Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Slovenská obchodná inšpekciaOprávnenia SOI

Oprávnenia SOI

Zoznam platných právnych predpisov, ktoré upravujú pôsobnosť a kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie k 01. 01. 2021

Zákony:

 • Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení
 • Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení
 • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení
 • Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení    
 • Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
 • Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v platnom znení
 • Zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení
 • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov v platnom znení (zákon o ekodizajne),
 • Zákon č. 307/2018 Z. z. o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v platnom znení
 • Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v platnom znení
 • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení
 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
 • Zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov – v r. 2021 vyprší platnosť
 • Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
 • Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES):

 • Nariadenie EP a R (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve
 • Nariadenie EP a R (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004
 • Nariadenie EP a R č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45 ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (CLP)
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernica EP a R 96/73/ES a 2008/121/ES
 • Dodatok k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS
 • Nariadenie EP a R (ES) 1369/2017 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a o zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
 • Nariadenie EP a R (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel
 • Nariadenie EP a R (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
 • Nariadenie EP a R (EÚ) č. 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES
 • Nariadenie EP a R (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES
 • Nariadenie EP a R (EÚ) 2019/631 zo 17. apríla 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 443/2009 a (EÚ) č. 510/2011
 • Nariadenie EP a R (EÚ) 2018/956 z 28. júna 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel
 • Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009
 • Nariadenie EP a Rady (ES) č. 515/2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008
 • Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES
 • Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2019/519 z 19. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami
 • Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2019/129 zo 16. januára 2019 o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
 • Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravyRozhodnutie EP a R:

 • Rozhodnutie EP a R č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS
 • Rozhodnutie Komisie 2013/121/EÚ o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy pre určité detské stoličky podľa smernice EP a R 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
 • Rozhodnutie Komisie č. 2006/502/ES z 11. mája 2006, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba také zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh

 

Nariadenia Európskej komisie:

 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 107/2009 zo 4. februára 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn jednoduchých set-top boxov
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 244/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, a ktorým sa ruší smernica EP a R 2000/55/ES
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009 zo 6. apríla 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn v prípade spotreby elektrickej energie externých zdrojov napájania v stave bez záťaže a ich priemernej účinnosti v aktívnom režime
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn televízorov
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn chladiacich spotrebičov pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 859/2009 z 18. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 244/2009 v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn ultrafialového žiarenia nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice EP a R 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn práčok pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 z 10. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2012 zo 6. marca 2012, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn klimatizátorov a pohodových ventilátorov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2012 z 25. júna 2012, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vodných čerpadiel
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2012 z 3. októbra 2012, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn smerových svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2013 z 8. júla 2013, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn vysávačov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 814/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov vody a zásobníkov teplej vody
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 801/2013 z 22. augusta 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1275/2008, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave, a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 642/2009 o požiadavkách na ekodizajn televízorov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 66/2014 zo 14. januára 2014, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn rúr na pečenie, varných dosiek a odsávačov pár pre domácnosť
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2014 zo 7. júla 2014, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1188/2015 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 4/2014, ktorým sa vykonáva smernica EP a R 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek
 • na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2012 z 24. januára 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica EP a R 2007/46/ES
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 109/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel vzhľadom na systémy zabraňujúce rozstreku
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 130/2012 z 15. februára 2012 o požiadavkách typového schvaľovania motorových vozidiel, pokiaľ ide o vstup do vozidla a jeho manévrovateľnosť, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/166 z 3. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o zahrnutie osobitných postupov, metód posudzovania a technických požiadaviek, a ktorým sa mení smernica EP a R 2007/46/ES a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 109/2011 a (EÚ) č. 458/2011
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 347/2012 zo 16. apríla 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009 s ohľadom na požiadavky typového schvaľovania určitých kategórií motorových vozidiel týkajúce sa systémov zdokonaleného núdzového brzdenia (AEBS)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2012 z 23. apríla 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky typového schvaľovania na montáž systémov výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu v motorových vozidlách
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 406/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 79/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 407/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o zahrnutie určitých predpisov Európskej hospodárskej komisie OSN týkajúcich sa typového schvaľovania motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 458/2011 z 12. mája 2011 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel z hľadiska montáže
 • ich pneumatík, ktorým sa zároveň vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie EP a R (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici EP a R 2007/46/ES
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 631/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie prílohy I k nariadeniu EP a R (ES) č. 78/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel v súvislosti s ochranou chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES a zrušujú sa smernice 2003/102/ES a 2005/66/ES
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 672/2010 z 27. júla 2010 týkajúce sa požiadaviek typového schvaľovania na systémy odmrazovania a odhmlievania čelného skla určitých motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie EP a R (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1003/2010 z 8. novembra 2010 o požiadavkách typového schvaľovania miesta na montáž a upevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 291, 9.11.2010) v znení
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1005/2010 z 8. novembra 2010 týkajúce sa požiadaviek typového schvaľovania vlečných zariadení motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1008/2010 z 9. novembra 2010 týkajúce sa požiadaviek typového schvaľovania systémov stierania a ostrekovania čelného skla určitých motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1009/2010 z 9. novembra 2010 o požiadavkách typového schvaľovania krytov kolies určitých motorových vozidiel a ktorým
 • sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica EP a R 2007/46/ES
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/504 z 11. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľadu nad trhom s týmito vozidlami
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2014 z 18. júla 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie EP a R (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o administratívne požiadavky týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/656 z 19. decembra 2016, ktorým sa stanovujú administratívne požiadavky v súvislosti s emisnými limitmi a typovým schválením spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 (Ú. v. EÚ L 102
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2019 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2020 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov a samostatných ovládacích zariadení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 244/2009, (ES) č. 245/2009 a (EÚ) č. 1194/2012
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2021 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektronických displejov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2022 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn umývačiek riadu pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2023 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 1275/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2024 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES
 • Nariadenie Komisie (EÚ)2019/1781 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1782 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn externých zdrojov napájania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1783 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1784 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn zariadení na zváranie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1009/2010 z 9. novembra 2010 o požiadavkách typového schvaľovania krytov kolies určitých motorových vozidiel a ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 661/2009
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 459/2011 z 12. mája 2011 o zmene a doplnení prílohy k nariadeniu (ES) č. 631/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie prílohy I k nariadeniu (ES) č. 78/2009
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 566/2011 z 8. júna 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 249/2012 z 21. marca 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 19/2011, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie povinného štítku výrobcu pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 523/2012 z 20. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o zahrnutie určitých predpisov Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených Národov týkajúcich sa typového schvaľovania motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 630/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel poháňaných vodíkom a zmesami vodíka a zemného plynu z hľadiska emisií a o uvádzanie osobitných informácií týkajúcich sa vozidiel vybavených elektrickou hnacou súpravou v informačnom dokumente na účely typového schvaľovania
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 459/2012 z 29. mája 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 627/2014 z 12. júna 2014, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o monitorovanie tuhých častíc palubným diagnostickým systémom
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 133/2014 z 31. januára 2014, ktorým sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o emisné limity
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 136/2014 z 11. februára 2014, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 64/2012 z 23. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 582/2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/932 z 29. júna 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa skúšania prenosnými systémami merania emisií (PEMS) a požiadavky na univerzálne typové schválenie kategórie palív
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1347 z 13. júla 2017, ktorým sa opravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1718 z 20. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa skúšania prenosnými systémami merania emisií (PEMS) a postup skúšania životnosti náhradných zariadení na reguláciu znečistenia
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/543 z 3. apríla 2019, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a prílohy I, III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokiaľ ide o aktualizáciu odkazov na určité predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených Národov o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a začlenenie týchto predpisov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1004 z 22. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 661/2009
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1825 zo 6. septembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 901/2014, pokiaľ ide o administratívne požiadavky týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/562 z 8. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 347/2012, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 661/2009 s ohľadom na požiadavky typového schvaľovania určitých kategórií motorových vozidiel týkajúce sa systémov zdokonaleného núdzového brzdenia (AEBS)
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1789 zo 7. septembra 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/504, pokiaľ ide o administratívne požiadavky na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľadu nad trhom s týmito vozidlami
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1939 zo 7. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o pomocné emisné stratégie (AES), prístup k informáciám o systéme OBD vo vozidle a o opravách a údržbe vozidla, meranie emisií pri studenom štarte motora a použitie prenosných systémov na meranie emisií (PEMS) na meranie počtu častíc, s ohľadom na ťažké úžitkové vozidlá
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2400 z 12. decembra 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/318 z 19. februára 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2400 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/988 z 27. apríla 2018, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/656, ktorým sa stanovujú administratívne požiadavky v súvislosti s emisnými limitmi a typovým schválením spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1347 z 13. júla 2017, ktorým sa opravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1154 zo 7. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1151, ktorým sa dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1221 z 22. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o metodiku stanovenia emisií z odparovania (skúška typu 4)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/45 zo 14. januára 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o inovatívne technológie na znižovanie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 136/2014 z 11. februára 2014 , ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011, pokiaľ ide o emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 195/2013 zo 7. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o inovatívne technológie na znižovanie emisií CO2 z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1576 z 26. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014, pokiaľ ide o požiadavky na systém zvukovej signalizácie vozidla na účely typového schválenia EÚ
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/78 z 15. júla 2016, ktorým sa stanovujú správne opatrenia na účely typového schvaľovania ES motorových vozidiel z hľadiska ich palubných systémov eCall využívajúcich tiesňovú linku 112 a jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 so zreteľom na ochranu súkromia a údajov používateľov takýchto systémov
 • Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/79 z 12. septembra 2016, ktorým sa stanovujú podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy pre typové schválenie ES motorových vozidiel, pokiaľ ide o ich palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112, a samostatných technických jednotiek a komponentov palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112, a ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758, pokiaľ ide o výnimky a uplatniteľné normy
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1832 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 na účely zlepšenia skúšok a postupov typového schvaľovania z hľadiska emisií ľahkých osobných a úžitkových vozidiel vrátane skúšok a postupov z hľadiska zhody v prevádzke a emisií počas skutočnej jazdy, ako aj zavedenia zariadení na monitorovanie spotreby paliva a elektrickej energie
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/683 z 15. apríla 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858, pokiaľ ide o správne požiadavky na schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a na dohľad nad trhom s nimi
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1812 z 1. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá online výmeny údajov a oznamovania typových schválení EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1892 z 31. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1230/2012, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie určitých motorových vozidiel vybavených predĺženými kabínami a na schválenie aerodynamických zariadení a vybavenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/239 z 20. februára 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 901/2014, pokiaľ ide o prispôsobenie vzorov na účely postupov typového schvaľovania dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek environmentálnym požiadavkám noriem Euro 5 a Euro 5+


Delegované nariadenia Komisie:

 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 626/2011 zo 4. mája 2011, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie klimatizátorov energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2012 z 1. marca 2012, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie bubnových sušičiek pre domácnosť energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012 z 12. júla 2012, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie elektrických svetelných zdrojov a svietidiel energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 518/2014 z 5. marca 2014, ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) č. 1059/2010, (EÚ) č. 1060/2010, (EÚ) č. 1061/2010, (EÚ) č. 1062/2010, (EÚ) č. 626/2011, (EÚ) č. 392/2012, (EÚ) č. 874/2012, (EÚ) č. 665/2013, (EÚ) č. 811/2013 a (EÚ) č. 812/2013, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov na internete štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2014 z 1. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rúr na pečenie a odsávačov pár pre domácnosť energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1186/2015 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1187/2015 z 27. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa smernica EP a R 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie kotlov na tuhé palivo a zostáv kotla na tuhé palivo, doplnkových ohrievačov, regulátorov teploty a solárnych zariadení energetickými štítkami
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 157/2014 z 30. októbra 2013 o podmienkach za ktorých možno sprístupniť vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 568/2014 z 18. februára 2014, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu EP a R (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu     EP a R (EÚ) o vzore, ktorý sa použije na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky
 • Delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 1291/2014 zo 16. júla 2014 o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, dosiek na báze dreva podľa normy EN 13986, ako aj vnútorných a vonkajších obkladov stien a stropov z rastlého dreva podľa normy EN 14915, pokiaľ ide o ich schopnosť požiarnej ochrany, ak sa používajú na obklady stien a stropov
 • Delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 1292/2014 zo 17. júla 2014 o podmienkach klasifikácie reakcie na oheň bez skúšok v prípade určitých drevených podlahovín bez náteru podľa normy EN 14342
 • Delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 1293/2014 zo 17. júla 2014 o podmienkach klasifikácie bez skúšania v prípade kovových nosičov omietky a okrajových líšt na vnútorné omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13658-1, kovových nosičov omietky a okrajových líšt na vonkajšie omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13658-2, a pomocných a prídavných kovových profilov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN14353, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/364 z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia EP a R (EÚ) č. 305/2011
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1227/2017 z 20. marca 2017 o podmienkach klasifikácie bez skúšania lepených laminátových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobkov z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, a ktorým sa mení rozhodnutie 2005/610/ES
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1228 z 20. marca 2017 o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, vonkajších a vnútorných omietok na báze organických spojív, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15824 a mált na vnútorné a vonkajšie omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 1475/2017 z 26. januára 2017 o klasifikácii parametrov keramických škridiel z hľadiska mrazuvzdornosti v súlade s normou EN 1304 podľa nariadenia EP a R (EÚ) č. 305/2011
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014 z 19. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie EP a R (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/68 z 15. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a R (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa brzdenia vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a R (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/985 z 12. februára 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel a ich motorov, a zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/96
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1788 zo 14. júla 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o zoznam požiadaviek na typové schválenie EÚ vozidiel, a ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014, (EÚ) 2015/96, (EÚ) 2015/68 a (EÚ) 2015/208 s ohľadom na požiadavky na konštrukciu vozidiel a všeobecné požiadavky, požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky, požiadavky na brzdenie vozidiel a požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 134/2014 zo 16. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a R (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek, a ktorým sa mení jeho príloha V
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2014 z 21. novembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a R (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky na schvaľovanie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 3/2014 z 24. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a R (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/654 z 19. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 s ohľadom na technické a všeobecné požiadavky na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/655 z 19. decembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o monitorovanie emisií plynných znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov v prevádzke inštalovaných v necestných pojazdných strojoch
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/989 z 18. mája 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/654, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 s ohľadom na technické a všeobecné požiadavky na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2012 z 27. januára 2012 , ktorým sa na účely doplnenia názvu nového textilného vlákna mení a dopĺňa príloha I a na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú prílohy VIII a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/122 z 20. októbra 2017, ktorým sa menia prílohy I, II, VI, VIII a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2013 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2014 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie práčok a práčok so sušičkou pre domácnosť, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 a smernica Komisie 96/60/ES
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2015 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie svetelných zdrojov, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 874/2012
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2016 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov, a ktorým sa ruší delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2017 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie umývačiek riadu pre domácnosť, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2018 z 11. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov s funkciou priameho predaja
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1227 z 20. marca 2017 o podmienkach klasifikácie bez skúšania lepených laminátových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobkov z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, a ktorým sa mení rozhodnutie 2005/610/ES
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1228 z 20. marca 2017 o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, vonkajších a vnútorných omietok na báze organických spojív, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15824 a mált na vnútorné a vonkajšie omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1475 z 26. januára 2017 o klasifikácii parametrov keramických škridiel z hľadiska mrazuvzdornosti v súlade s normou EN 1304 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2293 z 3. augusta 2017 o podmienkach klasifikácie bez skúšania priečne vrstvených drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 16351, a vrstvených dyhových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14374, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1188 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried vonkajších clôn a markíz na základe parametrov týkajúcich sa odolnosti proti náporom vetra
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1342 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried parametrov plastových a sklenených svetlíkov a strešných okien na základe priepustnosti vzduchu
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/839 zo 7. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/295 z 15. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 44/2014, pokiaľ ide o konštrukciu vozidiel a všeobecné požiadavky, a delegované nariadenie (EÚ) č. 134/2014, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky, na účely typového schválenia dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1824 zo 14. júla 2016, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 3/2014, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť, delegované nariadenie (EÚ) č. 44/2014, pokiaľ ide o konštrukciu vozidla a všeobecné požiadavky, a delegované nariadenie (EÚ) č. 134/2014, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/830 z 9. marca 2018, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1322/2014, pokiaľ ide o prispôsobenie konštrukcie vozidla a všeobecných požiadaviek na typové schválenie poľnohospodárskych a lesných vozidiel
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/829 z 15. februára 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/828 z 15. februára 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/68, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa protiblokovacích brzdových systémov, vysokotlakových zásobníkov energie a jednoduchých hydraulických spojení
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/987 z 27. apríla 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/655, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o monitorovanie emisií plynných znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov v prevádzke inštalovaných v necestných pojazdných strojoch
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1564 zo 6. augusta 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/985, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19Vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ):

 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2013 z 30.októbra 2013 o formáte európskeho technického posúdenia pre stavebné výrobky
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/656 z 19. decembra 2016, ktorým sa stanovujú administratívne požiadavky v súvislosti s emisnými limitmi a typovým schválením spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/986 z 3. apríla 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/504, pokiaľ ide o prispôsobenie administratívnych ustanovení na účely typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľadu nad trhom s týmito vozidlami vzhľadom na emisné limity etapy V  


 

Vykonávacie rozhodnutia Komisie (EÚ):

 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/417 z 8. novembra 2018, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) vytvoreného podľa článku 12 smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a jeho systému oznamovania
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/575 z 29. marca 2016 o predĺžení platnosti rozhodnutia 2006/502/ES, ktorým sa členské štáty vyzývajú prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh uvádzali iba zapaľovače, ktoré sú zabezpečené proti použitiu deťmi, a zakázať uvádzanie zábavných zapaľovačov na trh
 • Rozhodnutie Komisie 2014/59/EÚ o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy pre spotrebiteľské laserové výrobky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
 • Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1936 z 8. júla 2015 o uplatniteľných systémoch na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov vetracích kanálov a potrubí na vetranie vzduchom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1958 z 1. júla 2015 o uplatniteľných systémoch na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov geosyntetík a súvisiacich výrobkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1959 z 1. júla 2015 o uplatniteľných systémoch na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov výrobkov pre kanalizácie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1610 zo 7. septembra 2016 o uverejnení odkazu s obmedzením na harmonizovanú normu EN 13383-1:2002 „Kameň na vodné stavby. Časť 1: „Požiadavky“ v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/133 z 25. januára 2017 o zachovaní odkazu na harmonizovanú normu EN 14342:2013 „Drevené podlahoviny: Vlastnosti, posudzovanie zhody a označovanie“ v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/145 z 25. januára 2017 o zachovaní odkazu na harmonizovanú normu EN 14904:2006 „Povrchy pre športové areály. Vnútorné povrchy pre viaceré druhy športov. Špecifikácia.“ v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1995 zo 6. novembra 2017, ktorým sa zachováva odkaz na harmonizovanú normu EN 13341:2005 + A1:2011 o termoplastových stabilných nádržiach na skladovanie domácich vykurovacích olejov, petroleja a dieselových palív nad zemou v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1996 zo 6. novembra 2017, ktorým sa zachováva odkaz na harmonizovanú normu EN 12285-2:2005 o dielensky vyrábaných oceľových nádržiach v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/771 z 25. januára 2018 o uplatniteľnom systéme posudzovania a overovania nemennosti parametrov kotviacich zariadení používaných na stavebné práce a určených na zabránenie pádu osôb z výšky alebo na zastavenie pádu z výšky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/779 z 19. februára 2018 o uplatniteľných systémoch posudzovania a overovania nemennosti parametrov sendvičových panelov s kovovým plášťom, ktoré sú určené na nosné použitie, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/896 z 28. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450, pokiaľ ide o európske hodnotiace dokumenty pre zostavy vnútorných priečok pre použitie ako nenosné steny, systémy mechanicky ukotvených pružných strešných hydroizolačných povlakov, tenké kovové kompozitné dosky, pružné duté mikroskopické guľôčky ako betónovú prísadu, stropné závesné zostavy a samonosné priesvitné strešné zostavy s pokrytím z plastových tabúľ
 • Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1764 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o uplatniteľné systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov balustrádových zostáv a zábradľových zostáv, ktoré sú určené na použitie v stavbách výlučne na účely zabránenia pádu a na ktoré nepôsobí zvislé zaťaženie vyvolané konštrukciou
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/962 z 2. júla 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450, pokiaľ ide o uverejnenie odkazov na európske hodnotiace dokumenty pre určité stavebné výrobky
 • Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1574 z 28. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450, pokiaľ ide o uverejnenie odkazov na európske hodnotiace dokumenty týkajúce sa hydroizolačných systémov, vonkajších tepelno- izolačných kompozitných systémov, záverov na cestné mosty, zostavy drevených budov, výrobkov spomaľujúcich horenie a iných stavebných výrobkovNariadenia vlády SR:

 • Nariadenie vlády SR č. 418/2013 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 336/2011 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov a zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
 • Nariadenie vlády SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových automobilov
 • Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
 • Nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
 • Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite
 • Nariadenie vlády SR č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
 • Nariadenie vlády SR č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
 • Nariadenie vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
 • Nariadenie vlády č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
 • Nariadenie vlády SR č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody
 • Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
 • Nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
 • Nariadenie vlády SR č. 448/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia
 • Nariadenie vlády SR č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
 • Nariadenie vlády SR č. 177/2002 Z, z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť
 • Nariadenie vlády SR č. 210/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom
 • Nariadenie vlády SR č. 236/2005 Z. z. o výkone zdrojov tepla na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v nepriemyselných budovách
 • Nariadenie vlády SR č. 113/2008 Z. z. o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií
 • Nariadenie vlády SR č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá
 • Nariadenie vlády SR č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel
 • Nariadenie vlády SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel
 • Nariadenie vlády SR č. 34/2010 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť
 • Nariadenie vlády SR č. 655/2007 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách
 • Nariadenie vlády SR č. 116/2018 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestoreVyhlášky:

 • Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried
 • Vyhláška MH SR č. 84/2008 Z. z. o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi
 • Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
 • Vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • Vyhláška MH SR č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • Vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému
 • Vyhláška MH SR č. 225/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.
 • Vyhláška MH SR č. 292/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny
 • Vyhláška MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie
 • Vyhláška MH SR č. 449/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu
 • Vyhláška MH SR č. 168/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
 • Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
 • Vyhláška MDVRR SR č. 324/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Vyhláška MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
 • Vyhláška MK SR č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania
 • Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • Vyhláška MŽP SR č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
 • Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov
 • Vyhláška ÚRSO č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
 • Vyhláška ÚRSO č. 59/2008 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov
 • Vyhláška MH SR č. 99/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby
 • Vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
 • Vyhláška MH SR č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom
 • Vyhláška MH SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite
 • Vyhláška MH SR č. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody
 • Vyhláška MH SR č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 324/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MH SR č. 216/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • Vyhláška MŽP SR č. 191/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritéria trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
 • Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 635/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou
 • Vyhláška MH SR z 12. júla 2006 č. 466/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 635/2005 Z. z. o požiadavkách na bezpečnosť textilných vlákien a priadzí, textilných, usňových a odevných výrobkov z textilu a usne určených na priamy styk s pokožkou
 • Vyhláška MH SR č. 109/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov
 • Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 • č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 136/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
 • Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov


Výnos:

 • Výnos MH SR č. 3/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí, doplnený výnosom MH SR č. 4/2013


 

Predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených Národov (EHK OSN):

 • Dohoda Európskej hospodárskej Komisie Organizácie Spojených Národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a častí, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov (Revidovaná dohoda z roku 1958)
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologizáciu (overovanie zhodnosti) vzájomnom uznávaní homologizácie výstroja a súčastí motorových vozidiel, uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve
 • Predpis EHK OSN č. 0: Jednotné ustanovenia na účely medzinárodného typového schvaľovania celých vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 1: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel s asymetrickým stretávacím svetlom a/alebo diaľkovým svetlom vybavených žiarovkami kategórie R2 a/alebo HS1
 • Predpis EHK OSN č. 2: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu žiaroviek svetlometov vyžarujúcich asymetrické stretávacie svetlo a/alebo diaľkové svetlo alebo oboje
 • Predpis EHK OSN č. 3: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu odrazových zariadení pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá
 • Predpis EHK OSN č. 4: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zariadení na osvetlenie zadného evidenčného čísla motorových vozidiel (s výnimkou motocyklov) a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 5: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre motorom poháňané vozidlá typu "sealed beam" (SB), ktoré vyžarujú európske asymetrické stretávacie svetlo, diaľkové svetlo alebo oboje
 • Predpis EHK OSN č. 6: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu smerových svetiel pre motorom poháňané vozidlá a ich prípojné vozidlá
 • Predpis EHK OSN č. 7: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu predných a zadných (bočných) obrysových svietidiel, brzdových a doplnkových obrysových svietidiel motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 8: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre motorové vozidlá vyžarujúce asymetrické stretávacie svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obidve a vybavené halogénovými žiarovkami (H1, H2 , H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/alebo H11)
 • Predpis EHK OSN č. 9: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie L2, L4 a L5 vzhľadom na hluk
 • Predpis EHK OSN č. 10: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska elektromagnetickej kompatibility
 • Predpis EHK OSN č. 11: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska dverových zámkov a súčastí upevnenia dverí
 • Predpis EHK OSN č. 12: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ochrany vodiča proti mechanizmu riadenia v prípade nárazu
 • Predpis EHK OSN č. 13: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie M, N a O z hľadiska brzdenia
 • Predpis EHK OSN č. 13-H: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu osobných automobilov z hľadiska brzdenia
 • Predpis EHK OSN č. 14: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska kotvových úchytiek bezpečnostných pásov, systémov kotvových úchytiek ISOFIX, kotvových úchytiek horného popruhu ISOFIX a polôh sedenia veľkosti i
 • Predpis EHK OSN č. 15: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel vybavených zážihovým alebo vznetovým motorom z hľadiska emisie plynných škodlivín z motora – metóda merania výkonu zážihových motorov, metóda merania spotreby paliva motorových vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 16: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I. bezpečnostných pásov, detských zadržiavacích systémov a detských zadržiavacích systémov ISOFIX pre cestujúcich v motorových vozidlách, II. vozidlá vybavené bezpečnostnými pásmi, signalizátormi nezapnutého bezpečnostného pásu, zadržiavacími systémami, detskými zadržiavacími systémami a detskými zadržiavacími systémami ISOFIX a detskými zadržiavacími systémami ISOFIX veľkosti i
 • Predpis EHK OSN č. 17: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska sedadiel, ich ukotvenia a opierok hlavy
 • Predpis EHK OSN č. 18: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel z hľadiska ich ochrany proti neoprávnenému použitiu
 • Predpis EHK OSN č. 19: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom na predné hmlové svetlomety motorových vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 20: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel, ktoré vyžarujú asymetrické stretávacie svetlo alebo diaľkové svetlo alebo oboje a ktoré sú vybavené halogénovými žiarovkami (žiarovky H4)
 • Predpis EHK OSN č. 21: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ich vnútorného vybavenia
 • Predpis EHK OSN č. 22: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu ochranných prílb a ich chráničov pre vodičov a cestujúcich na motocykloch
 • Predpis EHK OSN č. 23: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spätných svetlometov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 24: Jednotné ustanovenia pre: I. Homologizáciu vznetových (C.I.) motorov vzhľadom na emisie viditeľných škodlivín, II. Homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom na montáž vznetových (C.I.) motorov homologizovaného typu, III. Homologizáciu motorových vozidiel vybavených vznetovými (C.I.) motormi vzhľadom na emisie viditeľných škodlivín z motora, IV. Meranie výkonu vznetového (C.I) motora
 • Predpis EHK OSN č. 25: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu opierok hlavy, ktoré sú alebo nie sú zabudované v sedadlách vozidla
 • Predpis EHK OSN č. 26: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ich vonkajších výčnelkov
 • Predpis EHK OSN č. 27: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu výstražných trojuholníkov
 • Predpis EHK OSN č. 28: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zvukových výstražných zariadení a motorových vozidiel z hľadiska ich zvukových signálov
 • Predpis EHK OSN č. 29: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v kabíne úžitkového vozidla
 • Predpis EHK OSN č. 30: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu pneumatík motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 31: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu halogénových svetlometov motorových vozidiel typu sealed beam (HSB) vyžarujúcich asymetrické stretávacie svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obidve
 • Predpis EHK OSN č. 32: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska správania sa nosnej konštrukcie narazeného vozidla pri náraze zozadu
 • Predpis EHK OSN č. 33: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska správania sa nosnej konštrukcie narazeného vozidla pri čelnom náraze
 • Predpis EHK OSN č. 34: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ochrany proti nebezpečenstvu požiaru
 • Predpis EHK OSN č. 35: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska usporiadania nožných ovládačov
 • Predpis EHK OSN č. 36: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu veľkých motorových vozidiel na prepravu cestujúcich z hľadiska ich celkovej konštrukcie
 • Predpis EHK OSN č. 37: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vláknových žiaroviek na používanie v homologizovaných svetlometoch a svietidlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 38: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zadných hmlových svetiel motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 39: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ich vybavenia rýchlomerom vrátane jeho montáže
 • Predpis EHK OSN č. 40: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motocyklov vybavených zážihovým motorom vzhľadom k emisiám plynných škodlivín z motora
 • Predpis EHK OSN č. 41: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motocyklov vzhľadom na hluk
 • Predpis EHK OSN č. 42: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel vzhľadom na predné a zadné ochranné zariadenia (nárazníky a podobne)
 • Predpis EHK OSN č. 43: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu bezpečnostných zasklievacích materiálov
 • Predpis EHK OSN č. 44: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska zadržiavacích zariadení pre deti cestujúce v motorových vozidlách
 • Predpis EHK OSN č. 45: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu čističov svetlometov a motorových vozidiel z hľadiska čističov svetlometov
 • Predpis EHK OSN č. 46: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spätných zrkadiel a motorových vozidiel z hľadiska montáže spätných zrkadiel
 • Predpis EHK OSN č. 47: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu mopedov vybavených zážihovým motorom vzhľadom na emisie plynných škodlivín motora
 • Predpis EHK OSN č. 48: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska montáže zariadení pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu
 • Predpis EHK OSN č. 49: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vznetových motorov (C.I.) a motorov pracujúcich so zemným plynom (N.G.), ako aj zážihových motorov (P.I.) pracujúcich so skvapalneným ropným plynom (LPG) a homologizácie vozidiel vybavených vznetovými motormi a motormi pracujúcimi so zemným plynom (N.G.), ako aj zážihovými motormi (P.I) pracujúcimi s LPG z hľadiska emisií škodlivín z motora
 • Predpis EHK OSN č. 50: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu predných obrysových svietidiel, zadných obrysových svietidiel, brzdových svietidiel, smerových svietidiel a zariadení na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom pre vozidlá kategórie L
 • Predpis EHK OSN č. 51: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel s najmenej štyrmi kolesami vzhľadom na ich emisie hluku
 • Predpis EHK OSN č. 52: Jednotné ustanovenia pre konštrukciu malokapacitných vozidiel verejnej dopravy
 • Predpis EHK OSN č. 53: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie L3 z hľadiska montáže zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu
 • Predpis EHK OSN č. 54: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu pneumatík úžitkových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 55: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu mechanických spojovacích súčastí súprav vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 56: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre mopedy a takto posudzované vozidlá
 • Predpis EHK OSN č. 57: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre motocykle a takto posudzované vozidlá
 • Predpis EHK OSN č. 58: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu, I. zadných ochranných zariadení proti vklineniu (ZOZPV), II. vozidiel so zreteľom na montáž zadného ochranného zariadenia proti vklineniu (ZOZPV) homologizovaného typu, III. Vozidiel z hľadiska ich zadného ochranného zariadenia (ZOZ)
 • Predpis EHK OSN č. 59: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu náhradných systémov tlmenia hluku výfukov
 • Predpis EHK OSN č. 60: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu dvojkolesových motocyklov a mopedov z hľadiska vodičom ovládaných ovládačov, vrátane identifikácie ovládačov, oznamovačov a indikátorov
 • Predpis EHK OSN č. 61: Jednotné ustanovenie pre homologizáciu nákladných automobilov z hľadiska ich vonkajších výčnelkov pred zadným panelom kabíny
 • Predpis EHK OSN č. 62: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel s riadidlami z hľadiska ich ochrany proti neoprávnenému použitiu
 • Predpis EHK OSN č. 63: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu mopedov z hľadiska hluku
 • Predpis EHK OSN č. 64: Jednotné ustanovenie pre homologizáciu vozidiel, vybavených náhradnými kolesami/pneumatikami pre dočasné použitie
 • Predpis EHK OSN č. 65: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zvláštnych výstražných svietidiel motorových vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 66: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu veľkých autobusov z hľadiska pevnosti ich nosnej konštrukcie
 • Predpis EHK OSN č. 67: Jednotné ustanovenie pre: I. Homologizáciu špecifického zariadenia motorových vozidiel, ktoré používajú v svojom pohonnom systéme skvapalnené plyny, II. Homologizáciu vozidla so špecifickým zariadením pre použitie skvapalnených plynov v jeho pohonnom systéme s ohľadom na montáž takéhoto zariadenia
 • Predpis EHK OSN č. 68: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel, vrátane čisto elektrických vozidiel, z hľadiska merania maximálnej rýchlosti
 • Predpis EHK OSN č. 69: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zadných označovacích tabuliek pre (konštrukčne) pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá
 • Predpis EHK OSN č. 70: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zadných označovacích tabuliek ťažkých a dlhých vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 71: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu poľnohospodárskych traktorov z hľadiska výhľadu vodiča
 • Predpis EHK OSN č. 72: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motocyklov vyžarujúcich asymetrické stretávacie svetlo a diaľkové svetlo, vybavených halogénovými žiarovkami (žiarovky HS1)
 • Predpis EHK OSN č. 73: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I. vozidiel vzhľadom na bočné ochranné zariadenia (LPD), II. bočných ochranných zariadení (LPD), III. vozidiel vzhľadom na montáž LPD homologizovaného typu podľa časti II tohto predpisu
 • Predpis EHK OSN č. 74: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie L1 z hľadiska montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu
 • Predpis EHK OSN č. 75: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu pneumatík pre motocykle a mopedy
 • Predpis EHK OSN č. 76: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre mopedy, ktoré vyžarujú diaľkové a stretávacie svetlá
 • Predpis EHK OSN č. 77: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu parkovacích svetiel motorových vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 78: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie L vzhľadom k brzdeniu
 • Predpis EHK OSN č. 79: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska mechanizmu riadenia
 • Predpis EHK OSN č. 80: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu sedadiel autobusov a týchto autobusov z hľadiska pevnosti sedadiel a ich ukotvenia
 • Predpis EHK OSN č. 81: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spätných zrkadiel a homologizáciu motorových vozidiel s dvomi kolesami s postranným prívesným vozíkom alebo bez postranného prívesného vozíka z hľadiska montáže spätných zrkadiel na riadidlá
 • Predpis EHK OSN č. 82: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov pre mopedy, vybavené halogénovými žiarovkami (HS2 žiarovky)
 • Predpis EHK OSN č. 83: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel vzhľadom na emisie škodlivín podľa požiadaviek motora na palivo
 • Predpis EHK OSN č. 84: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu osobných automobilov so spaľovacím motorom z hľadiska spotreby paliva
 • Predpis EHK OSN č. 85: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spaľovacích motorov alebo elektrických hnacích sústav, určených na pohon motorových vozidiel kategórií M a N z hľadiska merania čistého výkonu a maximálneho 30 minútového výkonu elektrickej hnacej sústavy
 • Predpis EHK OSN č. 86: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu poľnohospodárskych a lesných traktorov z hľadiska montáže zariadení pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu
 • Predpis EHK OSN č. 87: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu denných svetiel motorových vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 88: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu pneumatík so spätným odrazom dvojkolesových vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 89: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I. vozidiel vzhľadom na obmedzenie ich maximálnej rýchlosti alebo ich nastaviteľnej funkcie obmedzenia rýchlosti, II. vozidiel vzhľadom na montáž zariadení obmedzujúcich rýchlosť (SLD) alebo nastaviteľného zariadenia obmedzujúceho rýchlosť (ASLD) homologizovaného typu, III. zariadení obmedzujúcich rýchlosť (SLD) a nastaviteľného zariadenia obmedzujúceho rýchlosť (ASLD)
 • Predpis EHK OSN č. 90: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu súprav výmenného brzdového obloženia a obložení pre bubnovú brzdu pre motorové a ich prípojné vozidlá
 • Predpis EHK OSN č. 91: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu bočných obrysových svetiel motorových a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 92: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu náhradných systémov tlmenia výfuku (RESS) pre motocykle
 • Predpis EHK OSN č. 93: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I. predných ochranných zariadení proti podbehnutiu (FUPD), II. vozidiel vzhľadom na montáž fupd homologovaného typu, III. vozidiel vzhľadom na ich prednú ochranu proti podbehnutiu (FUP)
 • Predpis EHK OSN č. 94: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade čelného nárazu
 • Predpis EHK OSN č. 95: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska ochrany prepravovaných osôb v prípade bočného nárazu na vozidlo
 • Predpis EHK OSN č. 96: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vznetových motorov montovaných do poľnohospodárskych a lesných traktorov z hľadiska emisií škodlivín z motora
 • Predpis EHK OSN č. 97: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidlových poplašných systémov (VAS) a motorových vozidiel z hľadiska ich poplašných systémov (AS)
 • Predpis EHK OSN č. 98: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel, vybavených svetelnými zdrojmi s plynovými výbojkami
 • Predpis EHK OSN č. 99: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetelných zdrojov s plynovou výbojkou používaných v homologizovaných svetlách s plynovou výbojkou u motorom poháňaných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 100: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska špecifických požiadaviek na elektrickú hnaciu sústavu
 • Predpis EHK OSN č. 101: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu osobných automobilov poháňaných len spaľovacím motorom, alebo poháňaných hybridnou elektrickou hnacou sústavou z hľadiska merania emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva a/alebo merania spotreby elektrickej energie a dojazdu a vozidiel kategórie M1 a N1 poháňaných len elektrickou hnacou sústavou z hľadiska merania spotreby elektrickej energie a dojazdu
 • Predpis EHK OSN č. 102: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I. tesného spojovacieho zariadenia (CCD), II. vozidiel z hľadiska montáže schváleného typu CCD
 • Predpis EHK OSN č. 103: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu výmenných zariadení na reguláciu znečisťovania pre motorové vozidlá
 • Predpis EHK OSN č. 104: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu odrazových označení s pre ťažké a dlhé vozidlá a ich prípojné vozidlá
 • Predpis EHK OSN č. 105: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel určených na prepravu nebezpečného tovaru z hľadiska ich špecifických konštrukčných charakteristík
 • Predpis EHK OSN č. 106: Jednotné ustanovenie pre homologizáciu pneumatík pre poľnohospodárske vozidlá a ich prípojné vozidlá
 • Predpis EHK OSN č. 107: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie
 • Predpis EHK OSN č. 108: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu výroby obnovených pneumatík motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 109: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu výroby obnovených pneumatík úžitkových motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 110: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I. Špecifických komponentov motorových vozidiel používajúcich vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG), II. Vozidiel z hľadiska inštalovania špecifických komponentov homologizovaného typu za účelom používania stlačeného zemného plynu (CNG) vo svojom pohonnom systéme
 • Predpis EHK OSN č. 111: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu cisternových vozidiel kategórie N a O z hľadiska stability proti prevráteniu
 • Predpis EHK OSN č. 112: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel emitujúcich asymetrické stretávacie alebo diaľkové svetlo (alebo obe) vybavených žiarovkami
 • Predpis EHK OSN č. 113: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel emitujúcich symetrické stretávacie alebo diaľkové svetlo (alebo obe) vybavených žiarovkami
 • Predpis EHK OSN č. 114: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I. modulu nafukovacieho vankúša pre náhradný systém nafukovacieho vankúša; II. náhradného volantu vybaveného modulom nafukovacieho vankúša homologizovaného typu, III. náhradného systému nafukovacieho vankúša iného, než je inštalovaný vo volante
 • Predpis EHK OSN č. 115: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu: I. špecifických retrofitných systémov LPG (skvapalnený ropný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme LPG, II. špecifických retrofitných systémov CNG (stlačený zemný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme CNG,
 • Predpis EHK OSN č. 116: Jednotné technické predpisy o ochrane motorových vozidiel proti neoprávnenému použitiu
 • Predpis EHK OSN č. 117: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu pneumatík z hľadiska emisií hluku valenia a/alebo adhézie na mokrých povrchoch a/alebo odporu valenia
 • Predpis EHK OSN č. 118: Jednotné technické predpisy o horľavosti materiálov použitých v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 119: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu rohových svietidiel motorových vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 120: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spaľovacích motorov montovaných v poľnohospodárskych a lesných traktoroch a v mimocestných pojazdných strojných zariadeniach, z hľadiska merania čistého výkonu
 • Predpis EHK OSN č. 121: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska umiestnenia a identifikácie ovládačov, oznamovačov a indikátorov
 • Predpis EHK OSN č. 122: Jednotné technické predpisy pre homologizáciu vozidiel kategórie M, N a O z hľadiska ich vykurovacích systémov
 • Predpis EHK OSN č. 123: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu adaptívnych systémov predného osvetlenia (AFS) pre motorové vozidlá
 • Predpis EHK OSN č. 124: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu kolies pre osobné automobily a ich prívesy
 • Predpis EHK OSN č. 125: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom k výhľadu vodiča smerom dopredu
 • Predpis EHK OSN č. 126: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu priečkových systémov na ochranu cestujúcich pred posunutou batožinou, dodávaných ako nepôvodné vybavenie vozidla
 • Predpis EHK OSN č. 127: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel z hľadiska ich vlastností týkajúcich sa bezpečnosti chodcov
 • Predpis EHK OSN č. 128: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetelných zdrojov s diódou vyžarujúcou svetlo (LED) používaných v homologizovaných svetelných jednotkách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 129: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zdokonalených detských zadržiavacích systémov (ECRS)
 • Predpis EHK OSN č. 130: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu systému výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu
 • Predpis EHK OSN č. 131: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zdokonalených systémov núdzového brzdenia (AEBS)
 • Predpis EHK OSN č. 132: Retrofitné zariadenia na reguláciu emisií (REC)
 • Predpis EHK OSN č. 133: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a regeneratívnosť
 • Predpis EHK OSN č. 134: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel a ich komponentov vzhľadom na bezpečnostné charakteristiky vozidiel poháňaných vodíkom (HFCV)
 • Predpis EHK OSN č. 135: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel vzhľadom na ich vlastnosti pri bočnom náraze na stĺp (PSI)
 • Predpis EHK OSN č. 136: Elektrické vozidlá kategórie L (EV-L)
 • Predpis EHK OSN č. 137: Čelný náraz so zameraním na zadržiavacie systémy
 • Predpis EHK OSN č. 138: Predpis o tichých vozidlách cestnej dopravy
 • Predpis EHK OSN č. 139: Predpis o systémoch podpory brzdenia (BAS)
 • Predpis EHK OSN č. 140: Predpis o elektronickom riadení (ovládaní) stability
 • Predpis EHK OSN č. 141: Predpis o systémoch monitorovania tlaku pneumatík
 • Predpis EHK OSN č. 142: Predpis o montáži pneumatík
 • Predpis EHK OSN č. 143: Predpis o jednotných ustanoveniach týkajúcich sa homologizácie retrofitných systémov vysokovýkonných dvojpalivových motorov (HDDF-ERS), ktoré sa montujú do vysokovýkonných dieselových motorov a ťažkých nákladných dieselových vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 144: Systémy núdzového volania v prípade nehody (AECS)
 • Predpis EHK OSN č. 145: Systémy kovových úchytiek ISOFIX, kotvových úchytiek horného popruhu ISOFIX a polôh sedenia veľkosti i
 • Predpis EHK OSN č. 146: Vozidlá kategórie L poháňané vodíkovými palivovými článkami
 • Predpis EHK OSN č. 147: Mechanické spojovacie komponenty súprav poľnohospodárskych vozidiel
 • Predpis EHK OSN č. 148: Zariadenia na svetelnú signalizáciu (LSD)
 • Predpis EHK OSN č. 149: Zariadenie na osvetlenie cesty (RID)
 • Predpis EHK OSN č. 150: Spätné odrazové zariadenia (RRD)
 • Predpis EHK OSN č. 151: Jednotné ustanovenia o homologizácii motorových vozidiel z hľadiska systému monitorovania mŕtveho uhla na detekciu bicyklov
 • Predpis EHK OSN č. 152: Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom na zdokonalený systém núdzového brzdenia (AEBS) pre vozidlá kategórií M1 a N1