SOI Ochrana osobných údajovPre kontrolované osoby

Pre kontrolované osoby

Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri kontrole vnútorného trhu
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Pri kontrole vnútorného trhu spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk 
adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je vykonávanie kontroly vnútorného trhu. Na základe informácií získaných v súvislosti s touto kontrolou sa môže uskutočniť správne konanie, súdne konanie, môže prísť k vymáhaniu pohľadávok štátu a k uskutočňovaniu elektronického výkonu verejnej moci.

Právnym základom spracovávania osobných údajov je zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy, ktorých dodržiavanie je preverované pri výkone kontroly.

Osobné údaje dotknutej osoby získané pri kontrole vnútorného trhu budú spracúvané prevádzkovateľom po dobu 5 rokov.

V prípade, ak na základe informácií získaných pri kontrole vnútorného trhu bude vydané rozhodnutie v správnom konaní, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 10 rokov.

V závislosti od účelu spracúvania, príjemcami osobných údajov sú:
- orgány činné v trestnom konaní
- súdy SR
- prokuratúra
- iný správny orgán
- exekútor

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba má právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri kontrole vnútorného trhu je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, táto povinnosť vyplýva z § 5 ods. 6 písm. b), c), h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotknutá osoba je pri kontrole vnútorného trhu povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť marenie výkonu kontroly a uloženie pokuty podľa § 9 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.