SOI Predajné a prezentačné akcieUpozorňujeme spotrebiteľovUpozorňujeme spotrebiteľov na telefonicky pozývané akcie

Upozorňujeme spotrebiteľov na telefonicky pozývané akcie

Kategória: Upozorňujeme spotrebiteľov
Dátum: 13. 4. 2015

V snahe obchádzať zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „Zákon“) predajcovia telefonicky lákajú spotrebiteľov na akcie s pôsobivým pomenovaním „zdravotné semináre, dni zdravia, prednášky o zdravom životnom štýle, informačné kampane pri zavádzaní nových produktov, gastronomický festival, ochutnávka zdravých výrobkov“...

Predajcovia na takto označených stretnutiach častokrát zlosovaním výhier manipulujú rozhodovanie spotrebiteľov s cieľom uzavrieť čo najviac zmlúv.

SOI dôrazne upozorňuje spotrebiteľov, aby ešte pred rozhodnutím zúčastniť sa takýchto akcií dôkladne zvažovali:

 • hrozbu nesprávnych rozhodnutí, ktoré častokrát po odstupe času veľmi ľutujú;
 • dôsledkov z uzatvorených zmlúv (kúpnych, o spotrebiteľskom úvere...).

Overiť referencie a dôveryhodnosť predajcu je veľmi náročne. Výnimkou nie je zbavovanie sa zodpovednosti, účelovým prevodom obchodných podielov na iné spoločnosti a na cudzích štátnych príslušníkov. Serióznosť takýchto obchodných prevodov môže vyvolávať opodstatnené pochybnosti.

Čo by mal spotrebiteľ vedieť:

 1. Povinnosťou predajcu je, v úvode telefonického hovoru sa riadne identifikovať a oznámiť svoj obchodný zámer.
 2. Spotrebiteľ určuje, či telefonický hovor s obchodným zámerom ukončí, s dôrazným požiadaním, aby nebol s podobnými ponukami v ďalšom kontaktovaný alebo bude v telefonovaní ďalej pokračovať.
 3. Povinnosťou predajcu je spotrebiteľovi predložiť formulár na odstúpenie od zmluvy pre prípad uplatňovania práva na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 3 Zákona).
 4. Povinnosťou predajcu je zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru u spotrebiteľa (po odstúpení od zmluvy), ak bol tovar zakúpený na akcii a bol dodaný spotrebiteľovi domov.
 5. Zákon ukladá zákaz predajcovi, žiadať a prijať plnenie (preddavky, poplatky) od spotrebiteľa za predaný výrobok alebo poskytnutú službu počas akcie a pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôvody, pre ktoré by sa spotrebiteľ nemal zúčastňovať akcií:

 1. Spotrebiteľ si musí uvedomiť, že telefonáty majú jediný zámer dostať spotrebiteľa na akciu s cieľom tovar zakúpiť alebo aspoň objednať.
 2. Spotrebiteľ musí dôkladne zvažovať znášanie hrozby nesprávnych rozhodnutí a dôsledkov z uzatvorených zmlúv.
 3. Spotrebiteľ musí byť ostražitý pri nákupnom rozhodnutí, aby nebol vystavený nedostatočnému porozumeniu podmienok.
 4. Spotrebiteľ sa môže cítiť pod psychologickým tlakom alebo môže byť voči nemu využitý moment prekvapenia.
 5. Spotrebiteľ môže byť negatívnym spôsobom ovplyvňovaný v záujme vyvolania zdania, že je mu ponúkaná výnimočná príležitosť na kúpu.

Zákon zaviedol osobitnú civilistickú ochranu pri zmluvách uzavretých na predajných a prezentačných akciách, kedy sa na akúkoľvek na akcii uzavretú zmluvu hľadí, ako keby nikdy nevznikla (non negotium) ak:

 • organizátor alebo predávajúci neoznámi uskutočnenie akcie SOI,
 • ústredný inšpektorát SOI oznámenie nezverejní,
 • organizátor alebo predávajúci uskutoční akciu v rozpore s oznámením,
 • na akcii sú predávané tovary alebo poskytované služby v rozpore s oznámením.

Informácie o zverejnených akciách sú dostupné na http://www.soi.sk/sk/Predajne-a-prezentacne-akcie/Predajne-a-prezentacne-akcie.soi