SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

24. 10. 2014

UPOZORNENIE

SOI dáva do pozornosti podnikateľskej verejnosti nasledovný oznam!

Kontrolu SOI, v zmysle platných právnych predpisov, môže vykonať len zamestnanec SOI, ktorému bol vydaný preukaz SOI, alebo oprávnenie na vykonanie kontroly, podpísané ústrednou riaditeľkou SOI (ďalej len "ÚR SOI").

Popis preukazu:
Biely kriedový papier so svetlobéžovou potlačou.
Na ľavej strane je znak SR, fotka zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu.
Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI.
Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky SOI.
Preukaz je uložený v hnedom koženom puzdre so zlatým znakom SR.

Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 10. 2014

Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru - novelizovaný od 01.05.2014

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a na zvýšenú ochranu svojich ekonomických záujmov …

Kategória: Informácie pre verejnosť
8. 9. 2014

Informačný leták - energetické štítky

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie od združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov CECED Slovakia zverejňuje na svojej stránke informačný leták, ktorý bol vytvorený pre dovozcov, distribútorov a v neposlednom rade aj pre informovanosť spotrebiteľov, o energetických štítkoch na energeticky významné výrobky spadajúce pod legislatívu energetického štítkovania a ekodizajnu ...

Kategória: Informácie pre verejnosť
27. 6. 2014

Upozornenie pre podnikateľov

Dňa 01. júna 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“)…
Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 4. 2014

Označovanie pneumatík

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že od 1. novembra 2012 platí Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1222/2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre
Kategória: Informácie pre verejnosť
25. 3. 2014

Kontrola výrobkov vstupujúcich na trh EÚ s odvolaním na čl. 27 - 29 Nariadenia EP a Rady č. 765/2008

Kontrolu výrobkov dovážaných z tretích krajín a vstupujúcich na jednotný európsky trh vykonávajú na území SR príslušné colné úrady ako orgány zodpovedné za túto kontrolu v zmysle nariadenia EP a Rady č. 765/2008. Ak pri kontrole nepotravinárskych výrobkov spotrebiteľského charakteru zistia skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom pozastavenia prepustenia výrobkov do voľného obehu, informujú o tom Slovenskú obchodnú inšpekciu (ďalej len SOI), ako orgán dohľadu nad trhom s týmito výrobkami…

Kategória: Informácie pre verejnosť
16. 12. 2013

Upozornenie na používanie predplatených kariet na internete deťmi

„Predplatené karty“ patria medzi elektronické peniaze, ktorých vydávanie upravuje revidovaná smernica EP a Rady, týkajúca sa začatia, vykonávania činnosti a dohľadu nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva…
Kategória: Informácie pre verejnosť