SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

13. 5. 2015

Šetriče energie - upozornenie

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje viaceré spotrebiteľské podania, týkajúce sa produktov, zameraných na úsporu elektrickej energie, vody či spotreby paliva v motorových vozidlách. Uvedené výrobky sú propagované prostredníctvom internetových stránok, registrovaných v tzv. tretích krajinách…
Kategória: Informácie pre verejnosť
29. 4. 2015

Upozornenie spotrebiteľov na osobitne závažné porušenia povinností

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na osobitne závažné porušenia povinnosti podnikateľských subjektov: AIDAN, s. r. o., Riazanská 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47 710799,
PANITREX,  s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 47 442 492,
PRODUCT FINANCE, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 411 015…

 

Kategória: Informácie pre verejnosť
21. 4. 2015

Servisný poplatok Skylink

V nadväznosti na množiace sa podnety spotrebiteľov vo veci servisného poplatku spoločnosti Skylink Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nasledujúce skutočnosti:

Servisný poplatok, uplatňovaný spoločnosťou Skylink je poplatkom, spojeným s poskytovaním elektronických komunikačných služieb (ide o služby obvykle poskytované za odplatu, ktoré spočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie), upravených zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

Kategória: Informácie pre verejnosť
13. 4. 2015

Upozorňujeme spotrebiteľov na telefonicky pozývané akcie

V snahe obchádzať zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho predajcovia telefonicky lákajú spotrebiteľov na akcie s pôsobivým pomenovaním „zdravotné semináre, dni zdravia, prednášky o zdravom životnom štýle, informačné kampane pri zavádzaní nových produktov, gastronomický festival, ochutnávka zdravých výrobkov“...

Kategória: Informácie pre verejnosť
9. 12. 2014

Predaj prostredníctvom sociálnych sietí - upozornenie pre spotrebiteľov

S účinnosťou od 13.06.2014 majú povinnosti predávajúceho aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku konajú bez oprávnenia na podnikanie. Uvedené ustanovenie je možné aplikovať aj na prípady, keď spotrebiteľ zakúpil tovar (resp. službu) prostredníctvom sociálnych sietí...


Kategória: Informácie pre verejnosť
6. 11. 2014

Upozornenie pre spotrebiteľov - nekalé obchodné praktiky

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nekalé obchodné praktiky izraelských spoločností CELLON LtD. a M. E. Media Market LtD., smerované na slovenských spotrebiteľov.

Podstata nekalosti obchodných praktík spočíva v tom, že spotrebiteľovi je v reklame, ako aj na samotnej stránke spoločností prezentovaná možnosť zapojiť sa do spotrebiteľského prieskumu, kde po zodpovedaní jednoduchých otázok má spotrebiteľ možnosť vyhrať 850,- € …

Kategória: Informácie pre verejnosť
30. 10. 2014

Oznam pre verejnosť

Oznamujeme, že od 03. 11. 2014 bude Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj presťahovaný z adresy Trnava, Trhová 2 na adresu Trnava, Pekárska 23.
Z uvedených dôvodov bude od 30. 10. 2014 obmedzená elektronická a telefonická komunikácia s inšpektorátom.
Za pochopenie ďakujeme.
Kategória: Informácie pre verejnosť
24. 10. 2014

UPOZORNENIE

SOI dáva do pozornosti podnikateľskej verejnosti nasledovný oznam!

Kontrolu SOI, v zmysle platných právnych predpisov, môže vykonať len zamestnanec SOI, ktorému bol vydaný preukaz SOI, alebo oprávnenie na vykonanie kontroly, podpísané ústrednou riaditeľkou SOI (ďalej len "ÚR SOI").

Popis preukazu:
Biely kriedový papier so svetlobéžovou potlačou.
Na ľavej strane je znak SR, fotka zamestnanca, podpis zamestnanca a číslo preukazu.
Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ÚR SOI.
Na fotke a pri podpise ÚR SOI sú okrúhle pečiatky SOI.
Preukaz je uložený v hnedom koženom puzdre so zlatým znakom SR.

Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 10. 2014

Uplatnenie reklamácie pri kúpe tovaru - novelizovaný od 01.05.2014

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a na zvýšenú ochranu svojich ekonomických záujmov …

Kategória: Informácie pre verejnosť