SOI /Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí

Slovenská obchodná inšpekcia NIE JE oprávnená riešiť:

Podania a dopyty, týkajúce sa kvality a zdravotnej bezpečnosti potravinárskych, poľnohospodárskych a tabakových výrobkov či nekalých obchodných praktík pri ich predaji. Príslušným orgánom dozoru je Štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne zložky.

Podania a dopyty, týkajúce sa zdravotnej bezpečnosti a neškodnosti jedál, surovín a nápojov v spoločnom stravovaní. Príslušným orgánom dozoru je Úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne zložky.

Podania a dopyty v súvislosti s poskytovaním služieb elektronických komunikácií a poštových služieb rieši od 01.01.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Otázky tvorby a štruktúry cien energií. Ceny a vyúčtovanie energií - elektrina, plyn a teplo sú v dozornej právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Podnet ku kontrole - nie je sťažnosť!

Za účelom zjednodušenia a urýchlenia postupu pri vybavovaní podaní je žiaduce, aby ich pisatelia označovali ako podnet ku kontrole a nie ako sťažnosť.

Pre podania tohto druhu neplatia žiadne zákonné lehoty na vybavenie. SOI i napriek tomu, že každoročne prijíma tisícky podaní, venuje každému náležitú pozornosť a do plánu kontrol ich zaraďuje v poradí a termíne, ktorý závisí od ich naliehavosti, aktuálnosti a závažnosti. Anonymné podania prešetruje len vtedy, ak sú konkrétne a signalizujú porušenie právnej normy.

Čo je sťažnosť?

Podania, ktoré smerujú proti postupu zamestnancov SOI pri výkone kontroly, dozoru, trhového dohľadu a inšpekčnej činnosti, sú sťažnosťami podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Sťažnosť musí byť adresná a sťažovateľom podpísaná. Sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou musí sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

Prešetrenie a vybavenie sťažnosti vykonáva vedúci kontrolór SOI v zákonných lehotách, t. j. do 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže ústredný riaditeľ SOI predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty s dôvodmi jej predĺženia a výsledok prešetrenia sťažnosti SOI písomne oznámi sťažovateľovi.

Vážení spotrebitelia,

za účelom urýchlenia vybavenia Vášho podnetu Vás žiadame priložiť k podnetu zároveň KÓPIE všetkých relevantných dokladov, ktorými disponujete, napr.:

REKLAMÁCIA

 • objednávka,
 • doklad o kúpe/faktúra,
 • doklad o uplatnení reklamácie (napr. reklamačný list, poštový podací lístok),
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • odborné posúdenie, ak bolo vydané,
 • komunikácia s predávajúcim, prípadne iné .

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (kúpa cez e-shop)

 • objednávka,
 • doklad o kúpe/faktúra,
 • doklad o prevzatí tovaru,
 • odstúpenie od zmluvy spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vrátení finančnej čiastky v prípade, ak táto bola vrátená,
 • komunikácia s predávajúcim, prípadne iné doklady.

 

REKLAMÁCIA POBYTOVÉHO ZÁJAZDU

 • ponuka cestovnej kancelárie (CK), na základe ktorej bola vytvorená objednávka zájazdu,
 • objednávka zájazdu,
 • zmluva o obstaraní zájazdu,
 • písomný záznam spísaný na mieste pobytu,
 • doklad o uplatnení reklamácie v CK spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • komunikácia s CK (prípadne s cestovnou agentúrou), prípadne iné doklady.

NEVYŽIADANÁ POŠTA (SPAM)

 • SPAM, z ktorého je zrejmé, kto je odosielateľom a prijímateľom SPAM-u, dátum, čas a samotný obsah SPAM-u, prípadne iné doklady.

Ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru

 • zmluva o výkone správy,
 • predmetné Ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru,
 • doklad o uplatnení reklamácie spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • komunikácia so správcom, prípadne iné doklady.

Pridajte podnet

Podnet na vykonanie kontroly uplatňujte na príslušnom inšpektoráte SOI a to podľa sídla spoločnosti, voči ktorej váš podnet smeruje.

* - povinné údaje


Sem môžete priložiť súbor.
Povolené typy súborov sú JPG, GIF, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF a ODT.
Maximálna veľkosť je 8 MB.

Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.