SOI Informácie pre verejnosťPraktiky spoločnosti BALKONA, s.r.o. – opakované upozornenie

Praktiky spoločnosti BALKONA, s.r.o. – opakované upozornenie

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 28. 3. 2018

Dňa 08.12.2016 bolo na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie zverejnené upozornenie na praktiky spoločnosti BALKONA s.r.o., sídlo: Ružová 1/C, 909 01 Skalica, IČO: 46 207 112.
SOI naďalej eviduje veľké množstvo spotrebiteľských podnetov, smerujúcich proti vyššie uvedenej spoločnosti. Spotrebitelia poukazujú najmä na nedodanie diela, nevrátenie zálohovej platby z dôvodu nedodržania dodacej lehoty a na nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote.

Prešetrovanie podnetov spotrebiteľov je sťažené marením výkonu kontroly zo strany predmetnej spoločnosti (opakované nedostavenie sa na predvolanie Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj). Z uvedeného dôvodu bola spoločnosti BALKONA s.r.o., príslušným Inšpektorátom SOI opakovane uložená poriadková pokuta. SOI predmetnej spoločnosti uložila aj viacero pokút za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť BALKONA s.r.o., Skalica, napriek opakovane uloženým sankciám naďalej porušuje právne predpisy, SOI zaslala na príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia, prípadne pozastavenie prevádzkovania živnosti uvedeného podnikateľského subjektu.