SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na praktiky spoločnosti BALKONA, s.r.o.

Upozornenie na praktiky spoločnosti BALKONA, s.r.o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 8. 12. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov, smerujúcich proti spoločnosti BALKONA, s.r.o., Skalica. Spotrebitelia poukazujú najmä na nedodanie diela, nevrátenie zálohovej platby z dôvodu nedodržania dodacej lehoty a na nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote.

Šetrenie podnetov spotrebiteľov je sťažené marením výkonu kontroly zo strany predmetnej spoločnosti (opakované nedostavenie sa na predvolanie Inšpektorátu SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj). Z uvedeného dôvodu bola spoločnosti BALKONA, s.r.o. príslušným inšpektorátom SOI opakovane uložená poriadková pokuta. SOI predmetnej spoločnosti uložila aj niekoľko pokút za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť BALKONA, s.r.o. Skalica napriek opakovane uloženým sankciám naďalej porušuje právne predpisy, SOI sa obrátila na príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania s podnetom na preverenie uvedeného podnikateľského subjektu.