Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťZájazdy organizované cestovnými kanceláriami do Izraela – odstúpenie od zmluvy o zájazde

Zájazdy organizované cestovnými kanceláriami do Izraela – odstúpenie od zmluvy o zájazde

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 16. 10. 2023

Na základe množiacich sa otázok od spotrebiteľov v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v Izraeli a možnosti cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti zaplatiť cestovnej kancelárii odstupné (stornopoplatky), si dovoľujeme informovať spotrebiteľov o nasledovných skutočnostiach.

Právny vzťah medzi cestujúcim a cestovnou kanceláriou sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zájazdoch“).

Zákon o zájazdoch v ustanovení § 21 ods. 2 priznáva právo cestujúcemu odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez povinnosti zaplatiť odstupné, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil a cestovná kancelária je ich povinná vrátiť bezodkladne najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.

Rovnako aj cestovná kancelária má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde v prípade výskytu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností, nie je však povinná nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú odstúpením; týmto však nie je dotknutá povinnosť cestovnej kancelárie vrátiť cestujúcemu všetky platby prijaté za zájazd.

Zákon definuje neodvrátiteľnú a mimoriadnu okolnosť ako okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia. Za takúto okolnosť sa považuje napr. vojna, terorizmus, politické nepokoje (demonštrácie), významné riziká pre ľudské zdravie, živelné pohromy. Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu, pri argumentácii sa budú zmluvné strany, odvolávajúce sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, môcť oprieť o rôzne zdroje, napríklad aj o informácie poskytnuté Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

V prípade, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde pre neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, zákon o zájazdoch ukladá cestovnej kancelárii povinnosť vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe zmluvy o zájazde alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde alebo odstúpenia cestovnej kancelárie od zmluvy o zájazde.

Podľa aktuálnych informácií, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov na pretrvávajúcu mimoriadnu bezpečnostnú situáciu na celom území Izraela, ktorá vznikla v dôsledku útokov militantov hnutia Hamas z Gazy na Izrael a v tejto súvislosti odporúča slovenským občanom necestovať do Izraela.

Za tejto situácie cestovné kancelárie neorganizujú do Izraela zájazdy a tie ktoré sa mali v najbližších dňoch uskutočniť sa rušia. Pokiaľ cestovná kancelária plánované zájazdy odloží, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde, napr. zmenu termínu zájazdu. Povinnosťou cestovnej kancelárie je o navrhovaných zmenách a ich vplyve na cenu zájazdu cestujúceho informovať, určiť primeranú lehotu, aby sa cestujúci rozhodol, či navrhované zmeny príjme, alebo odstúpi od zmluvy bez povinnosti zaplatiť odstupné a tiež o skutočnosti, že ak cestujúci navrhovanú zmenu neprijme, zmluva o zájazde zanikne.

Cestovná kancelária môže cestujúcemu ponúknuť aj náhradný zájazd a je len na cestujúcom, či návrh novej zmluvy o zájazde príjme. Ak nemá cestujúci záujem ani o ponúknutý náhradný zájazd, je cestovná kancelária povinná najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy o zájazde cestujúcim, vyplatiť mu ním zaplatené finančné prostriedky za zájazd.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa cestujúci rozhodne navrhované zmeny neprijať, oznámi tieto skutočnosti cestovnej kancelárii a odstúpi od zmluvy o zájazde. Cestujúci, ktorý na základe týchto skutočností odstupuje od zmluvy o zájazde, nie je povinný zaplatiť odstupné, keďže zavinenie nie je na jeho strane a má právo na vrátenie zaplatených finančných prostriedkov za zájazd.