SOI Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

15. 12. 2009

Bezpečnosť magnetických hračiek

Problematika posudzovania rizika magnetov v hračkách bola riešená podľa Rozhodnutia Komisie 2008/329/ES, v ktorom sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby magnetické hračky umiestňované na trh...

Kategória: Informácie pre verejnosť
3. 12. 2009

Spoločný projekt - zapaľovače

Spoločný projekt na zapaľovače nezabezpečené proti použitiu deťmi a zábavné zapaľovače končí...

Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 11. 2009

Čo by si mal spotrebiteľ všímať pri nákupoch vianočných elektrických svietiacich reťazcov

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov, alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a
Kategória: Informácie pre verejnosť
20. 11. 2009

Informácia pre spotrebiteľov - kočíky zn. Maclaren

Vzhľadom na značnú medializáciu problému bezpečnosti detských kočíkov zn. Maclaren prevzatého z USA, Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje nasledovné..

Kategória: Informácie pre verejnosť
10. 11. 2009

Rady podnikateľom so zábavnou pyrotechnikou

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje podnikateľov, že od 1. februára 2009 platí Nariadenie vlády SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh, do ktorého bola zapracovaná Smernice EP a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007.

Kategória: Informácie pre verejnosť
28. 8. 2009

Informácia o zákone o ekodizajne a vykonávacích Nariadeniach Komisie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005, o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES nadobudla účinnosť 11. 08. 2005.
Kategória: Informácie pre verejnosť