Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly ponorných čerpadiel

Výsledky kontroly ponorných čerpadiel

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 7. 10. 2009

Slovenská obchodná inšpekcia v termíne od 03.08. – 28.08.2009 vykonala na základe podnetu kontrolnú akciu, ktorej cieľom bolo posúdenie plnenia požiadaviek na značenie určených druhov ponorných čerpadiel a úplnosti a správnosti návodov na ich používanie.

Predmetom kontroly boli všetky ponorné čerpadlá určené na vonkajšie použitie a do bazénov iné ako čerpadlá triedy ochrany III (ďalej len čerpadlá).

Obsah kontroly

1.    správnosť a úplnosť označenia čerpadla nasledovnými údajmi:

-    menovité napätie alebo rozsah menovitého napätia vo voltoch [V];

-    symbolom označujúcim druh napájania, ak nie je vyznačená menovitá frekvencia [Hz];

-    menovitý príkon, vo wattoch [W] alebo menovitým prúdom v ampéroch [A];

-    obchodné meno výrobcu, názov jeho obchodnej spoločnosti alebo jeho ochrannú známku;

-    jeho značku, typ, príp. model;

-    na čerpadlách, ktorých menovitý príkon presahuje 50W údajmi:

        •    minimálna dopravná výška v metroch, ak je väčšia ako nula;

        •     maximálna prevádzková hĺbka v metroch s minimálnou hodnotou 1 m (pri ponorných  čerpadlách);

-    číslo IP podľa stupňa ochrany proti vniknutiu vody, odlišné od IPX8

2.    označenie napájacích šnúr ponorných čerpadiel určených na vonkajšie použitie a do bazénov iných ako čerpadiel triedy ochrany III musí byť H07RN-F 3G 0.75 alebo H05RN-F 3G 0.75,

Označenie napájacích šnúr musí zodpovedať požiadavkám uvedeným v čl. 25

STN EN 60335-1:2003 + A1:2005 + A12:2006 + A2:2007 a

STN EN 60335-2-41:2004 + A1:2005. To znamená, že v zmysle STN EN 60335-2-41

čl. 25.7 „Pri čerpadlách určených na vonkajšie používanie a čerpadlách určených

na používanie v plaveckých bazénoch iných ako čerpadlách triedy ochrany III,

napájacia šnúra musí mať polychloroprénový plášť alebo plášť z rovnocenného

syntetického elastoméra a nesmie byť ľahšia ako ťažká polychloroprénom

oplášťovaná šnúra (kódové označenie 60245 IEC 66 čo zodpovedá kódovému

označeniu CENELEC H07RN-F). Pripevnené čerpadlá s menovitým príkonom

nepresahujúcim 1 kW a pre prenosné čerpadlá s hmotnosťou nepresahujúcou 5 kg sa

však môžu vybaviť bežnou šnúrou s polychloroprénovým plášťom (kódové označenie

60245 IEC 57 čo zodpovedá kódovému označeniu CENELEC H05RN-F)“. V zmysle

STN EN 60335-1 čl. 25.8 jadrá sieťových šnúr nesmú mať menovitý prierez menší,

ako 0,75 mm2.

3.    označenie značkou zhody CE na čerpadle a obsah ES vyhlásenia o zhode,

4.    úplnosť informácií uvedených v návodoch na použitie najmä:

- návod na používanie musí byť napísaný v slovenskom jazyku a musí obsahovať

inštrukcie a ďalší text z článkov STN EN 60335-2-41,

- návod na používanie musí obsahovať príslušné výstrahy a vysvetlenia výstražných

symbolov, ktoré sa nachádzajú v kapitole 7 STN EN 60335-2-41,

- návod na používanie musí obsahovať zrozumiteľný preklad celého textu pôvodného

cudzojazyčného návodu na použitie spolu s vysvetľujúcimi názornými obrázkami

(fotografiami),

- návod na používanie musí jasne odkazovať, že je určený pre tento konkrétny druh a typ čerpadla.

Výsledky kontroly:

Inšpektori SOI vykonali kontroly celkom v 164 PJ. Všetky kontrolované PJ boli distribútori. Nedostatky boli zistené v 72 PJ, čo predstavuje 44 % z kontrolovaných PJ. Skontrolovaných bolo celkom 695 druhov ponorných čerpadiel. Z toho bolo 120 druhov ponorných vibračných elektromagnetických čerpadiel. Vizuálnou kontrolou boli zistené nedostatky v označovaní na celkom 169 druhoch kontrolovaných výrobkov v celkovej hodnote 65943,01 €, z čoho 38,5% tvorili rôzne druhy ponorných vibračných elektromagnetických čerpadiel.

Prehľad počtu druhov zo zistenými nedostatkami a ich hodnoty, pri ktorých bolo uložené povinné opatrenie, v členení podľa krajiny pôvodu:


 

KRAJINA PÔVODU

SPOLU
 EU  Z tretích krajín
 Nezistený pôvod
 Počet druhov so zistenými nedostatkami
 139  18  3  160
 Hodnota v €  52 608
 5 173
 2 044
 59 285

Poznámka: Na 9 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 6117,38 € boli kontrolovanými

osobami dobrovoľné prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

 

Prehľad druhov a hodnota v členení podľa zistených nedostatkov je uvedený v tabuľke:

 

 Zistený nedostatok
 Počet druhov
 Hodnota v €
 Označenie výrobku- chýbalo, nedostatočné...  81  32 373,23
 Označenie napájacej šnúry – chýba, chybne označená,
 3  2 211,53
 Návod na použitie – chýbal, nedostatočný,... 
 79  26 296,57
 Bezpečnostné upozornenie – chýbalo, v cudzom jazyku,...  18  4 512,13
Poznámka: Na niektorých druhoch kontrolovaných výrobkov sa vyskytlo súbežne aj viac odlišných nedostatkov.

Výsledky ukázali, že najviac nedostatkov, spolu na 81 druhoch bolo v označení výrobkov. Najčastejšie boli zistené chýbajúce štítkové údaje. Až 84 % čerpadiel s týmito nedostatkami bolo pôvodom z EÚ. Tento počet zahŕňal aj 2 druhy ponorných vibračných elektromagnetických čerpadiel, u ktorých označenie prierezu jadra sieťovej šnúry nevyhovelo požiadavke na menovitý prierez 0,75 mm2 a 1 druh uvedeného čerpadla, ktorý bol zistený bez označenia sieťovej šnúry. Všetky tieto nedostatky boli príčinou nezhodnosti čerpadiel so stanovenými technickými požiadavkami, preto inšpektori vykonali došetrenie týchto zistení až k hlavnému distribútorovi.

Nedostatky v návodoch na použitie boli zistené pri 79 druhoch kontrolovaných čerpadiel, pričom, 86 % čerpadiel s týmto nedostatkom bolo pôvodom z EÚ.

Najčastejšie boli zistené návody na používanie v cudzom jazyku a ich neúplnosť.

Nedostatky týkajúce sa návodov na použitie, bezpečnostných upozornení a označenia výrobkov boli kontrolovanými subjektmi odstránené buď dobrovoľne, v prípade 9 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 6117,38 €, alebo bola ochrana trhu zabezpečená uložením opatrení na mieste, ktorými bol zakázaný ich predaj a dodávka do doby odstránenia nedostatkov, celkom 160 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 59825,63 €.

Záver

Cieľom tejto kontrolnej akcie bolo preverenie, či sú v ponuke pre spotrebiteľov správne označené ponorné čerpadlá určené na vonkajšie použitie a do bazénov iné ako čerpadlá triedy ochrany III, či sú opatrené sieťovou šnúrou odpovedajúceho prierezu a či sú im poskytované úplné návody na použitie v slovenskom jazyku.

Celkove boli nedostatky zistené na 24,3 % z celkom kontrolovaných 695 druhov uvedených ponorných čerpadiel. Najviac bolo medzi nedostatkami zastúpené chybné značenie čerpadiel a neúplné návody na použitie resp. návody v cudzom jazyku. Ide o dlhodobo sa opakujúce nedostatky poukazujúce na nedôslednosť operátorov v celom distribučnom reťazci.

Za zmienku stojí, že v podnete oznámený nedostatok, nevyhovujúce označenie prierezu jadra sieťovej šnúry čerpadla, bol zistený ojedinele – v troch prípadoch.

Opatrenia

1.    Z každej vykonanej kontroly bol inšpektormi SOI spísaný inšpekčný záznam a pri zistených nedostatkoch boli vydané záväzné pokyny na ich odstránenie.

2.    Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 128/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov boli pre nesplnenie si informačných povinností vydané opatrenia na mieste na zákaz predaja a dodávky na 160 druhov kontrolovaných výrobkov

v hodnote 59825,63,- € do doby vykonania nápravy.

3.    Na 9 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 6117,38 € prijali kontrolované osoby dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

4.    V rámci kontrolnej akcie bolo do doby spracovania informácie zahájených 37 správnych konaní na uloženie sankčných postihov za zistené nedostatky.