SOI Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Slovenská obchodná inšpekcia dňom 2. 1. 2001 poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na základe písomnej žiadosti uplatnenej na adrese:

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Bajkalská 21/A
poštový priečinok 29
827 99 Bratislava 27

Žiadosť o informáciu možno zaslať aj elektronickou poštou na adresu info@soi.sk.

Vzhľadom na špecifickú činnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie vydala ústredná riaditeľka SOI internú  Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám a Smernicu o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií [PDF, 684 kB]

Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri podávaní žiadostí podľa zákona o slobode informácií
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Pri podávaní žiadostí podľa zákona o slobode informácií spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk  adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.

Účelom spracovávania osobných údajov dotknutých osôb je prijímanie a vybavovanie žiadostí podľa zákona o slobode informácií a uskutočňovanie elektronického výkonu verejnej moci. Právny základ spracúvania osobných údajov je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané prevádzkovateľom po dobu 5 rokov.

V závislosti od účelu spracúvania príjemcami osobných údajov sú:
- orgány verejnej správy,
- orgány činné v trestnom konaní,
- súdy SR,
- iný správny orgán,
- žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.  

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri podávaní žiadosti podľa zákona o slobode informácií je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

Dotknutá osoba je pri podávaní žiadosti podľa zákona o slobode informácií povinná poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu. Následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť odloženie žiadosti o informácie.