SOI Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí

Slovenská obchodná inšpekcia NIE JE oprávnená riešiť:

Podania a dopyty, týkajúce sa kvality a zdravotnej bezpečnosti potravinárskych, poľnohospodárskych a tabakových výrobkov či nekalých obchodných praktík pri ich predaji. Príslušným orgánom dozoru je Štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne zložky.

Podania a dopyty, týkajúce sa zdravotnej bezpečnosti a neškodnosti jedál, surovín a nápojov v spoločnom stravovaní. Príslušným orgánom dozoru je Úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne zložky. 

Podania a dopyty, týkajúce sa kozmetických výrobkov, rieši Úrad verejného zdravotníctva a jeho regionálne zložky. Úrad verejného zdravotníctva je orgánom dohľadu nad kozmetickými výrobkami.

Podania a dopyty v súvislosti s poskytovaním služieb elektronických komunikácií a poštových služieb rieši od 01.01.2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Otázky tvorby a štruktúry cien energií. Ceny a vyúčtovanie energií - elektrina a plyn sú v dozornej právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Podania a dopyty, týkajúce sa pyrotechnických výrobkov kategórie F4, T2 a P2, rieši Hlavný banský úrad, ktorý je orgánom dohľadu nad pyrotechnickými výrobkami kategórie F4, T2 a P2.

Podnet ku kontrole - nie je sťažnosť!

Za účelom zjednodušenia a urýchlenia postupu pri vybavovaní podaní je žiaduce, aby ich pisatelia označovali ako podnet ku kontrole a nie ako sťažnosť.

Pre podania tohto druhu neplatia žiadne zákonné lehoty na vybavenie. SOI i napriek tomu, že každoročne prijíma tisícky podaní, venuje každému náležitú pozornosť a do plánu kontrol ich zaraďuje v poradí a termíne, ktorý závisí od ich naliehavosti, aktuálnosti a závažnosti. Anonymné podania prešetruje len vtedy, ak sú konkrétne a signalizujú porušenie právnej normy.

Čo je sťažnosť?

V prípade, že máte záujem podať sťažnosť, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb.

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosťou podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

 1. sa domáha svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
 2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť môžete podať písomne – poštou alebo elektronickou poštou. Vaša sťažnosť musí byť zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa domáhate a musí byť podpísaná. Lehota na vybavenie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach je 60 pracovných dní, pričom môže byť so súhlasom vedúceho orgánu verejnej správy predĺžená o ďalších 30 pracovných dní.

Pripomíname, že podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, ako i podanie, ktoré smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu, nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach.

Sťažnosť môžete podať písomne na adresu :

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 29
827 99 Bratislava

Vážení spotrebitelia,

za účelom urýchlenia vybavenia Vášho podnetu Vás žiadame priložiť k podnetu zároveň KÓPIE všetkých relevantných dokladov, ktorými disponujete, napr.:

REKLAMÁCIA

 • objednávka,
 • doklad o kúpe/faktúra,
 • doklad o uplatnení reklamácie (napr. reklamačný list, poštový podací lístok),
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • odborné posúdenie, ak bolo vydané,
 • komunikácia s predávajúcim, prípadne iné .

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (kúpa cez e-shop)

 • objednávka,
 • doklad o kúpe/faktúra,
 • doklad o prevzatí tovaru,
 • odstúpenie od zmluvy spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vrátení finančnej čiastky v prípade, ak táto bola vrátená,
 • komunikácia s predávajúcim, prípadne iné doklady.

 

REKLAMÁCIA ZÁJAZDU

 • ponuka cestovnej kancelárie (CK), na základe ktorej bola uzatvorená zmluva o zájazde,
 • zmluva o zájazde (potvrdenie o zájazde),
 • písomný záznam spísaný na mieste pobytu,
 • doklad o uplatnení reklamácie v CK spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • komunikácia s CK (prípadne s cestovnou agentúrou), prípadne iné doklady.

NEVYŽIADANÁ POŠTA (SPAM)

 • SPAM, z ktorého je zrejmé, kto je odosielateľom a prijímateľom SPAM-u, dátum, čas a samotný obsah SPAM-u, prípadne iné doklady.

Ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru

 • zmluva o výkone správy,
 • predmetné Ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru,
 • doklad o uplatnení reklamácie spolu s poštovým podacím lístkom,
 • doklad o vybavení reklamácie,
 • komunikácia so správcom, prípadne iné doklady.

 

Podajte podnet