SOI Informácie pre verejnosťOdpredaj motorových vozidiel

Odpredaj motorových vozidiel

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 30. 4. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – 2 motorové vozidlá, ktoré sa nachádzajú na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.

Motorové vozidlá – Seat Cordoba 1.4, rok výroby 2006, farby – modrá metalíza a šedá metalíza, najazdených cca 170 000 km, sú opotrebované, potrebná generálna oprava. Bližšie informácie o technickom stave budú poskytnuté pri obhliadke.

Obhliadka: v dňoch 13.05.2019 a 27.05.2019 od 9,00h do 10,00 h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Bajkalská 21/A, v Bratislave

Písomné ponuky treba doručiť: do 30. 05. 2019 do 15,30h na adresu Ústredný inšpektorát SOI,

Bajkalská 21/A, P.O.Box 29, 827 99 Bratislava

Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.

Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO

Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 31. 05. 2019 o 9,00h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Bajkalská 21/A, v Bratislave

Víťaz – najvyššia cenová ponuka

Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Na platnosť zmluvy o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva hospodárstva SR.

Informácie: na tel. č. 02/58 27 21 52 Mgr. Nikola Jurkovičová