Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol cementov

Výsledky kontrol cementov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 16. 12. 2016
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v mesiacoch september a október uskutočnila celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní cementov na trh v SR.

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie požiadaviek zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v sortimentnej skupine stavebných výrobkov - cementov uvedených a sprístupnených na trhu SR.

Predmetom kontroly boli balené cementy na všeobecné použitie v spotrebiteľských baleniach. Cementy na všeobecné použitie sú rozdelené do piatich hlavných druhov a označené:

CEM I - Portlandský cement;
CEM II - Portlandský zmesový cement;
CEM III - Vysokopecný cement;
CEM IV - Puzolánový cement;
CEM V - Zmesový cement.

Zloženie týchto cementov sa líši množstvom hlavných prísad, doplňujúcich zložiek a prísad. Pre posudzovanie zhody cementov na všeobecné použitie platí harmonizovaná európska norma STN EN 197-1 Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov vykonáva autorizovaná osoba v systéme 1+ vydaním certifikátu o nemennosti parametrov (zhody). Na základe certifikátu výrobca vypracuje vyhlásenie o parametroch a označí výrobok CE.

Obsahom kontroly bola:

  • kontrola dokumentov súvisiacich s preukázaním zhody (vyhlásenie zhody ES resp. vyhlásenie o parametroch, certifikát výrobku, protokoly o skúškach),
  • kontrola označenia CE a oprávnenosť jeho použitia,
  • kontrola skladovania cementov podľa pokynov výrobcu,
  • karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH),
  • kontrola maximálnej dĺžky skladovania resp. doby spotreby.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI v rámci kontrolnej akcie vykonali 128 kontrol u distribútorov a kontrolovali cementy určené na predaj spotrebiteľom. Nedostatky boli zistené len v 8 prípadoch, kedy:

  • 4 druhy cementov v celkovej hodnote 98,72 € boli predávané po dobe spotreby,
  • chýbalo označenie 1 druhu cementu v hodnote 291,20 €,
  • inšpektorom nebolo predložené vyhlásenie o parametroch pri 3 druhoch cementov v hodnote 3235,10 €.

Nedostatky zistené pri kontrolách u distribútorov boli kontrolovanými subjektami dobrovoľne odstránené, pričom sa tieto subjekty zaviazali, že do ich odstránenia nebudú výrobky ďalej sprístupňovať a distribuovať. Pri 4 druhoch cementov, ktoré boli predávané po uplynutí doby spotreby bolo inšpektormi vydané opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného trhu v znení neskorších predpisov zakazujúce ďalší predaj takýchto výrobkov.

Záver

Zistené nedostatky pri kontrole cementov predstavovali len necelých 6 % z celkového počtu kontrolovaných druhov. Možno skonštatovať, že výrobcovia a distribútori cementov, aj napriek zisteným nedostatkom, dodržiavajú podmienky pri uvádzaní a sprístupňovaní týchto výrobkov na trh v SR v súlade s platnou legislatívou. To potvrdzuje aj zistenie, že len pri 3 druhoch cementov distribútori nepredložili vyhlásenie o parametroch priamo pri kontrole.

Za priaznivé zistenie tiež možno považovať aj fakt, že predaj výrobkov po uplynutí doby spotreby bol zistený len pri štyroch druhoch cementov. Vo vzťahu k prospešnosti vykonanej akcie uvádzame, že akcia plnila aj funkciu osvety, v rámci ktorej kontrolované osoby získali informácie dôležité pre ich ďalšiu podnikateľskú činnosť.