SOI /Predajné a prezentačné akcie /Upozorňujeme spotrebiteľov

Upozorňujeme spotrebiteľov na telefonicky pozývané akcie

Upozornenie spotrebiteľov na osobitne závažné porušenia povinností

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na osobitne závažné porušenia povinnosti podnikateľských subjektov:

AIDAN, s. r. o., Riazanská 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47 710799,
PANITREX, s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 47 442 492
PRODUCT FINANCE, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 411 015…

Upozorňujeme spotrebiteľov na telefonicky pozývané akcie

V snahe obchádzať zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho predajcovia telefonicky lákajú spotrebiteľov na akcie s pôsobivým pomenovaním „zdravotné semináre, dni zdravia, prednášky o zdravom životnom štýle, informačné kampane pri zavádzaní nových produktov, gastronomický festival, ochutnávka zdravých výrobkov“...

Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.