SOI Archív SOIEurópsky sociálny fond

Európsky sociálny fond

ecdlecdl

Názov Dátum
Úspešnosť testovania ECDL Štart [XLS, 22 kB]
13.12.06
ECDL Štart [RTF, 209 kB]
13.12.06
o grante z ESF [PDF, 238 kB]
13.07.06
O programe European Computer Driving Licence

European Computer Driving Licence (ďalej ECDL) je kvalifikačný program na získanie a preukázanie digitálnej gramotnosti (t.j. vedomostí a zručností potrebných pre efektívne využívanie IKT). Odborným garantom programu je európska asociácia informatických spoločností CEPIS. Kvalifikačný program ECDL je založený na ECDL štandarde, t.j. na jednotnom schválenom okruhu základných vedomostí a zručností potrebných pre efektívne používanie IKT a na predpísanom spôsobe preukázania vedomostí a zručností. Okruh vedomostí a zručností, sylabus, je softvérovo a hardvérovo nezávislý a pre všetkých uchádzačov rovnaký.

Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval medzinárodne stanovené kvalifikačné testy, v ktorých preukázal, že rozumie základným pojmom z oblasti IKT a spĺňa minimálne znalostné kritériá pre prácu s počítačom a počítačovými aplikáciami. ECDL, ako medzinárodne uznávaný certifikát, vytvára jednotnú platformu pre preukazovanie (a porovnávanie) vedomostí z oblasti IKT, umožňuje mobilitu a širšie uplatnenie držiteľov certifikátu ECDL na trhu práce, zvyšuje motiváciu zamestnancov k využívaniu moderných technológií a v konečnom dôsledku vytvára aj tlak na efektívne a merateľné zhodnocovanie investícií do oblasti IKT.

13.07.06