SOI Zoznam cestovných kanceláriíZoznam cestovných kancelárií

Zoznam cestovných kancelárií

Kategória: Zoznam cestovných kancelárií
Dátum: 27. 10. 2021

Na základe prijatia nového zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01. 01. 2019, Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán dohľadu tohto zákona, podľa § 30 ods. 1, vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle aktuálny zoznam cestovných kancelárií, ktoré uzatvárajú zmluvy o zájazde a sprostredkovávajú spojené služby cestovného ruchu.

Ustanovenie § 30 ods. 2 tohto zákona obsahuje taxatívne určenie rozsahu informácií, ktoré sa do zoznamu cestovných kancelárií zapisujú:

a) identifikačné číslo organizácie a obchodné meno cestovnej kancelárie,

b) sídlo alebo miesto podnikania cestovnej kancelárie,

c) údaje o zmluve zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, ktorými sú názov poskytovateľa ochrany v prípade úpadku, suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku a spôsob uplatnenia práv z tejto zmluvy, dátum začiatku a konca platnosti zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku alebo informácia o skutočnosti, že cestovná kancelária nemá zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku,

d) informácia o zákaze cestovnej kancelárie uzatvárať zmluvy o zájazde a sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu.

Zoznam cestovných kancelárií je dôležitý aj z hľadiska zabezpečenia informovanosti cestujúcich, najmä z dôvodu poskytovania informácií o platnej zmluve zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

SOI aktualizuje informácie v zozname cestovných kancelárií na základe každej zmeny, získanej z úradnej moci, alebo na základe oznámenia od Ministerstva vnútra SR, poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku a cestovnej kancelárie. Cestovná kancelária je povinná SOI hlásiť zmeny týkajúce sa údajov zapísaných v zozname a doručovať aktuálnu a platnú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.

Zoznam cestovných kancelárií [xlsx, 100,0 kB]