SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly CD a DVD prehrávačov

Výsledky kontroly CD a DVD prehrávačov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 14. 7. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v období od 01.05.2016 do 30.05.2016 proaktívnu kontrolu CD a DVD prehrávačov, ktoré sa nachádzali v ponuke trhu, s cieľom zmapovať situáciu v plnení pre nich stanovených technických požiadaviek. Kontrola bola zameraná hlavne na označenie CE a či je CE v správnom tvare, štítkové údaje, označenie typu, označenie výrobcom a správnosť a úplnosť návodov na použitie.

V sledovanom období bolo prekontrolovaných 92 prevádzkových jednotiek, z čoho boli všetci na pozícii distribútorov.
Inšpektori celkom vizuálne prekontrolovali 238 druhov, pričom u distribútorov zistili nedostatky pri 5 druhoch [t. j. 2,1 %], v celkovej hodnote 240 €.

Išlo o nasledovné nedostatky:

  • návod na použitie bol v cudzom jazyku – 3 druhy v hodnote 134,7 €,
  • bezpečnostné upozornenie bolo v cudzom jazyku – 3 druhy v hodnote 134,7 €,
  • chýbalo označenie výrobku – 2 druhov v hodnote 69,98 €.
    Poznámka: Na jednom druhu sa vyskytlo súbežne aj niekoľko nedostatkov.

Za zmienku stojí, že na trhu nebol nájdený ani jeden druh CD alebo DVD prehrávača, ktorého nebezpečnosť bola potvrdená pri kontrolách SOI v predchádzajúcich rokoch a ani jeden nebezpečný druh uvedený v systéme RAPEX.

V rámci kontrolnej akcie SOI skontrolovala aj plnenie bezpečnostných požiadaviek vzoriek skúšaním ich vlastností v akreditovanom laboratóriu. Z ponuky trhu pre podozrenie na nebezpečnosť odobrala 19 druhov CD a DVD prehrávačov.

Na základe overenia vlastností výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI zistila, že:

  • 2 druhy nevyhoveli informačným požiadavkám v časti návod – informácie ochrane proti striekajúcej vode, o odpájacom prvku a batériách boli v návode iba čiastočné alebo chýbali,

  • 17 druhov vyhovelo všetkým požiadavkám technických predpisov.

Na základe uvedených výsledkov tejto kontrolnej akcie možno konštatovať priaznivú situáciu na trhu s CD a DVD prehrávačmi. Kontrole bezpečnosti CD a DVD prehrávačov sa bude SOI venovať aj v nasledujúcom období.