SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly ponorných čerpadiel

Výsledky kontroly ponorných čerpadiel

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 7. 10. 2009

Slovenská obchodná inšpekcia v termíne od 03.08. – 28.08.2009 vykonala na základe podnetu kontrolnú akciu, ktorej cieľom bolo posúdenie plnenia požiadaviek na značenie určených druhov ponorných čerpadiel a úplnosti a správnosti návodov na ich používanie.

Predmetom kontroly boli všetky ponorné čerpadlá určené na vonkajšie použitie a do bazénov iné ako čerpadlá triedy ochrany III (ďalej len čerpadlá).

Obsah kontroly

1.    správnosť a úplnosť označenia čerpadla nasledovnými údajmi:

-    menovité napätie alebo rozsah menovitého napätia vo voltoch [V];

-    symbolom označujúcim druh napájania, ak nie je vyznačená menovitá frekvencia [Hz];

-    menovitý príkon, vo wattoch [W] alebo menovitým prúdom v ampéroch [A];

-    obchodné meno výrobcu, názov jeho obchodnej spoločnosti alebo jeho ochrannú známku;

-    jeho značku, typ, príp. model;

-    na čerpadlách, ktorých menovitý príkon presahuje 50W údajmi:

        •    minimálna dopravná výška v metroch, ak je väčšia ako nula;

        •     maximálna prevádzková hĺbka v metroch s minimálnou hodnotou 1 m (pri ponorných  čerpadlách);

-    číslo IP podľa stupňa ochrany proti vniknutiu vody, odlišné od IPX8

2.    označenie napájacích šnúr ponorných čerpadiel určených na vonkajšie použitie a do bazénov iných ako čerpadiel triedy ochrany III musí byť H07RN-F 3G 0.75 alebo H05RN-F 3G 0.75,

Označenie napájacích šnúr musí zodpovedať požiadavkám uvedeným v čl. 25

STN EN 60335-1:2003 + A1:2005 + A12:2006 + A2:2007 a

STN EN 60335-2-41:2004 + A1:2005. To znamená, že v zmysle STN EN 60335-2-41

čl. 25.7 „Pri čerpadlách určených na vonkajšie používanie a čerpadlách určených

na používanie v plaveckých bazénoch iných ako čerpadlách triedy ochrany III,

napájacia šnúra musí mať polychloroprénový plášť alebo plášť z rovnocenného

syntetického elastoméra a nesmie byť ľahšia ako ťažká polychloroprénom

oplášťovaná šnúra (kódové označenie 60245 IEC 66 čo zodpovedá kódovému

označeniu CENELEC H07RN-F). Pripevnené čerpadlá s menovitým príkonom

nepresahujúcim 1 kW a pre prenosné čerpadlá s hmotnosťou nepresahujúcou 5 kg sa

však môžu vybaviť bežnou šnúrou s polychloroprénovým plášťom (kódové označenie

60245 IEC 57 čo zodpovedá kódovému označeniu CENELEC H05RN-F)“. V zmysle

STN EN 60335-1 čl. 25.8 jadrá sieťových šnúr nesmú mať menovitý prierez menší,

ako 0,75 mm2.

3.    označenie značkou zhody CE na čerpadle a obsah ES vyhlásenia o zhode,

4.    úplnosť informácií uvedených v návodoch na použitie najmä:

- návod na používanie musí byť napísaný v slovenskom jazyku a musí obsahovať

inštrukcie a ďalší text z článkov STN EN 60335-2-41,

- návod na používanie musí obsahovať príslušné výstrahy a vysvetlenia výstražných

symbolov, ktoré sa nachádzajú v kapitole 7 STN EN 60335-2-41,

- návod na používanie musí obsahovať zrozumiteľný preklad celého textu pôvodného

cudzojazyčného návodu na použitie spolu s vysvetľujúcimi názornými obrázkami

(fotografiami),

- návod na používanie musí jasne odkazovať, že je určený pre tento konkrétny druh a typ čerpadla.

Výsledky kontroly:

Inšpektori SOI vykonali kontroly celkom v 164 PJ. Všetky kontrolované PJ boli distribútori. Nedostatky boli zistené v 72 PJ, čo predstavuje 44 % z kontrolovaných PJ. Skontrolovaných bolo celkom 695 druhov ponorných čerpadiel. Z toho bolo 120 druhov ponorných vibračných elektromagnetických čerpadiel. Vizuálnou kontrolou boli zistené nedostatky v označovaní na celkom 169 druhoch kontrolovaných výrobkov v celkovej hodnote 65943,01 €, z čoho 38,5% tvorili rôzne druhy ponorných vibračných elektromagnetických čerpadiel.

Prehľad počtu druhov zo zistenými nedostatkami a ich hodnoty, pri ktorých bolo uložené povinné opatrenie, v členení podľa krajiny pôvodu:


 

KRAJINA PÔVODU

SPOLU
 EU  Z tretích krajín
 Nezistený pôvod
 Počet druhov so zistenými nedostatkami
 139  18  3  160
 Hodnota v €  52 608
 5 173
 2 044
 59 285

Poznámka: Na 9 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 6117,38 € boli kontrolovanými

osobami dobrovoľné prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

 

Prehľad druhov a hodnota v členení podľa zistených nedostatkov je uvedený v tabuľke:

 

 Zistený nedostatok
 Počet druhov
 Hodnota v €
 Označenie výrobku- chýbalo, nedostatočné...  81  32 373,23
 Označenie napájacej šnúry – chýba, chybne označená,
 3  2 211,53
 Návod na použitie – chýbal, nedostatočný,... 
 79  26 296,57
 Bezpečnostné upozornenie – chýbalo, v cudzom jazyku,...  18  4 512,13
Poznámka: Na niektorých druhoch kontrolovaných výrobkov sa vyskytlo súbežne aj viac odlišných nedostatkov.

Výsledky ukázali, že najviac nedostatkov, spolu na 81 druhoch bolo v označení výrobkov. Najčastejšie boli zistené chýbajúce štítkové údaje. Až 84 % čerpadiel s týmito nedostatkami bolo pôvodom z EÚ. Tento počet zahŕňal aj 2 druhy ponorných vibračných elektromagnetických čerpadiel, u ktorých označenie prierezu jadra sieťovej šnúry nevyhovelo požiadavke na menovitý prierez 0,75 mm2 a 1 druh uvedeného čerpadla, ktorý bol zistený bez označenia sieťovej šnúry. Všetky tieto nedostatky boli príčinou nezhodnosti čerpadiel so stanovenými technickými požiadavkami, preto inšpektori vykonali došetrenie týchto zistení až k hlavnému distribútorovi.

Nedostatky v návodoch na použitie boli zistené pri 79 druhoch kontrolovaných čerpadiel, pričom, 86 % čerpadiel s týmto nedostatkom bolo pôvodom z EÚ.

Najčastejšie boli zistené návody na používanie v cudzom jazyku a ich neúplnosť.

Nedostatky týkajúce sa návodov na použitie, bezpečnostných upozornení a označenia výrobkov boli kontrolovanými subjektmi odstránené buď dobrovoľne, v prípade 9 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 6117,38 €, alebo bola ochrana trhu zabezpečená uložením opatrení na mieste, ktorými bol zakázaný ich predaj a dodávka do doby odstránenia nedostatkov, celkom 160 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 59825,63 €.

Záver

Cieľom tejto kontrolnej akcie bolo preverenie, či sú v ponuke pre spotrebiteľov správne označené ponorné čerpadlá určené na vonkajšie použitie a do bazénov iné ako čerpadlá triedy ochrany III, či sú opatrené sieťovou šnúrou odpovedajúceho prierezu a či sú im poskytované úplné návody na použitie v slovenskom jazyku.

Celkove boli nedostatky zistené na 24,3 % z celkom kontrolovaných 695 druhov uvedených ponorných čerpadiel. Najviac bolo medzi nedostatkami zastúpené chybné značenie čerpadiel a neúplné návody na použitie resp. návody v cudzom jazyku. Ide o dlhodobo sa opakujúce nedostatky poukazujúce na nedôslednosť operátorov v celom distribučnom reťazci.

Za zmienku stojí, že v podnete oznámený nedostatok, nevyhovujúce označenie prierezu jadra sieťovej šnúry čerpadla, bol zistený ojedinele – v troch prípadoch.

Opatrenia

1.    Z každej vykonanej kontroly bol inšpektormi SOI spísaný inšpekčný záznam a pri zistených nedostatkoch boli vydané záväzné pokyny na ich odstránenie.

2.    Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 128/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov boli pre nesplnenie si informačných povinností vydané opatrenia na mieste na zákaz predaja a dodávky na 160 druhov kontrolovaných výrobkov

v hodnote 59825,63,- € do doby vykonania nápravy.

3.    Na 9 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 6117,38 € prijali kontrolované osoby dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

4.    V rámci kontrolnej akcie bolo do doby spracovania informácie zahájených 37 správnych konaní na uloženie sankčných postihov za zistené nedostatky.