SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol cementov

Výsledky kontrol cementov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 16. 12. 2016
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v mesiacoch september a október uskutočnila celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na kontrolu požiadaviek pri uvádzaní a sprístupňovaní cementov na trh v SR.

Cieľom kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie požiadaviek zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v sortimentnej skupine stavebných výrobkov - cementov uvedených a sprístupnených na trhu SR.

Predmetom kontroly boli balené cementy na všeobecné použitie v spotrebiteľských baleniach. Cementy na všeobecné použitie sú rozdelené do piatich hlavných druhov a označené:

CEM I - Portlandský cement;
CEM II - Portlandský zmesový cement;
CEM III - Vysokopecný cement;
CEM IV - Puzolánový cement;
CEM V - Zmesový cement.

Zloženie týchto cementov sa líši množstvom hlavných prísad, doplňujúcich zložiek a prísad. Pre posudzovanie zhody cementov na všeobecné použitie platí harmonizovaná európska norma STN EN 197-1 Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov vykonáva autorizovaná osoba v systéme 1+ vydaním certifikátu o nemennosti parametrov (zhody). Na základe certifikátu výrobca vypracuje vyhlásenie o parametroch a označí výrobok CE.

Obsahom kontroly bola:

  • kontrola dokumentov súvisiacich s preukázaním zhody (vyhlásenie zhody ES resp. vyhlásenie o parametroch, certifikát výrobku, protokoly o skúškach),
  • kontrola označenia CE a oprávnenosť jeho použitia,
  • kontrola skladovania cementov podľa pokynov výrobcu,
  • karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH),
  • kontrola maximálnej dĺžky skladovania resp. doby spotreby.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI v rámci kontrolnej akcie vykonali 128 kontrol u distribútorov a kontrolovali cementy určené na predaj spotrebiteľom. Nedostatky boli zistené len v 8 prípadoch, kedy:

  • 4 druhy cementov v celkovej hodnote 98,72 € boli predávané po dobe spotreby,
  • chýbalo označenie 1 druhu cementu v hodnote 291,20 €,
  • inšpektorom nebolo predložené vyhlásenie o parametroch pri 3 druhoch cementov v hodnote 3235,10 €.

Nedostatky zistené pri kontrolách u distribútorov boli kontrolovanými subjektami dobrovoľne odstránené, pričom sa tieto subjekty zaviazali, že do ich odstránenia nebudú výrobky ďalej sprístupňovať a distribuovať. Pri 4 druhoch cementov, ktoré boli predávané po uplynutí doby spotreby bolo inšpektormi vydané opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z o štátnej kontrole vnútorného trhu v znení neskorších predpisov zakazujúce ďalší predaj takýchto výrobkov.

Záver

Zistené nedostatky pri kontrole cementov predstavovali len necelých 6 % z celkového počtu kontrolovaných druhov. Možno skonštatovať, že výrobcovia a distribútori cementov, aj napriek zisteným nedostatkom, dodržiavajú podmienky pri uvádzaní a sprístupňovaní týchto výrobkov na trh v SR v súlade s platnou legislatívou. To potvrdzuje aj zistenie, že len pri 3 druhoch cementov distribútori nepredložili vyhlásenie o parametroch priamo pri kontrole.

Za priaznivé zistenie tiež možno považovať aj fakt, že predaj výrobkov po uplynutí doby spotreby bol zistený len pri štyroch druhoch cementov. Vo vzťahu k prospešnosti vykonanej akcie uvádzame, že akcia plnila aj funkciu osvety, v rámci ktorej kontrolované osoby získali informácie dôležité pre ich ďalšiu podnikateľskú činnosť.