Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

17. 6. 2020

Upozornenie na Centrálny register dlžníkov s.r.o. (CERD)

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov, ako aj iné osoby, na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy alebo zasielaní žiadosti o registráciu subjektu CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV s.r.o. (CERD). Podľa informácii zverejnených na stránke Národnej banky Slovenska CERD nie je evidovaný ako oficiálny register, ktorý eviduje a spracúva údaje o klientoch, ich úverových záväzkoch a platobnej disciplíne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky… Kategória: Informácie pre verejnosť
15. 6. 2020

Upozornenie na internetovú galériu www.sunsea.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala zvýšený nárast podaní proti internetovej galérii www.sunsea.sk. Z podkladov priložených v spotrebiteľských podaniach a z informácií dostupných na predmetnej webovej stránke vyplýva, že prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť MILLPARKS s.r.o. so sídlom Hybernova 1009/24, 100 00 Praha, Česká republika, ktorá predmetnú stránku označuje ako Slovenskú nákupnú internetovú galériu… Kategória: Informácie pre verejnosť
1. 6. 2020

Novela zákona o zájazdoch - pandémia COVID-19

Dňa 29. 05. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.  o § 33a ako prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19. Novela zákona o zájazdoch reaguje na mimoriadnu situáciu týkajúcu sa pandémie infekčného ochorenia COVID-19, ktorá spôsobila obmedzenia v cestovnom ruchu, tým aj poskytovanie zájazdov zo strany cestovných kancelárií a tiež nemožnosti využitia zájazdov zo strany cestujúcich. Novela zákona o zájazdoch upravuje možnosť cestovnej kancelárie poskytnúť náhradný zájazd, možnosť určitých skupín cestujúcich… Kategória: Informácie pre verejnosť
25. 5. 2020

Oznámenie o neplatnosti služobného preukazu SOI

Oznamujeme, že dňa 21. 05. 2020 zamestnanec SOI nahlásil stratu preukazu SOI č. 1088. Preukaz bol vydaný dňa 01. 02. 2020 a dnešným dňom sa stal neplatným. Kategória: Informácie pre verejnosť
22. 5. 2020

Stanovisko MS SR k hlasovaniu vlastníkov bytov

Slovenská obchodná inšpekcia dáva do pozornosti správcov bytových domov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov stanovisko Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky k nasledujúcej otázke: „Aké sú možnosti aplikácie ustanovenia § 5 COVID zákona v kontexte hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov…“ Kategória: Informácie pre verejnosť
22. 5. 2020

Informácia pre cestujúcich - poukazy

V súvislosti s množiacimi sa otázkami cestujúcich, ktoré sa týkajú vystavenia poukazov ako alternatívy k finančnej náhrade kúpnej ceny zrušenej leteckej, autobusovej, železničnej a lodnej dopravy ako aj balíkov cestovných služieb v období výskytu COVID-19, uvádzame odporúčania Európskej komisie: V prípade ak k zrušeniu plánovanej cesty došlo v období vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19, komisia (EÚ) odporúča vystavenie poukazov ako alternatívy k finančnej náhrade, ak to cestujúci dobrovoľne akceptujú…

 

Kategória: Informácie pre verejnosť
22. 5. 2020

Neuskutočnené verejné kultúrne podujatia - informácia pre verejnosť

Dňa 21. 05. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 129/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Tento zákon upravuje práva a povinnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia a účastníkov verejného kultúrneho podujatia v nasledovnom znení… Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 5. 2020

Upozornenie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Z dôvodu nejasností, ktoré majú vlastníci bytov a nebytových priestorov pri uhrádzaní mesačných zálohových platieb uvádzame výňatok zo Stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky (gestor zákona) k aplikácii zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou na území Slovenskej republiky…
Kategória: Informácie pre verejnosť
30. 4. 2020

Oznámenie k rozsahu služieb poskytovaných e-shopmi počas pandémie

V súvislosti s mimoriadnou situáciou ohľadom pandémie koronavírusu a jej vplyvom na plnenie povinností podnikateľských subjektov voči spotrebiteľom požiadala Slovenská obchodná inšpekcia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o stanovisko k výkladu výnimiek zo zákazu otvorenia maloobchodných prevádzok, konkrétne k prevádzkam internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb...

Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 4. 2020

Odporúčanie pre správcov bytových domov

V súvislosti s množiacimi sa otázkami od správcov bytových domov, ktoré sa týkajú spôsobu doručenia správy o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu a vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome vlastníkom bytov a nebytových priestorov s termínom do 31. 5. 2020 bude Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrolách uznávať nasledovné spôsoby doručenia…
Kategória: Informácie pre verejnosť