SOI Informácie pre verejnosťInformácia o spôsoboch vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody

Informácia o spôsoboch vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 4. 2. 2021
Informácia o spôsoboch vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody (ďalej vodomerov) a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov uznávaných Slovenskou obchodnou inšpekciou

V súvislosti s množiacimi sa otázkami od správcov bytových domov, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody (ďalej vodomerov) a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej PRVN) v čase pandemickej situácie na prelome rokov 2020 a 2021 bude Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrolách uznávať nasledovné spôsoby odčítania:

  1. Elektronický samoodpočet vodomerov a aj PRVN v bytoch, o čom je potrebné informovať aj vlastníkov.
  2. Diaľkový odpočet, kedy odpočtár diaľkovo odčíta údaje z prístrojov spred budovy pomocou rádiového prístroja, zvyčajne raz ročne, alebo sa stiahnu zo zbernice dát, ktorá sa inštaluje v spoločných priestoroch budovy.
  3. Samoodpočtové hárky, ktoré správca alebo ním poverená osoba (zástupca vlastníkov bytov) vhodí do schránky každého vlastníka bytu. Samoodpočtový hárok následne vlastník vyplní a doručí (hodí do schránky, pošle poštou, odovzdá, a pod.) v stanovenom termíne správcovi (zástupcovi vlastníkov bytov).
  4. Fyzický odpočet v prípadoch, v ktorých nie je možné využiť predchádzajúce spôsoby vykonania odpočtu vodomerov a PRVN je nevyhnutné vykonať fyzický odpočet za dodržania všetkých hygienických zásad.

Týmto opatrením SOI nie sú dotknuté platné legislatívne požiadavky na správcov bytových domov, resp. spoločenstvá v oblastiach, v ktorých Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva štátny dozor.