Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri podávaní podnetov
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Pri podávaní podnetov spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk 
adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

Účelom spracovávania osobných údajov dotknutých osôb je prešetrovanie ich podnetov v rámci kontroly vnútorného trhu, vedenie správneho konania, vedenie súdneho konania, vymáhanie pohľadávok štátu, uskutočňovanie elektronického výkonu verejnej moci. Právnym základom spracovávania osobných údajov je zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ďalšie právne predpisy, ktorých dodržiavanie je preverované pri výkone kontroly.

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané prevádzkovateľom po dobu 5 rokov vo forme podnetov a oznámení, ako aj podnetov odstúpených na konanie iným správnym orgánom, alebo orgánom činným v trestnom konaní.

V prípade, ak na základe informácií uvedených v podnete dochádza k rozhodnutiam vydaným v správnom konaní, prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 10 rokov.

V závislosti od účelu spracúvania príjemcami osobných údajov sú:
- orgány činné v trestnom konaní,
- súdy SR,
- prokuratúra,
- iný správny orgán,
- exekútor.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri podávaní podnetov nie je poskytnutie osobných údajov zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy.

Dotknutá osoba pri podávaní podnetu nie je povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov však môže byť neprešetrenie podnetu prevádzkovateľom.