SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

26. 10. 2020

Informácia k textilným rúškam a filtračným polmaskám - respirátorom

Na trhu Slovenskej republiky sa po vypuknutí pandémie COVID-19 zvýšil dopyt po výrobkoch na ochranu dýchacích ciest. Medzi takéto výrobky patria textilné rúška a filtračné polmasky nazývané aj respirátory. Na uvedené skupiny výrobkov sa vzťahujú rôzne právne predpisy a požiadavky na bezpečnosť… Kategória: Informácie pre verejnosť
10. 9. 2020

Oznam

V súvislosti so šírením koronavírusu, Slovenská obchodná inšpekcia ruší stránkové hodiny na jednotlivých inšpektorátoch a ústrednom inšpektoráte. Podnety na vykonanie kontroly budú prijímané len poštovou prepravou, elektronickou formou alebo telefonicky.
SOI nebude prijímať podnety podávané osobne!

Uvedené opatrenie platí do odvolania.

Kategória: Informácie pre verejnosť
7. 9. 2020

Usmernenie ÚNMS k povinnosti mať na predajni kontrolné váhy

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je predávajúci povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. V ktorých prípadoch je predávajúci povinný mať na predajni kontrolné váhy... Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 6. 2020

Upozornenie na spoločnosť GLOBAL GROUP c/o REVERSE LOGISTIC, DISCOUNT CLUB

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou GLOBAL GROUP c/o REVERSE LOGISTIC, DISCOUNT CLUB. Na uvedené upozorňovalo osobitne Európske spotrebiteľské centrum v SR: https://esc-sr.sk/novinky/pozor-na-ponuky-zlavoveho-klubu/. SOI zaznamenala niekoľko podaní týkajúcich sa Zľavového klubu alebo nákupu prostredníctvom inzercie v novinách a časopisoch (najčastejšie týždenníky, denníky)… Kategória: Informácie pre verejnosť
17. 6. 2020

Upozornenie na Centrálny register dlžníkov s.r.o. (CERD)

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov, ako aj iné osoby, na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy alebo zasielaní žiadosti o registráciu subjektu CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV s.r.o. (CERD). Podľa informácii zverejnených na stránke Národnej banky Slovenska CERD nie je evidovaný ako oficiálny register, ktorý eviduje a spracúva údaje o klientoch, ich úverových záväzkoch a platobnej disciplíne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky… Kategória: Informácie pre verejnosť
15. 6. 2020

Upozornenie na internetovú galériu www.sunsea.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala zvýšený nárast podaní proti internetovej galérii www.sunsea.sk. Z podkladov priložených v spotrebiteľských podaniach a z informácií dostupných na predmetnej webovej stránke vyplýva, že prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť MILLPARKS s.r.o. so sídlom Hybernova 1009/24, 100 00 Praha, Česká republika, ktorá predmetnú stránku označuje ako Slovenskú nákupnú internetovú galériu… Kategória: Informácie pre verejnosť
1. 6. 2020

Novela zákona o zájazdoch - pandémia COVID-19

Dňa 29. 05. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.  o § 33a ako prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19. Novela zákona o zájazdoch reaguje na mimoriadnu situáciu týkajúcu sa pandémie infekčného ochorenia COVID-19, ktorá spôsobila obmedzenia v cestovnom ruchu, tým aj poskytovanie zájazdov zo strany cestovných kancelárií a tiež nemožnosti využitia zájazdov zo strany cestujúcich. Novela zákona o zájazdoch upravuje možnosť cestovnej kancelárie poskytnúť náhradný zájazd, možnosť určitých skupín cestujúcich… Kategória: Informácie pre verejnosť
25. 5. 2020

Oznámenie o neplatnosti služobného preukazu SOI

Oznamujeme, že dňa 21. 05. 2020 zamestnanec SOI nahlásil stratu preukazu SOI č. 1088. Preukaz bol vydaný dňa 01. 02. 2020 a dnešným dňom sa stal neplatným. Kategória: Informácie pre verejnosť
22. 5. 2020

Stanovisko MS SR k hlasovaniu vlastníkov bytov

Slovenská obchodná inšpekcia dáva do pozornosti správcov bytových domov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov stanovisko Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky k nasledujúcej otázke: „Aké sú možnosti aplikácie ustanovenia § 5 COVID zákona v kontexte hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov…“ Kategória: Informácie pre verejnosť
22. 5. 2020

Informácia pre cestujúcich - poukazy

V súvislosti s množiacimi sa otázkami cestujúcich, ktoré sa týkajú vystavenia poukazov ako alternatívy k finančnej náhrade kúpnej ceny zrušenej leteckej, autobusovej, železničnej a lodnej dopravy ako aj balíkov cestovných služieb v období výskytu COVID-19, uvádzame odporúčania Európskej komisie: V prípade ak k zrušeniu plánovanej cesty došlo v období vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19, komisia (EÚ) odporúča vystavenie poukazov ako alternatívy k finančnej náhrade, ak to cestujúci dobrovoľne akceptujú…

 

Kategória: Informácie pre verejnosť
1