SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

27. 10. 2016

Upozornenie týkajúce sa šnúr a sťahovacích šnúr v textilných výrobkoch určených pre deti

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na platnosť STN EN 14682 Bezpečnosť detského oblečenia. Šnúry a sťahovacie šnúry na detskom oblečení. Špecifikácie (ďalej len „STN EN 14682“), ktorej predmetom je stanovenie podmienok, za ktorých sťahovacie šnúry textilných výrobkov nepredstavujú riziko. Tieto podmienky sa vzťahujú na textilné výrobky tak pre malé deti, ako aj staršie deti a mládež…
Kategória: Informácie pre verejnosť
10. 10. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o. so sídlom na ulici 9. mája 15 v Trnave. Zo spotrebiteľských podnetov vyplýva, že uvedená spoločnosť organizuje predajné akcie na základe pozvánok, doručovaných spotrebiteľom. Spoločnosť však Slovenskej obchodnej inšpekcii písomne neoznámila uskutočnenie žiadnej predajnej akcie napriek tomu, že ide o zákonom stanovenú povinnosť organizátora predajnej akcie…
Kategória: Informácie pre verejnosť
19. 8. 2016

Oznámenie pre verejnosť – SUNFLOWER TOURS s. r. o.

SUNFLOWER TOURS s. r. o. predložil Slovenskej obchodnej inšpekcii dňa 19. 08. 2016 Zmluvu o poistnej záruke v súvislosti s podnikaním vykonávaným subjektmi organizujúcimi turistické služby

Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 8. 2016

Informácia o kontrole ubytovania v súkromí Stella ***

Dňa 4. 8. 2016 bola na základe informácii z médií vykonaná kontrola inšpektormi SOI v spolupráci so zástupcami Slovenského národného strediska pre ľudské práva v prevádzke ubytovanie v súkromí Stella *** v Bratislave…
Kategória: Informácie pre verejnosť
3. 8. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov - kryptomeny

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky niektorých spoločností, ponúkajúcich tzv. kryptomeny. Podstatou uvedených praktík je nabádanie spotrebiteľov, ktorí sa do systému zapojili, na masívny nábor nových členov. Ide o jednu z hlavných čŕt pyramídových hier, pri ktorých sú členovia systému vyplácaní z investícií nových členov…

Kategória: Informácie pre verejnosť
25. 7. 2016

Uloženie predbežného opatrenia CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

Dňa 25. 07. 2016 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj doručil v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa predbežné opatrenie, ktorým spoločnosti Hechter Slovakia, spol. s r. o. nariaďuje zastavenie nekalej obchodnej praktiky spočívajúcej v uzatváraní zmlúv o obstaraní zájazdu na predaj vlastných zájazdov a v uvádzaní akejkoľvek formy informácie, že uvedená spoločnosť disponuje prostredníctvom poistnej zmluvy poistením pre prípad úpadku cestovnej kancelárii.

Zastavenie tejto obchodnej praktiky sa dotýka všetkých prevádzok a sídla uvedenej spoločnosti vrátane predaja na diaľku prostredníctvom akýchkoľvek webových stránok a to až do momentu, kedy by uvedená spoločnosť disponovala novou uzatvorenou zmluvou o poistení zájazdov pre prípad úpadku cestovnej kancelárii, alebo bankovou zárukou.

Kategória: Informácie pre verejnosť
15. 7. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov - CK KVALITAtour

Dňa 15.07.2016 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu v CK KVALITAtour, Nám. Sv. Egídia 37, Poprad. Počas výkonu kontroly CK KVALITA, spol. s r. o. predávala zájazdy na termíny uskutočnenia zájazdov po dátume 01.05.2016 bez poistenia insolventnosti a tiež bez akejkoľvek bankovej záruky pre prípad úpadku CK. V čase kontroly CK KVALITA, spol. s r. o. nepredložila žiadnu uzatvorenú poistnú zmluvu ani inú zmluvu o bankovej záruke pre prípad úpadku CK a tým porušila závažným spôsobom zákonom stanovené povinnosti.

Z uvedeného dôvodu bolo spoločnosti CK KVALITA, spol. s r. o. uložené opatrenie na mieste, ktorým bol uvedenej spoločnosti zakázaný predaj zájazdov až do vykonania nápravy.

Kategória: Informácie pre verejnosť
1. 7. 2016

Informácie pre spotrebiteľov ohľadne zakúpených zájazdov cez CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

V súvislosti s upozornením na skutočnosť, že CK HECHTER SLOVAKIA , spol. s r.o. so sídlom na Štefánikovej 43 v Nitre predávala zájazdy bez poistenia insolventnosti a tiež bez akejkoľvek bankovej záruky pre prípad úpadku CK sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu obracajú spotrebitelia s otázkami, týkajúcimi sa nástupu na zakúpené zájazdy a prípadné súvisiace riziká...

Kategória: Informácie pre verejnosť