti, ktoré vyplývajú pre prevádzkovateľa zo zákonov Slovenskej republiky v súvislosti s uvedeným účelom spracúvania osobných údajov.

Pri plnení povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa v rámci štátnozamestnaneckého, pracovného pomeru alebo obdobného pomeru ako aj pri plnení povinností v rámci predzmluvných vzťahov je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

Na to, aby si mohol prevádzkovateľ plniť svoje povinnosti ako zamestnávateľ v rámci štátnozamestnaneckého, pracovného pomeru alebo obdobného pomeru ako aj povinností v rámci predzmluvných vzťahov, dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje. Následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť neuzatvorenie štátnozamestnaneckého, pracovného pomeru alebo obdobného pomeru, alebo nesplnenie povinností v rámci predzmluvných vzťahov.