SOI Informácie pre verejnosťInformácia pre podnikateľské subjekty – označenia v jazyku národnostných menšín

Informácia pre podnikateľské subjekty – označenia v jazyku národnostných menšín

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 26. 10. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje podnikateľské subjekty na povinnosť, ustanovenú v § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/184/20121001
V zmysle citovaného ustanovenia, v obciach, uvedených v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 534/2011 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/221/20120101  , informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.

Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam aj v jazyku menšiny, ak ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky. Ak ani po písomnom upozornení nedôjde v určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže Úrad vlády SR uložiť pokutu od 50 eur do 2 500 eur. Metodickú pomoc pri výkone zákona poskytuje Úrad vlády SR spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny (kontakt: splnomocnenec_nm@gov.sk).
Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, sa môžu uvádzať aj v jazyku menšiny.

Pri monitorovaní dodržiavania vyššie uvedenej povinnosti inšpektori SOI počas kontroly podnikateľských subjektov overia, či podnikateľský subjekt uvádza v jazyku národnostnej menšiny najmä:

- obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
- preklad pojmu "osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne",
- prevádzkovú dobu určenú pre spotrebiteľa,
- pri dočasnom uzavretí prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne,
- pri zrušení prevádzkarne oznam o tom, kto a kde je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne,
- informáciu o nebezpečnom výrobku, ktorý si u neho mohol spotrebiteľ zakúpiť vrátane informácie o tom, že spotrebiteľ má právo vrátiť výrobok, ktorý je nebezpečný, výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi a o povinnosti týchto subjektov vrátiť spotrebiteľovi do troch pracovných dní od prevzatia výrobku kúpnu cenu výrobku a to aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku,
- reklamačný poriadok,
- oznam pre verejnosť o zákaze predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov,
- upozornenie pre verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením, umiestneným na viditeľnom mieste,
- oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, je možné podať oznámenie o porušovaní zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov,
- informácia o zákaze predaja kusových cigariet,
- upozornenie na prerušenie prevádzkovej doby.

Slovenská obchodná inšpekcia nevykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností, ustanovených zákonom o používaní jazykov národnostných menšín. Všetky zistenia ohľadom prípadných porušení SOI oznamuje Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý je v takýchto prípadoch oprávnený konať.

Podnety, týkajúce sa porušovania zákona o používaní jazykov národnostných menšín je preto potrebné smerovať priamo na Úrad vlády Slovenskej republiky - Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny http://www.narodnostnemensiny.gov.sk .