SOI Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť

Kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so stavom predpísaným, to znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu.

SOI pri kontrolách u kontrolovaných osôb zisťuje nedostatky. Vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a ich škodlivých následkov, formou záväzných pokynov.

V rámci kontrolnej činnosti sú ukladané opatrenia:

 • opatrenia na mieste (zákon o štátnej kontrole)
 • opatrenia (zákon o trhoviskách)
 • ochranné opatrenia (zákon o štátnej kontrole, zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov)
 • iné opatrenia v správnom konaní (zákon o stavebných výrobkoch, zákon o reklame).


Zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, ktorý vstúpil do účinnosti 1.4.2002, je rozšírená právomoc SOI, keď môže zakázať dodávku a predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom. Môže tiež nariadiť účinné a okamžité stiahnutie výrobku z trhu a ak treba, aj jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby, nariadiť zverejnenie upozornení na riziká výrobkov v prípade ohrozenia oprávneného záujmu spotrebiteľa, to znamená života alebo zdravia, resp. majetku. Tieto kompetencie sa týkajú všetkých výrobkov, nielen určených podľa zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.

Odoberanie vzoriek na posúdenie bezpečnosti, kvality a zhody SOI vykonáva len v odôvodnených prípadoch. Vzorky potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov SOI pri kontrolách neodoberá.

Kontrolnú činnosť môžu vykonávať len zamestnanci, ktorí získali špeciálnu odbornú spôsobilosť na výkon kontroly a preukaz SOI, resp. poverenie na výkon kontroly. Ústredná riaditeľka SOI a riaditelia inšpektorátov SOI sú oprávnení prizvať na kontrolu zamestnancov iných orgánov, právnických osôb alebo fyzické osoby, ktorí majú práva a povinnosti v rozsahu a časovom ohraničení im vydaného oprávnenia.

Oprávnenia a povinnosti inšpektorov

Inšpektori pri výkone kontroly sú oprávnení:

 • vstupovať do priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s činnosťami, ktoré je SOI oprávnená kontrolovať, vykonávať dozor, resp. dohľad,
 • overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú,
 • požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie, doklady, údaje a vysvetlenie, sprievodné listiny, technickú dokumentáciu a inú dokumentáciu,
 • požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu vyplývať z použitia výrobkov,
 • odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,
 • vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, požadovať ich odstránenie, príčin a škodlivých následkov v určenej lehote a o plnení záväzných pokynov žiadať správu v určenej lehote,
 • vydávať opatrenia na mieste podľa zákon o štátnej kontrole a opatrenia podľa zákona o trhoviskách (na ktoré sa nevzťahuje správne konanie):
  • zákaz dodávky, predaja alebo použitia výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom,
  • zákaz používania neoverených určených meradiel,
  • zákaz výkonu prevádzkovej alebo obchodnej činnosti,
  • nariadenie znehodnotenia výrobkov, ak je zjavné že nie sú bezpečné,
  • zaistenie výrobkov pred predajom, ak sa zistí porušenie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva,
  • zákaz predaja a poskytovania služieb na trhovom mieste,
  • ukladať blokové pokuty podľa zákona o ochrane nefajčiarov.

Inšpektori sú povinní:

 • preukázať sa preukazom SOI,
 • vykonať záznam z každej kontroly (aj z nedokončenej),
 • postupovať pri kontrole v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • vychádzať len z vlastných zistení,
 • objektívne zisťovať a posudzovať skutkový stav,
 • ku kontrolovaným osobám sa správať nepredpojato a korektne,
 • odmietnúť všetky formy korupcie,
 • utajovať meno pisateľa podania, okrem prípadov, kedy podanie nie je možné prešetriť bez toho, aby boli doklady od pisateľa použité pri kontrole ako dôkazový materiál,
 • zachovávať mlčanlivosť o služobnom, hospodárskom a štátnom tajomstve a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri kontrole a v súvislosti s ňou.

Práva a povinnosti kontrolovaných osôb

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole na vnútornom trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa kontrolovaná osoba:
 • má právo, za účasti inšpektorov odobrať sama kontrolné vzorky výrobkov a ponechať si časť z každej takto odobratej vzorky,
 • je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu,
 • je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu,
 • je povinná uhradiť náklady skúšok na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov, ak ich deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov,
 • proti opatreniam na mieste môže podať námietky písomne do 3 dní.

Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní:

 • kontrolované osoby a ich zamestnanci sú oprávnení v určenej lehote sa vyjadriť k výsledkom kontroly, k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania v správnom konaní
 • proti rozhodnutiu riaditeľa inšpektorátu SOI v správnom konaní môže kontrolovaná osoba podať odvolanie v zákonom určenej lehote (15 dní).