SOI Pracovné ponukyVýberové konania na voľné ŠZM

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta

Vyhlásené výberové konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené v registri výberových konaní dostupnom na https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList