SOI Informácie pre verejnosťInformácie pre podnikateľov - stavebné výrobky

Informácie pre podnikateľov - stavebné výrobky

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 13. 12. 2016
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru dáva do pozornosti hospodárskym subjektom, najmä výrobcom, ktorí vyrábajú a uvádzajú stavebné výrobky a na trh EÚ príručku „Označenie CE stavebných výrobkov krok za krokom“, ktorú vypracovala Európska komisia. V príručke nájdete vysvetlenie, ako treba postupovať pri získavaní označenia CE pre nový stavebný výrobok. SOI zverejňuje túto príručku z dôvodu, že stále existuje množstvo výrobcov, ktorí nemajú dostatočné vedomosti o postupoch posudzovania parametrov stavebných výrobkov, označenia CE a najmä povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a zrušuje sa smernica Rady 89/106/EHS.

Príručku v iných jazykoch nájdete aj na webovej stránke Komisie:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8419

Zároveň upozorňujeme, že príručka nemá právne záväzný charakter a je len informatívna.

Príloha: označenie CE [PDF, 906 kB]