SOI Informácie pre verejnosťInformácie pre podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť k označovaniu sviečok

Informácie pre podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť k označovaniu sviečok

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 25. 11. 2020
Informácia pre podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť k označovaniu sviečok

Sviečky patria medzi tzv. neurčené výrobky. Výrobky zaradené do tejto skupiny nemôžu byť označené označením CE a nemusia mať vydané EÚ/ES vyhlásenie o zhode. Takéto výrobky však musia byť bezpečné v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pričom bližšie požiadavky na ich bezpečnosť sú uvedené v nariadení vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a v príslušných platných technických normách.

Právne predpisy upravujúce bezpečnosť a označovanie sviečok:

  1. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“),
  2. Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (ďalej len „NV č. 404/2007 Z. z.“),
  3. Technické normy, napr. STN EN 15494: Sviečky: Bezpečnostné označenia výrobku.

Sviečky musia byť označené minimálne týmito informáciami:

1. o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,
2. o miere alebo o množstve,
3. o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich nesprávneho použitia alebo údržby,
4. o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku.

V prípade sviečok údaj o miere a množstve predstavujú buď rozmery sviečky (výška, priemer), alebo jej gramáž.

Označovanie sviečok údajom o ich dobe horenia môže byť uvedené v hodinách, resp. dňoch. Ide o doplnkový údaj, nakoľko informácia o dobe horenia je len orientačná a na samotnom výrobku je uvedená spravidla vo forme +/-XX h.

Problematika označovania sviečok horiacich v interiéri je uvedená v norme STN EN 15494: Sviečky: Bezpečnostné označenia výrobku.

V zmysle § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. musia byť uvedené informácie poskytnuté v kodifikovanej forme štátneho jazyka. Forma poskytnutia týchto informácií závisí od výrobcu, ktorý nesie za výrobok a informácie na ňom uvedené zodpovednosť.

Za uvedenie výrobku na trh a jeho bezpečnosť je zodpovedný výrobca, ktorý má relevantné informácie o výrobku, jeho zložení, spôsobe výroby a používania. Na požiadanie orgánov trhového dohľadu v EÚ musí výrobca vedieť preukázať, že výrobok je bezpečný.

Skúšky bezpečnosti sviečok vykonávajú príslušné akreditované laboratóriá, ktorých zoznam je možné získať na http://www.snas.sk/.