Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťNakupovanie cez internet - upozornenie pre spotrebiteľov

Nakupovanie cez internet - upozornenie pre spotrebiteľov

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 18. 1. 2023

NAKUPOVANIE CEZ INTERNET – upozornenie pre spotrebiteľov

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) žiada spotrebiteľov o zvýšenú obozretnosť pri internetových nákupoch vzhľadom na stále sa opakujúce spotrebiteľské podnety, ktoré sa týkajú predaja tovaru prostredníctvom e-shopov s doménou .sk.

Nakoľko SOI má obmedzené kompetencie, medzi ktoré nepatrí zákonné oprávnenie internetové stránky zablokovať a nie je oprávnená ani vymáhať plnenia platby za nedodaný tovar, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia týkajúce sa zakúpenia tovaru prostredníctvom webovej stránky, ktorá sa javí ako riziková. Doména .sk ani slovenský jazyk totiž automaticky nezaručujú, že ide o slovenský e-shop.

Vďaka uvoľneniu podmienok a zjednodušeniu pravidiel pre registráciu, môže mať dnes svoju .sk doménu naozaj každý. Samozrejme za predpokladu, že je daná doména voľná. Používateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má doručovaniu adresu (adresu na listinné doručovanie komunikácie) v niektorom z členských štátov Európskej únie. Inými slovami, pre registráciu stačí mať bydlisko, resp. korešpondenčnú adresu v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu a uhradiť registračný poplatok. Rovnako tak je možné za poplatok preregistrovať doménu, teda zmeniť registrátora.

Spotrebiteľ by mal prihliadať aj na to, že e-shopu poskytuje svoje osobné údaje a údaje o platobnom prostriedku. Preto je namieste, aby si pred každým nákupom zodpovedal nasledujúce otázky.

Ide o známy e-shop?

Pred uskutočnením nákupu odporúčame overiť si skúsenosti iných spotrebiteľov, napr. vo forme recenzií či nezávislých webových služieb, ktoré umožňujú spotrebiteľom ohodnotiť nákup. Ak žiadne recenzie nenájdete, prípadne recenzie sú negatívne, je treba byť pozorný.

Má internetový obchod jasne identifikovaného prevádzkovateľa/predávajúceho?

Každý e-shop je povinný informovať spotrebiteľa o osobe predávajúceho ešte pred uskutočnením nákupu. Dôveryhodný obchod preto nemá problém zverejniť informácie o svojom prevádzkovateľovi (obchodné meno a sídlo, prípadne miesto podnikania). Údaje o predávajúcom si môže spotrebiteľ overiť na stránke Obchodného registra www.orsr.sk, prípadne Živnostenského registra www.zrsr.sk.
Ak ide o podnikateľa z iného štátu, údaje o jeho registrácii si môže spotrebiteľ overiť v príslušnom národnom registri. Informácie o registroch členských štátov EÚ sú dostupné na adrese: https://e-justice.europa.eu.

Je stránka e-shopu v slovenskom jazyku?

Slovenská doména webovej stránky .sk ani použitý slovenský jazyk neznamená, že ide o e-shop, prevádzkovaný slovenským podnikateľským subjektom. Aj takéto stránky môžu byť prevádzkované z inej krajiny. Preto je nevyhnutné vždy si overiť osobu prevádzkovateľa/predávajúceho.

Sú ceny tovarov ponúkaných na webovej stránke nápadne nízke?

Ak sú ceny v danom e-shope podstatne nižšie ako v konkurenčných e-shopoch, spotrebiteľ by mal byť opatrný. V niektorých prípadoch môžu ceny súvisieť s vlastnosťami tovaru (falzifikáty) alebo priamo poukazujú na podvodný e-shop, ktorý ani po prijatí platby tovar neodošle. Pri nápadne nízkych cenách je vhodné, aby si spotrebiteľ pozrel aj ďalšie údaje (napr. osobu predávajúceho, obchodné a platobné podmienky).

Umožňuje e-shop viaceré spôsoby platby?


Vo väčšine prípadov e-shopy ponúkajú zákazníkom viacero možností platby. Okrem platby vopred umožňujú aj platbu pri doručení tovaru (dobierka). Ak e-shop požaduje platbu vopred, spotrebiteľ by mal zaplatiť len vtedy, ak si je istý, že vstupuje do právneho vzťahu s dôveryhodným dodávateľom.
Pri platbe systémom PayPal alebo platobnou kartou existujú možnosti, ako sa domáhať vrátenia peňazí, pokiaľ vám tovar nie je doručený. Viac informácií o týchto možnostiach získate u svojej banky. Aj pri používaní platobnej karty odporúčame, aby sa spotrebitelia riadili bezpečnostnými odporúčaniami svojej banky.

Čo by si mali spotrebitelia ďalej všímať?

-    zlú jazykovú úpravu, gramatické chyby, nesprávnu štylizáciu (častokrát ide o preklady, vytvorené internetovým prekladačom),
-    požiadavky predávajúceho na ďalšie dodatočné platby, o ktorých predtým spotrebiteľa neinformoval (clo, poistenie, náklady na balné, atď.),
-    ponuka na nákup je zasielaná prostredníctvom nevyžiadanej pošty,
-    predávajúci požaduje údaje o bankovej karte, prípadne prístupové údaje k internetovému bankovníctvu,
-    chýbajúce informácie o prevádzkovateľovi e-shopu, resp. predávajúcom – z webovej stránky nie je jasné, s kým spotrebiteľ uzatvára kúpnu zmluvu a voči komu si tak môže uplatňovať svoje spotrebiteľské práva,
-    chýbajúce obchodné podmienky, nezverejnený reklamačný poriadok vrátane informácií o tom, kam je potrebné zaslať reklamovaný tovar,
-    nesplnené informačné povinnosti, najmä vo vzťahu k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu,
-    obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok sú v rozpore so zákonom,
-    e-shop vzbudzuje dojem, že ide o slovenského prevádzkovateľa, resp. predávajúceho, je ale prevádzkovaný subjektom z iného členského štátu EÚ, prípadne z krajiny mimo EÚ, čo môže podstatným spôsobom sťažovať uplatňovanie spotrebiteľských práv (napr. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, reklamácie, ...).

Každý spotrebiteľ by si mal uvedomiť, že webová stránka, ktorá neuvádza názov predávajúceho (resp. uvádza predávajúceho z ďalekého zámoria) a neuvádza adresu, telefónny kontakt, IČO, obchodné podmienky, používa ilustračné fotografie výrobkov, vyžaduje iba platbu vopred - a navyše, pri komunikácii ponúka iba „kontaktný formulár“ nie je dôveryhodná.

Kedy môže pomôcť Slovenská obchodná inšpekcia?

Internet poskytuje predávajúcim značnú mieru anonymity. Ak je e-shop prevádzkovaný zo zahraničia alebo jeho prevádzkovateľa nie je možné identifikovať, vyvodzovanie postihu voči takémuto subjektu môže byť veľmi zložité. SOI je možné kontaktovať v každom prípade http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi (kontaktujte nás pomocou formuláru).

V prípade, ak pôjde o slovenský podnikateľský subjekt, SOI vykoná šetrenie a v prípade preukázania porušenia zákona, budú voči kontrolovanej osobe vyvodené dôsledky, vrátane uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, príp. opatrenia na ochranu trhu. SOI však nie je oprávnená konať v prípadoch, ak ide o predávajúcich, ktorí nemajú na Slovensku sídlo, prípadne zastúpenie, ani ak ide o predaj medzi fyzickými osobami, realizovaný prostredníctvom sociálnych sietí či rôznych internetových bazárov.

Kto môže pomôcť, ak spotrebiteľ nakupoval od zahraničného subjektu?

Ak je prevádzkovateľom e-shopu predávajúci so sídlom v inom členskom štáte EÚ, Islande alebo Nórsku, spotrebiteľ sa môže obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR (www.esc-sr.sk). Rovnako je potrebné postupovať v prípade predávajúceho so sídlom vo Veľkej Británii. Ak ide o predávajúceho z tretej krajiny, je potrebné kontaktovať priamo národný dozorný orgán v danej krajine.

Prehľad najrizikovejších e-shopov z pohľadu SOI:

bonky.sk

suprisimo.sk

booho.sk

finlando.sk

rayray.sk

fashy.sk

gigastore.sk

Všetky vyššie uvedené internetové obchody sú prezentované ako online trhovisko. Poskytovateľom a prevádzkovateľom uvedených platforiem “Marketplace”/online trhovisko, okrem gigastore.sk, je spoločnosť SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ, so sídlom Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Prevádzkovateľ platforiem v obchodných podmienkach uvádza, že nie je predávajúcim tovaru, s ktorým sa obchoduje prostredníctvom platforiem, ale sprostredkováva uzatváranie kúpnych zmlúv so zákazníkmi pre predávajúceho tým, že prevádzkuje webovú prezentáciu ako platformu, na ktorej umožňuje predávajúcim prezentovať svoj tovar a kupujúcim prejaviť záujem o vybraný tovar a sprostredkováva výmenu informácií medzi predávajúcim a kupujúcim až do prípadného uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Nároky spotrebiteľov voči prevádzkovateľovi portálu je možné riešiť prostredníctvom lokálneho orgánu dozoru na nižšie uvedenej adrese, resp. emailovom kontakte:

Business Village
Department of Economic Development
Dubai
P.O.Box 13223
Dubai
UAE

https://www.moec.gov.ae/en/consumer-complaints1
https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-na-internetove-galerie-www-bonky-sk-a-www-suprismo-sk.soi?ind=

gigastore.sk

Internetový obchod www.gigastore.sk prevádzkuje spoločnosť iSales EU, a. s., so sídlom Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, IČO 03117324, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B vložka 19832.

Nároky spotrebiteľov voči predávajúcemu odporúčame riešiť prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v SR, ktoré pomáha spotrebiteľom pri riešení cezhraničných reklamácií v rámci EÚ a poskytuje poradenstvo a pomoc spotrebiteľom pri nákupoch v rámci EÚ. Podnet je možné podať elektronicky na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra v SR http://www.esc-sr.sk/ alebo poštou na adresu:

Európske spotrebiteľské centrum v SR

Mlynské Nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika

S poukazom na sídla prevádzkovateľov Slovenská obchodná inšpekcia nemôže vykonať kontrolu a prešetriť obchodné praktiky predmetných internetových obchodov.

Prehľad ďalších rizikových e-shopov:

zozu.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-pre-spotrebitelov-internetovy-obchod-www-zozu-sk.soi?ind=

lunzo.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-na-internetovy-obchod-www-lunzo-cz-www-lunzo-sk.soi

shopolo.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-na-internetovy-obchod-www-shopolo-sk.soi

huglo.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-na-internetovy-obchod-www-huglo-sk.soi?ind=

alabo.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-spotrebitelov-na-praktiky-spolocnosti-alabo-s-r-o-.soi?ind=

mobiluj.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-pre-spotrebitelov-internetovy-obchod-mobiluj-sk.soi?ind=

eleganceshop.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-pre-spotrebitelov-internetovy-obchod-www-eleganceshop-sk.soi?ind=

autoelektrony.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-na-internetovy-obchod-www-autoelektrony-sk.soi?ind=

viagogo.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-na-internetovy-predaj-vstupeniek-cez-www-viagogo-sk.soi?ind=

chyza.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/oznam-hmc-slovakia-s-r-o-banska-bystrica.soi?ind=

rajpradla.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-pre-spotrebitelov-internetovy-obchod-www-rajpradla-sk.soi?ind=

zasielkonos.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-pre-spotrebitelov-zasielkovy-obchod-www-zasielkonos-sk.soi?ind=

fashionline.com

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-na-praktiky-spolocnosti-t-fashionline-s-r-o-.soi?ind=

jordanshoes.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/Upozornenie-pre-spotrebitelov-e-shop-www-jordanshoes-sk.soi?ind=

moletka.eu; svet-siat.eu; vip-moda.eu

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/Upozornenie-spotrebitelov-na-nekale-obchodne-praktiky.soi?ind=

perfektna.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-pre-spotrebitelov-internetovy-obchod-www-perfektna-sk.soi?ind=

kociky-leja.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-pre-spotrebitelov-internetovy-obchod-www-kociky-leja-sk.soi?ind=

elektroeldo.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-pre-spotrebitelov-na-podvodny-e-shop-www-elektroeldo-sk.soi?ind=

sunsea.sk

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-na-internetovu-galeriu-www-sunsea-sk.soi?ind=

Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov.

Zaradenie internetových stránok na zoznam rizikových e-shopov je len odporúčaním pre spotrebiteľov, aby nákup na internetových stránkach dôkladne zvážili. V žiadnom prípade ale nejde o úplný zoznam rizikových e-shopov.

Skutočnosť, že internetový obchod nie je v zozname zaradený preto automaticky neznamená, že nákup v takomto obchode je bezpečný.