SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na praktiky spoločnosti MIZA Autopoťahy s.r.o.

Upozornenie na praktiky spoločnosti MIZA Autopoťahy s.r.o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 21. 11. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, poukazujúcich na praktiky spoločnosti MIZA autopoťahy s.r.o., Rimavská Sobota. Uvedená spoločnosť ponúka spotrebiteľom autopoťahy formou predaja na diaľku.

Spotrebitelia vo svojich podnetoch poukazujú na nízku kvalitu autopoťahov a tiež uvádzajú, že napriek tomu, že riadne odstúpili od zmluvy, predávajúci si včas neplnil povinnosť, v zmysle ktorej má najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Šetrením spotrebiteľských podnetov bolo zistené, že spoločnosť MIZA autopoťahy s.r.o., Rimavská Sobota vo viacerých prípadoch spotrebiteľom tieto platby nevrátila.

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená spoločnosť napriek opakovane uloženým sankciám naďalej porušuje právne predpisy, SOI v zmysle zákonom stanovených kompetencií dala príslušným orgánom podnet na zrušenie jej živnostenského oprávnenia.