SOI Slovenská obchodná inšpekciaOprávnenia SOI

Oprávnenia SOI

Zoznam právnych predpisov, ktorými sa SOI riadi, kontroluje, dozoruje a dohliada

Zákony:
 • Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení
 • Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení
 • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení
 • Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení
 • Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom znení
 • Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Timesharing)
 • Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení    
 • Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
 • Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v platnom znení
 • Zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení
 • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov v platnom znení (zákon o ekodizajne),
 • Zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení
 • Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v platnom znení
 • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení
 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES):

 • Nariadenie EP a R (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa zmenené a doplnené Nariadením EP a R č. 954/2011
 • Nariadenie EP a R č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje Nariadenie (EHS) č. 339/93
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 764/2008 ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45 ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (CLP)
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 1007/2011 z 27.septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica EP a R 96/73/ES a 2008/121/ES
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011, o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 pokiaľ ide o administratívne požiadavky na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľadu nad trhom s týmito vozidlami
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

Rozhodnutie EP a R:

 • Rozhodnutie EP a R č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS
 • Rozhodnutie Komisie 2013/121/EÚ o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy pre určité detské stoličky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Nariadenia Komisie (ES):

 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 107/2009 zo 4. februára 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn jednoduchých set-top boxov
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 244/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, a ktorým sa ruší smernica EP a R 2000/55/ES    
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009 zo 6. apríla 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn v prípade spotreby elektrickej energie externých zdrojov napájania v stave bez záťaže a ich priemernej účinnosti v aktívnom režime
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch    
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn televízorov
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn chladiacich spotrebičov pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 859/2009 z 18. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 244/2009 v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn ultrafialového žiarenia nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice EP a R 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn práčok pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2012 zo 6. marca 2012, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2012 z 3. októbra 2012, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn smerových svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2013 z 8. júla 2013, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vysávačov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 814/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov vody a zásobníkov teplej vody
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 801/2013 z 22. Augusta 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1275/2008, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 642/2009 o požiadavkách na ekodizajn televízorov,
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 66/2014 zo 14. januára 2014, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn rúr na pečenie, varných dosiek a odsávačov pár pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2014 zo 7. Júla 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek,

Delegované nariadenia Komisie (EÚ):

 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2011 zo 4. mája 2011, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2012 z 1. marca 2012, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 518/2014 z 5. marca 2014, ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1059/2010, (EÚ) č. 1060/2010, (EÚ) č. 1061/2010, (EÚ) č. 1062/2010, (EÚ) č. 626/2011, (EÚ) č. 392/2012, (EÚ) č. 874/2012, (EÚ) č. 665/2013, (EÚ) č. 811/2013 a (EÚ) č. 812/2013, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov na internete štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2014 z 1. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rúr na pečenie a odsávačov pár pre domácnosť energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z 11. Júla 2014, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2013 z 30.októbra 2013 o formáte európskeho technického posúdenia pre stavebné výrobky
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 157/2014 z 30.októbra 2013 o podmienkach za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 568/2014 z 18.februára 2014, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2014 z 25.februára 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu    Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o vzore, ktorý sa použije na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1291/2014 zo 16. júla 2014 o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, dosiek na báze dreva podľa normy EN 13986, ako aj vnútorných a vonkajších obkladov stien a stropov z rastlého dreva podľa normy EN 14915, pokiaľ ide o ich schopnosť požiarnej ochrany, ak sa používajú na obklady stien a stropov
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1292/2014 zo 17. júla 2014 o podmienkach klasifikácie reakcie na oheň bez skúšok v prípade určitých drevených podlahovín bez náteru podľa normy EN 14342
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1293/2014 zo 17. júla 2014 o podmienkach klasifikácie bez skúšania v prípade kovových nosičov omietky a okrajových líšt na vnútorné omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13658-1, kovových nosičov omietky a okrajových líšt na vonkajšie omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13658-2, a pomocných a prídavných kovových profilov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN14353, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/364 z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia EP a R (EÚ) č. 305/2011

Nariadenia vlády SR:

 • Nariadenie vlády SR č. 418/2013 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
 • Nariadenie vlády SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových automobilov
 • Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
 • Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
 • Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
 • Nariadenie vlády SR č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
 • Nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
 • Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív    
 • Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
 • Nariadenie vlády SR č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
 • Nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
 • Nariadenie vlády č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
 • Nariadenie vlády SR č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody
 • Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
 • Nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
 • Nariadenie vlády SR č. 448/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia
 • Nariadenie vlády SR č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
 • Nariadenie vlády SR č. 177/2002 Z, z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť
 • Nariadenie vlády SR č. 210/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom    
 • Nariadenie vlády SR č. 236/2005 Z. z. o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách

Vyhlášky:

 • Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
 • Vyhláška MH SR č. 84/2008 Z. z. o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi
 • Vyhláška MH SR č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike
 • Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
 • Vyhláška MH SR č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 • Vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • Vyhláška MH SR č. 372/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou
 • Vyhláška MH SR č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • Vyhláška MH SR č. 133/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov
 • Vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému
 • Vyhláška MH SR č. 225/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.
 • Vyhláška MH SR č. 226/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu aktualizačnej odbornej prípravy
 • Vyhláška MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie
 • Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
 • Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Vyhláška MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
 • Vyhláška MK SR č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • Vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
 • Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodávaného tepla
 • Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov
 • Vyhláška ÚRSO č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
 • Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie
 • Vyhláška MH SR č. 99/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby
 • Vyhláška MH SR č. 173/2015 Z. z. o energetickom audite
 • Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

Výnos:

 • Výnos MH SR č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí, doplnený výnosom MH SR č. 4/2013