SOI KontaktOsobitná informačná linka

Osobitná informačná linka

V rámci realizácie Stratégie prevencie kriminality Ministerstva hospodárstva SR na roky 2003 - 2006, ktorá vyplynula z uznesenia vlády SR, Slovenská obchodná inšpekcia pristúpila ku skvalitneniu systému informovanosti občanov o nebezpečných výrobkoch na vnútornom trhu a k zvýšeniu účinnosti kontroly prieniku nebezpečného a zdravotne závadného tovaru a výrobkov, ktoré by mohli predstavovať ohrozenie záujmu spotrebiteľov.

Za tým účelom, podľa výskytu nebezpečných výrobkov na trhu a aktuálnosti informuje SOI spotrebiteľskú verejnosť prostredníctvom médií a zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu informácií o nebezpečných výrobkoch na internetovej stránke - www.soi.sk tak, aby spotrebiteľ mal možnosť takého výrobky jednoznačne identifikovať.

Pre spotrebiteľov, ktorí nemajú prístup na internet bola od 1.8.2003 zriadená na Ústrednom inšpektoráte SOI osobitná telefonická informačná linka

- 0850 111 937 -

na ktorej budú počas pracovnej doby t. zn. od 7,30 hod. do 15,30 hod. poskytované informácie o nebezpečných výrobkoch. Volanie z celej SR je v cene miestneho hovoru.