SOI Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Slovenská obchodná inšpekcia dňom 2. 1. 2001 poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na základe písomnej žiadosti uplatnenej na adrese:


Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Prievozská 32
poštový priečinok 29
827 99 Bratislava 27

Žiadosť o informáciu možno zaslať aj faxom na číslo 02/53 41 49 96
alebo elektronickou poštou na adresu info@soi.sk

O ústnu informáciu možno požiadať

  • priamo v sídle organizácie na Prievozskej č. 32 v Bratislave, III. poschodie, č. kancelárie 321
  • tlačová hovorkyňa ÚI SOI: Ing. Danuša Krkošová,
  • v pracovných dňoch t. j. v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 11.00 hod.

Vzhľadom na špecifickú činnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie vydala ústredná riaditeľka SOI internú  Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám a Smernicu o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií [PDF, 684 kB]