SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

24. 11. 2015

Vychádzkovú obuv nahrádza v regáloch módna obuv

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšené množstvo podnetov, smerujúcich proti nedostatočnej kvalite obuvi, označenej ako „módna obuv“, ktorá sa po krátkej dobe nosenia úplne opotrebuje. To, že si zakúpil módnu obuv ako aj to, čo tento pojem vlastne znamená, sa spotrebiteľ dozvedá najčastejšie až pri uplatnení reklamácie (zvyčajne niekoľko týždňov od zakúpenia obuvi).

Kategória: Informácie pre verejnosť
6. 11. 2015

Upozornenie na konanie spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.

Slovenskej obchodnej inšpekcii boli doručené viaceré podania podnikateľských subjektov, smerujúce proti spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.. Z podaní je zrejmé, že podnikateľským subjektom sú zasielané elektronické faktúry za propagáciu spoločností, vystavené a schválené konateľom spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.. Dotknuté podnikateľské subjekty si však žiadne služby u spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o. neobjednali a s úhradou takýchto faktúr nesúhlasia.

Kategória: Informácie pre verejnosť
5. 10. 2015

Oznámenie pre používateľov a predávajúcich bezpilotných lietajúcich prostriedkov

Dňa 19. 08. 2015 vyšlo rozhodnutie Dopravného úradu č. 1/2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Dané rozhodnutie je jedným z viacerých existujúcich právnych aktov, ktoré danú problematiku upravujú.

Kategória: Informácie pre verejnosť
18. 9. 2015

Zrušenie prevádzok firmy BAUMAX

V súvislosti s avizovanou informáciou o zrušení prevádzok firmy BAUMAX na Slovensku sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu obracajú spotrebitelia s dopytmi, ako to bude so zárukou po odchode BAUMAXu. Firma zatiaľ odpovedá na sociálnych sieťach len všeobecne, že záruka neprepadne, no nevedia ešte, ako sa bude uplatňovať.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov o ich práve v nadväznosti na ustanovenie § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, podľa ktorého pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

Bratislava 18. 09. 2015

Kategória: Informácie pre verejnosť
19. 8. 2015

Upozornenie pre spotrebiteľov - volania na AUDIOTEXTOVÉ ČÍSLA

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala nárast počtu spotrebiteľských podaní, týkajúcich sa poplatkov za volania na audiotextové čísla. Podľa informácií spotrebiteľov účty za takéto hovory dosahujú neprimerane vysoké sumy (150 € až 900 €).

Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 6. 2015

Oznámenie o výskyte "falošného inšpektora"

SOI dáva do pozornosti podnikateľskej verejnosti výskyt „falošného inšpektora“ (bez bližšieho popisu), ktorý sa dňa 29. 06. 2015 pohyboval na trhovisku - Miletičova ul., Bratislava a vydával sa za inšpektora SOI… Kategória: Informácie pre verejnosť
26. 6. 2015

Upozornenie na predaj výrobkov v rozpore s dobrými mravmi

Slovenská obchodná inšpekcia na základe novinárskeho podnetu upozorňuje verejnosť na možný výskyt cukroviniek v tvare mužského pohlavného orgánu (viď ilustračné foto), ktoré majú byť na viditeľnom mieste, dostupnom aj maloletým spotrebiteľom, ponúkané na príležitostných jarmokoch, trhoch a verejných akciách rôzneho typu…
Kategória: Informácie pre verejnosť
1. 6. 2015

Práva cestujúcich v autobusovej doprave, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave

Správa o presadzovaní Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 …
Kategória: Informácie pre verejnosť
26. 5. 2015

Informácia o kompetenciách dozorných orgánov pri kontrole palív (benzín, nafta, LPG)

Informácia o kompetenciách dozorných orgánov (Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská inšpekcia životného prostredia, colné orgány) pri kontrole palív (benzín, nafta, LPG)

Kvalita pohonných látok a jej kontrola (vrátane stanovenia kompetencií orgánov dozoru) je daná nasledujúcimi právnymi predpismi:
Požiadavky na kvalitu automobilového benzínu sú ustanovené v prílohe č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách; požiadavky na kvalitu motorovej nafty…

Kategória: Informácie pre verejnosť