SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

1. 7. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti Kairos Technologies Ltd.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti Kairos Technologies Ltd. so sídlom na Midford Place, 114-115, Tottenham Court Road, 1-St Floor, London W1T 5AH, Veľká Británia.

Z informácií na stránke http://www.kairosplanet.sk/ (podobné stránky sa vyskytujú aj v iných jazykoch) je zrejmé, že spoločnosť ponúka spotrebiteľom produkty, označené ako Standard, Silver, Gold a Platinum. Podstata produktov spočíva v tom, že na počítači spotrebiteľa (ktorý musí byť zapnutý 10 hodín denne) si majú ukladať svoje dáta iní užívatelia, vrátane veľkých celosvetovo známych firiem.

Kategória: Informácie pre verejnosť
30. 6. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov - CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

Dňa 29.06.2016 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu v CK Hechter Slovakia, spol. s.r.o. so sídlom na Štefánikovej 43 v Nitre. Počas výkonu kontroly CK HECHTER Slovakia, spol. s.r.o. predávala zájazdy na termíny uskutočnenia zájazdov po dátume 15. 06. 2016 bez poistenia insolventnosti a tiež bez akejkoľvek bankovej záruky pre prípad úpadku CK…

Kategória: Informácie pre verejnosť
11. 2. 2016

Požiadavky na bezpečnosť stacionárnych tréningových zariadení

Harmonizované požiadavky na bezpečnosť sortimentu výrobkov - tréningových zariadení sú upravené v technických normách STN EN, ktorých súlad so všeobecnými požiadavkami na bezpečnosť sa vyžaduje podľa Smernice č. 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov…
Kategória: Informácie pre verejnosť
10. 2. 2016

Informácia pre predávajúcich ohľadom ARS

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

Kategória: Informácie pre verejnosť
8. 2. 2016

Informácia o Nariadení EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení textilu etiketou alebo iným označením

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru upozorňuje hospodárske subjekty, ktoré vyrábajú, dovážajú alebo distribuujú textilné výrobky na trh EÚ na požiadavky určené v Nariadení EP a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením…
Kategória: Informácie pre verejnosť
4. 2. 2016

Upozornenie pre spotrebiteľov - osobné údaje

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nebezpečenstvo súvisiace so zadávaním osobných údajov pre potreby rôznych webových stránok, vystupujúcich ako verejné/štátne registre (rôzne registre obchodných spoločností, registre patentových práv, registre dlžníkov a pod.).

Zadanie osobných údajov často vedie k uzatvoreniu nevýhodnej zmluvy, na základe ktorej sú spotrebitelia povinní opakovane (v mesačných intervaloch) platiť za využívanie údajov z dotknutej web stránky.

Kategória: Informácie pre verejnosť
14. 1. 2016

Reklamácia výrobku vs. vrátenie tovaru bez udania dôvodu

V súvislosti s nedávnymi medializovanými nepresnými informáciami, týkajúcimi sa reklamačného konania a práva spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu si dovoľujeme opätovne upozorniť spotrebiteľov na nasledujúce skutočnosti…

Kategória: Informácie pre verejnosť
14. 12. 2015

Emisie CO2 a NOX – informácia pre majiteľov motorových vozidiel

V súvislosti s medializovanými informáciami o nezrovnalostiach v údajoch o emisiách oxidu uhličitého a NOx, týkajúcimi sa modelov vozidiel vyrábaných automobilkou Volkswagen AG upozorňujeme spotrebiteľov na nasledujúcu skutočnosť:

Kategória: Informácie pre verejnosť
14. 12. 2015

Spoločná kontrolná akcia ČOI a SOI

V dňoch 07. – 08. decembra 2015 sa na južnej Morave uskutočnila spoločná kontrolná akcia inšpektorov Českej obchodnej inšpekcie a Slovenskej obchodnej inšpekcie. Počas prvého dňa akcie boli prekontrolované tri reštauračné zariadenia a dve kontroly taxislužieb v centre Brna. V jednom reštauračnom zariadení bolo zistené nedodržanie miery u všetkých piatich objednaných alkoholických nápojov. Namiesto deklarovaných 40 ml bolo podaných v troch prípadoch len 36 ml, v jednom prípade 35 ml a v jednom prípade 38 ml. Tým predávajúci porušil § 3 českého zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý mu ukladá povinnosť predávať výrobky v správnej miere a ich ceny správne účtovať.

Kategória: Informácie pre verejnosť