SOI Predajné a prezentačné akcieUpozorňujeme spotrebiteľovUpozornenie spotrebiteľov na osobitne závažné porušenia povinností

Upozornenie spotrebiteľov na osobitne závažné porušenia povinností

Kategória: Upozorňujeme spotrebiteľov
Dátum: 29. 4. 2015

Upozornenie spotrebiteľov na osobitne závažné porušenia povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných a prezentačných akcií:

Zákon č.102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) bol prijatý s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v súlade so súčasnými právnymi predpismi Európskej únie.

Zákon vymedzuje povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných akcií s cieľom zamedziť používaniu agresívnych a iných nekalých obchodných praktík zo strany predávajúcich na predajných akciách, pri ktorých často dochádza k zneužívaniu dôvery a objektívnej slabosti zraniteľných spotrebiteľov.

Seniori sú osobitne zraniteľnou skupinou dotknutých spotrebiteľov, ktorí patria do skupiny znevýhodnených spotrebiteľov a ktorým sa, v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa poskytuje dodatočná miera ochrany, vzhľadom na ich zraniteľné postavenie.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na osobitne závažné porušenia povinnosti podnikateľských subjektov:

AIDAN, s. r. o., Riazanská 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47 710799

 • obchádzanie povinnosti uložených v Zákone zriaďovaním a následným zrušovaním prevádzkarní na celom území SR;
 • používanie nekalých obchodných praktík, ktoré podstatne narušujú ekonomické správanie osobitne zraniteľných spotrebiteľov;
 • upieranie práv spotrebiteľov vo vzťahu k zodpovednosti za vady výrobkov, servisu, náhradným dielom, výmeny alebo opravy...

PANITREX, s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 47 442 492

 • uskutočnenie akcie bez zverejnenia písomného oznámenia na webovom sídle SOI;
 • predaj výrobkov za cenu vyššiu oproti cene uvedenej v písomnom oznámení;
 • prijatie/žiadanie kúpnej ceny za ponúkaný tovar na predajných akciách;
 • oddeľovanie spotrebiteľov od ostatných účastníkov z dôvodu zlosovania a hry o ceny;
 • upieranie práva na odstúpenie od zmluvy nepreberaním poštových zásielok.

PRODUCT FINANCE, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 411 015

 • neplnenie povinnosti písomne oznámiť uskutočnenie predajných akcii;
 • prijatie/žiadanie kúpnej ceny za ponúkaný tovar na predajných akciách;
 • používanie agresívnych obchodných praktík a oddeľovanie spotrebiteľov od ostatných účastníkov;
 • upieranie práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na predajnej a prezentačnej akcii.

Pri kontrolách uvedených subjektov Slovenská obchodná inšpekcia postupuje zmysle zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.