Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťInformácia pre podnikateľské subjekty – označenia v jazyku národnostných menšín - doplnenie

Informácia pre podnikateľské subjekty – označenia v jazyku národnostných menšín - doplnenie

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 26. 10. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje podnikateľské subjekty na povinnosť, ustanovenú v § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/184/20121001

V zmysle citovaného ustanovenia, v obciach, uvedených v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/221/20120101, informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//informacie-tykaj%C3%BAce-sa-ohrozenia-zivota-zdravia-bezpecnosti-alebo-majetku-obcanov/

Usmernenie k aplikácii § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov je dostupné TU: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/7750_usmernenie-k-aplikacii-%C2%A7-4-ods-6-zakona-o-pouzivani-jazykov-narodnostnych-mensin.pdf

Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam aj v jazyku menšiny, ak ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. Ak ani po písomnom upozornení nedôjde v určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže Úrad vlády SR uložiť pokutu od 50 eur do 2 500 eur. Metodickú pomoc pri výkone zákona poskytuje Úrad vlády SR spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny (kontakt: splnomocnenec_nm@gov.sk ).

Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, sa môžu uvádzať aj v jazyku menšiny.

Pri monitorovaní dodržiavania vyššie uvedenej povinnosti inšpektori SOI počas kontroly podnikateľských subjektov overia, či podnikateľský subjekt uvádza v jazyku národnostnej menšiny najmä:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
 • preklad pojmu "osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne",
 • prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa,
 • pri dočasnom uzavretí prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne,
 • pri zrušení prevádzkarne oznam o tom, kto a kde je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne,
 • informáciu o nebezpečnom výrobku, ktorý si u neho mohol spotrebiteľ zakúpiť vrátane informácie o tom, že spotrebiteľ má právo vrátiť výrobok, ktorý je nebezpečný, výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi a o povinnosti týchto subjektov vrátiť spotrebiteľovi do troch pracovných dní od prevzatia výrobku kúpnu cenu výrobku a to aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku,
 • reklamačný poriadok,
 • oznam pre verejnosť o zákaze predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov,
 • upozornenie pre verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, umiestneným na viditeľnom mieste,
 • oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, je možné podať oznámenie o porušovaní zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov,
 • informáciu o zákaze predaja kusových cigariet,
 • upozornenie na prerušenie prevádzkovej doby.

Slovenská obchodná inšpekcia nevykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností, ustanovených zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Všetky zistenia ohľadom prípadných porušení SOI oznamuje Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý je v takýchto prípadoch oprávnený konať.

Podnety, týkajúce sa porušovania zákona o používaní jazykov národnostných menšín je preto potrebné smerovať priamo na Úrad vlády Slovenskej republiky - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny http://www.narodnostnemensiny.gov.sk.