SOI Informácie pre verejnosťPredaj prostredníctvom sociálnych sietí - upozornenie pre spotrebiteľov

Predaj prostredníctvom sociálnych sietí - upozornenie pre spotrebiteľov

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 9. 12. 2014

S účinnosťou od 13.06.2014 majú povinnosti predávajúceho aj osoby, ktoré pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku konajú bez oprávnenia na podnikanie. Uvedené ustanovenie je možné aplikovať aj na prípady, keď spotrebiteľ zakúpil tovar (resp. službu) prostredníctvom sociálnych sietí.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že SOI je v rámci svojich kompetencií oprávnená kontrolovať dodržiavanie uvedených povinností výlučne na vnútornom trhu (na území SR). Podanie, smerujúce voči predávajúcemu je preto potrebné doplniť o identifikačné údaje predávajúceho (meno, priezvisko, kontaktná adresa, resp. názov, sídlo atď.). Bez toho, aby spotrebiteľ doložil identifikačné údaje nie je možné podanie preveriť.

Ak spotrebiteľ zakúpil tovar (resp. službu) prostredníctvom sociálnej siete a následne má problém s doručením (poskytnutím), kvalitou alebo reklamáciou tovaru (služby) pričom disponuje identifikačnými údajmi predávajúceho, môže podať podnet na príslušný inšpektorát SOI (podľa miesta bydliska, resp. sídla predávajúceho). Za účelom riadneho prešetrenia je k podaniu potrebné doložiť aj dokumentáciu, preukazujúcu zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom (napr. objednávka, e-mailová komunikácia, výpis z účtu a pod.).

V prípade nedostatočných identifikačných údajov nebude SOI vo veci ďalej konať. Spotrebiteľ sa však môže obrátiť na policajné orgány (napr. nedodanie uhradeného tovaru), resp. colné orgány (predaj napodobenín, porušujúcich duševné vlastníctvo), ktoré v rámci svojich zákonných kompetencií riešia podozrenia, týkajúce sa spáchania trestného činu, resp. priestupku.

SOI dlhodobo apeluje na spotrebiteľov, ktorí často podľahnú lákavej ponuke na sociálnych sieťach. Vzhľadom k anonymite a globálnemu charakteru internetu je však často nemožné zistiť skutočnú identitu predávajúceho. Okrem toho, primárnym účelom sociálnych sietí je zabezpečenie vzájomnej komunikácie medzi fyzickými osobami. Zneužitie takéhoto prostredia na často nezákonné podnikanie je fenoménom, ktorému orgány dozoru nedokážu zabrániť.

Preto by si mal spotrebiteľ ešte pred tým, než zareaguje na lákavú ponuku, preveriť obsah webovej stránky – najmä identifikačné údaje predávajúceho, telefónny kontakt, IČO a obchodné podmienky. Webová stránka, na ktorej absentujú uvedené údaje, vyžaduje výlučne platbu vopred a navyše jedinou možnosťou komunikácie je „kontaktný formulár“, nie je dôveryhodná!