Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Ochrana osobných údajovPre kontrolované osoby

Pre kontrolované osoby

Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri kontrole vnútorného trhu
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Pri kontrole vnútorného trhu spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk 
adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je vykonávanie kontroly vnútorného trhu. Na základe informácií získaných v súvislosti s touto kontrolou sa môže uskutočniť správne konanie, súdne konanie, môže prísť k vymáhaniu pohľadávok štátu a k uskutočňovaniu elektronického výkonu verejnej moci.

Právnym základom spracovávania osobných údajov je zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy, ktorých dodržiavanie je preverované pri výkone kontroly.

Osobné údaje dotknutej osoby získané pri kontrole vnútorného trhu budú spracúvané prevádzkovateľom po dobu 5 rokov.

V prípade, ak na základe informácií získaných pri kontrole vnútorného trhu bude vydané rozhodnutie v správnom konaní, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 10 rokov.

V závislosti od účelu spracúvania, príjemcami osobných údajov sú:
- orgány činné v trestnom konaní
- súdy SR
- prokuratúra
- iný správny orgán
- exekútor

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba má právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri kontrole vnútorného trhu je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, táto povinnosť vyplýva z § 5 ods. 6 písm. b), c), h) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotknutá osoba je pri kontrole vnútorného trhu povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť marenie výkonu kontroly a uloženie pokuty podľa § 9 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.