SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na Centrálny register dlžníkov s.r.o. (CERD)

Upozornenie na Centrálny register dlžníkov s.r.o. (CERD)

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 17. 6. 2020

Upozornenie pre spotrebiteľov: CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV s.r.o.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje spotrebiteľov, ako aj iné osoby, na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy alebo zasielaní žiadosti o registráciu subjektu CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV s.r.o. (CERD - https://www.registerdlznikov.sk/).   Podľa informácii zverejnených na stránke Národnej banky Slovenska https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_upozornenie-nbs-centralny-register-dlznikov-sr   zo dňa 07. 06. 2019 CERD nie je evidovaný ako oficiálny register, ktorý eviduje a spracúva údaje o klientoch, ich úverových záväzkoch a platobnej disciplíne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Jednou zo služieb CERD-u je údajná možnosť získania informácie o vašich záväzkoch a platobnej disciplíne vo forme výpisu o bezdlžnosti, ku ktorému je možné získať prístup po registrácii a uhradení poplatku v zmysle cenníka. CERD nemá a ani nemal prístup k údajom z oficiálnych registrov a ani od ich užívateľov. Výpis z registra dlžníkov, ktorý vydáva CERD a vyberá zaň poplatky tak nie je pre finančné inštitúcie relevantný, nakoľko neobsahuje reálne informácie o finančných záväzkoch dotknutej osoby.

SOI zaevidovala niekoľko podaní podnikateľských subjektov a spotrebiteľov, ktorí sa na danej stránke zaregistrovali na základe prísľubu bezplatnej registrácie alebo spamovej pasce. I napriek tomu, že tieto osoby služby CERD nevyužívali, bola im vystavená faktúra v obvyklej výške 500 EUR na úhradu za poskytnuté služby. SOI vykonala šetrenie na základe prijatých podnetov na adrese Karadžičova 8/A, Bratislava (podľa informácii na stránke CERD ide o korešpondenčnú adresu). SOI na tejto adrese zistila, že sa tam nenachádza žiadna kancelária, ide o obytný dom. CERD na opakované výzvy k dostaveniu sa na inšpektorát nereagovala, preto bolo uvedené kvalifikované ako marenie výkonu kontroly. Upozorňujeme taktiež, že CERD ako poskytovateľ služby má sídlo na území mimo Slovenskej republiky: CERD SYSTEM LLC, Office: 3129 Quinby Street, San Diego, CA 92106, USA; a ako licenčný správca CERD LLC., Westover Annex, 4008 West 79th Street, Indianapolis, IN 46268, USA.

Vzhľadom na prekážky v ďalšom konaní odporúčame, aby osoby, ktoré sa cítia alebo boli danou spoločnosťou poškodené, kontaktovali orgány činné v trestnom konaní alebo sa s návrhom obrátili na príslušný súd.