SOI Slovenská obchodná inšpekciaPostavenie SOI

Postavenie SOI

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy SOI vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom, štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov a dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu.

Právnym predpisom, stanovujúcim kompetencie SOI je zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“). Tento zákon vymedzuje práva a povinnosti SOI vo všeobecnej rovine, ale tiež vo vzťahu k osobitným predpisom, upravujúcim ochranu spotrebiteľa v špecifických oblastiach.

SOI kontroluje a vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z 350 právnych predpisov; ukladá opatrenia na mieste, ochranné opatrenia, predbežné opatrenia a pokuty za porušenie povinností, vyplývajúcich z právnych predpisov v jej dozornej pôsobnosti. Na základe kontrolou zistených skutočností navrhuje pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia; poskytuje odbornú a metodickú pomoc okresným úradom, obciam, združeniam spotrebiteľov a iným právnickým osobám založeným na ochranu spotrebiteľa. SOI tiež vykonáva poradenstvo pre spotrebiteľov; spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy, spotrebiteľskými združeniami, dozornými orgánmi iných členských štátov EÚ (napr. pri výmene informácií o nebezpečných výrobkoch prostredníctvom systému RAPEX či pri riešení hromadných spotrebiteľských podaní, smerujúcich proti podnikateľským subjektom so sídlom v inom členskom štáte EÚ ), s Európskou hospodárskou komisiou a príslušnými orgánmi OSN pri výmene informácií z oblasti trhového dozoru. SOI ďalej vymáha pokuty a pohľadávky od podnikateľských subjektov a fyzických osôb a informuje o nebezpečenstve ohrozenia života, zdravia a majetku spotrebiteľov alebo životného prostredia predajom nebezpečných výrobkov, vypracováva a obnovuje Príručku o spotrebe paliva a emisiách CO2 podľa Nariadenia vlády SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových automobilov; vybavuje podnety a sťažnosti spotrebiteľov a objasňuje priestupky.

Podstatné informácie o kontrolou zistených skutočnostiach, upozornenia na nebezpečné výrobky, ako aj bližšie informácie o činnosti SOI sa nachádzajú na webovom sídle www.soi.sk . V prípade potreby SOI zverejňuje informácie aj v masovokomunikačných prostriedkoch (printové médiá, rozhlas, televízia, elektronické médiá).

SOI je spolu s inými orgánmi štátnej správy od 01. 02. 2016 orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu. Cieľom je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Predmet kontroly vnútorného trhu

 Kontrolou vnútorného trhu sa zisťuje, či:   

 • sa výrobky (s výnimkou potravín, kozmetických výrobkov a liečiv) predávajú a služby poskytujú bezpečné, v zhode s technickými požiadavkami a v správnej kvalite (ktorá vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z deklarácie výrobcu),   
 • sa výrobky predávajú v správnej miere, množstve, hmotnosti,   
 • dodržiavanie cenových predpisov.   
 • dodržiavanie podmienok skladovania a dopravy,   
 • dodržiavanie času predaja,   
 • používanie overených určených meradiel,   
 • používanie značky „e“ na spotrebiteľsky balených výrobkoch,   
 • označovanie výrobkov cenami,   
 • dodržiavanie ostatných podmienok na vykonávanie veľkoobchodnej, distribučnej, maloobchodnej činnosti pri poskytovaní služieb (najmä služieb cestovného ruchu, časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovanie dlhodobých rekreačných služieb, ubytovacích služieb a služieb informačnej spoločnosti),   
 • dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na energeticky významný výrobok,   
 • dodržiavanie povinností pri uvádzaní názvov textilných vlákien a pri označovaní vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením podľa osobitného predpisu,   
 • dodržiavanie povinností pri uvedení na trh a sprístupnení na trhu typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky

Okrem uvedeného, kontrola vnútorného trhu zahŕňa aj ochranu niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti. SOI tiež plní úlohy, vyplývajúcich z primárneho práva EÚ a medzinárodných záväzkov SR (napr. kontrola chemických látok v zmysle nariadenia REACH, kontrola detergentov, označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre a pod.).

Orgán kontroly

Vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti je SOI nezávislým orgánom, ktorý je viazaný výlučne platnými právnymi predpismi.

Ako orgán štátnej správy je SOI podriadená Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

V zmysle zákona sa SOI člení na Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a inšpektoráty, ktorých územná pôsobnosť je zhodná s územno-správnym členením štátu, a to:

• Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,
• Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,
• Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj,
• Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj,
• Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
• Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,
• Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
• Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.

Na čele SOI je ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky. Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ.

Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie

Pri výkone kontroly na vnútornom trhu SOI zisťuje nedostatky u kontrolovaných osôb, ukladá ochranné opatrenia na ich odstránenie a kontroluje ich plnenie; zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov; informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom nebezpečných výrobkov; pri predajných akciách informuje verejnosť o dátume a mieste uskutočnenia predajnej akcie; využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov; ukladá pokuty; vybavuje sťažnosti spotrebiteľov; objasňuje priestupky, a iné.

SOI je oprávnená vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie a doklady; požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu vyplývať z ich použitia. SOI môže zakázať dodávku a predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom., môže tiež nariadiť účinné a okamžité stiahnutie výrobku z trhu, a ak je to potrebné, aj jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby a nariadiť zverejnenie upozornení na riziká výrobkov v prípade ohrozenia života, zdravia, alebo majetku spotrebiteľa. Inšpektori SOI sú pri kontrole oprávnení vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov. Zákon oprávňuje inšpektorov vykonať kontrolný nákup.

Právnu subjektivitu má Ústredný inšpektorát SOI. Pre účely správneho konania sú inšpektoráty SOI orgánmi prvého stupňa, pričom druhostupňovým orgánom je Ústredný inšpektorát SOI.