SOI Pracovné ponukyVýberové konania na voľné ŠZM

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta

Vyhlásené výberové konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené v registri výberových konaní dostupnom na https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList

Vyhlásené

VK/2020/66 - odborný radca – Inšpektor SOI II.
Služobný úrad: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Dátum vyhlásenia: 08.01.2020 | Termín na podanie žiadosti: 20.01.2020
Organizačný útvar: Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
 
VK/2020/65 - štátny radca – Metodik pre ochranu spotrebiteľa
Služobný úrad: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Dátum vyhlásenia: 08.01.2020 | Termín na podanie žiadosti: 20.01.2020
Organizačný útvar: Ústredný inšpektorát SOI, odbor ochrany spotrebiteľa
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
 
VK/2020/64 - 2x - štátny radca – Právnik II. ÚI SOI
Služobný úrad: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Dátum vyhlásenia: 08.01.2020 | Termín na podanie žiadosti: 20.01.2020
Organizačný útvar: Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, právny odbor
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie