Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Slovenská obchodná inšpekciaZásady kontroly

Zásady kontroly

Zásady kontroly (upozornenie a ochrana pred falošnými kontrolami)

Kontrola, vykonávaná Slovenskou obchodnou inšpekciou (ďalej len „SOI“) spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so stavom predpísaným - ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vyhodnotenie tohto porovnania je výsledkom kontroly, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu.

SOI pri kontrolách u kontrolovaných osôb zisťuje nedostatky a formou záväzných pokynov vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a ich škodlivých následkov.

V rámci kontrolnej činnosti sú ukladané:

 • opatrenia na mieste (zákon č. 128/2002 Z. z. v platnom znení, zákon č. 178/1998 Z. z. v platnom znení),
 • ochranné opatrenia (zákon č. 128/2002 Z. z. v platnom znení, zákon č. 264/1999 Z. z. v platnom znení),
 • iné opatrenia v správnom konaní (zákon č. 133/2013 Z. z. v platnom znení, zákon č. 147/2001 Z. z. v platnom znení).

SOI môže nariadiť okamžité stiahnutie výrobku z trhu a v prípade, ak je to potrebné, jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby. V prípade ohrozenia oprávneného záujmu spotrebiteľa (života, zdravia, resp. majetku) SOI nariadi zverejnenie upozornenia na riziká výrobkov. Tieto kompetencie sa týkajú všetkých výrobkov, nielen určených výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z.

Kontrolnú činnosť môžu vykonávať len zamestnanci, ktorí získali špeciálnu odbornú spôsobilosť na výkon kontroly a sú držiteľom služobného preukazu SOI, resp. tí zamestnanci a prizvané osoby, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon kontroly. Ústredný riaditeľ SOI a riaditelia inšpektorátov SOI sú oprávnení prizvať na kontrolu zamestnancov iných orgánov, právnických osôb alebo fyzické osoby, ktoré majú práva a povinnosti v rozsahu a časovom ohraničení im vydaného oprávnenia.

Inšpektori sú pri výkone kontroly oprávnení:

 • vstupovať do priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s činnosťami, ktoré je SOI oprávnená kontrolovať, vykonávať dozor, resp. dohľad,
 • overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú,
 • požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie, doklady, údaje a vysvetlenia, sprievodné listiny, technickú dokumentáciu a inú dokumentáciu,
 • vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy na zdokumentovanie zistených nedostatkov,
 • požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu vyplývať z použitia výrobkov,
 • odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,
 • vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, požadovať ich odstránenie, príčin a škodlivých následkov v určenej lehote a o plnení záväzných pokynov žiadať správu v určenej lehote,
 • vydávať opatrenia na mieste podľa zákona o štátnej kontrole a opatrenia podľa zákona o trhoviskách (na ktoré sa nevzťahuje správne konanie),
 • zákaz dodávky, predaja alebo použitia výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom,
 • zákaz používania neoverených určených meradiel,
 • zákaz výkonu prevádzkovej alebo obchodnej činnosti,
 • nariadenie znehodnotenia výrobkov, ak je zjavné, že nie sú bezpečné,
 • zákaz uskutočnenia predajnej akcie alebo jej pokračovania,
 • zákaz predaja a poskytovania služieb na trhovom mieste.

Inšpektor je povinný:

 • preukázať sa preukazom SOI,
 • vykonať záznam z každej kontroly (aj z nedokončenej),
 • postupovať pri kontrole v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • vychádzať len z vlastných zistení,
 • objektívne zisťovať a posudzovať skutkový stav,
 • ku kontrolovaným osobám sa správať nepredpojato a korektne,
 • odmietnuť všetky formy korupcie,
 • utajovať meno pisateľa podania, okrem prípadov, kedy podanie nie je možné prešetriť bez toho, aby boli doklady od pisateľa použité pri kontrole ako dôkazový materiál,
 • zachovávať mlčanlivosť o služobnom, hospodárskom a štátnom tajomstve a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri kontrole a v súvislosti s ňou.

Práva a povinnosti kontrolovaných osôb

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. v platnom znení kontrolovaná osoba:

 • má právo za účasti inšpektorov odobrať sama kontrolné vzorky výrobkov a ponechať si časť z každej takto odobratej vzorky,
 • je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu,
 • je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu,
 • je povinná uhradiť náklady skúšok na overenie bezpečnosti, kvality a zhody výrobkov, ak ich deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov,
 • proti opatreniam na mieste môže podať námietky písomne do 3 dní.

Podľa zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení:

 • kontrolované osoby a ich zamestnanci sú oprávnení v určenej lehote sa vyjadriť k výsledkom kontroly, k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania v správnom konaní,
 • proti rozhodnutiu riaditeľa inšpektorátu SOI v správnom konaní môže kontrolovaná osoba podať odvolanie v zákonom určenej lehote (15 dní).

Služobné preukazy inšpektorov

Preukaz inšpektora SOI je uložený v čiernom koženom puzdre, opatrený zlatým štátnym znakom SR a názvom Slovenská obchodná inšpekcia. Preukaz je na bielom kriedovom papieri so zlatou potlačou. Na ľavej strane je farebne vyobrazený štátny znak SR, farebná fotografia inšpektora, jeho podpis a číslo preukazu. Na pravej strane je výňatok zo zákona č. 128/2002 Z. z., dátum vydania a podpis ústredného riaditeľa SOI. Na fotke a pri podpise ústredného riaditeľa SOI sú okrúhle pečiatky so štátnym znakom SR.   

Inšpektor SOI je pri začatí kontroly povinný preukázať sa služobným preukazom SOI, vykonať kontrolu a všetky skutočnosti, ktoré pri kontrole zistí, zapísať do inšpekčného záznamu. V prípade zistených nedostatkov inšpektor vydá záväzné pokyny na ich odstránenie.

Žiadame podnikateľské subjekty a spotrebiteľskú verejnosť, aby nájdenie služobného preukazu ihneď nahlásili na Ústredný inšpektorát SOI v Bratislave, Bajkalská 21/A, č. tel. 02/58 272 140, 103, 151, 152, alebo orgánom Policajného zboru za účelom zabránenia ich zneužitiu.

Upozornenie:
V prípade, ak má kontrolovaná osoba podozrenie, že ide o falošného inšpektora, má možnosť sa obrátiť s dopytom (aj telefonickým) na príslušný krajský inšpektorát SOI, alebo na Ústredný inšpektorát SOI v Bratislave.