SOI Pracovné ponukyVýberové konania na voľné ŠZM

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta

Vyhlásené výberové konania podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené v registri výberových konaní dostupnom na https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList


VK/2020/702 - radca

Služobný úrad: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Dátum vyhlásenia: 24.02.2020 | Termín na podanie žiadosti: 03.03.2020

Organizačný útvar: Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave, odbor metodiky technickej kontroly výrobkov

Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/24795