SOI Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostíOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Oznámenie a poučenie týkajúce sa spracovávania osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelom spracovávania osobných údajov spotrebiteľov je prešetrovanie ich podnetov v rámci kontroly vnútorného trhu. Právnym základom spracovávania osobných údajov je zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. aj súhlas spotrebiteľa. Ak podnet spotrebiteľa obsahuje údaje nad rámec jeho identifikácie a kontaktných údajov, k podnetu treba priložiť aj písomný súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov, ktorý nájdete tu [RTF, 12 kB] .

Osobné údaje spotrebiteľa (dotknutej osoby pre účely zákona o ochrane osobných údajov) v rozsahu potrebnom pre preverenie jeho podnetu budú súčasťou informačného systému prevádzkovateľa s názvom kontrolná činnosť. Osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom po dobu uskutočnenia administratívnych úkonov súvisiacich s podnetom spotrebiteľa. Po uplynutí tejto doby sa prevádzkovateľ zaväzuje, že údaje budú zaradené do predarchívnej starostlivosti.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi len správne, úplné a aktuálne osobné údaje a tieto svoje osobné údaje po každej zmene aktualizovať a oznámiť prevádzkovateľovi ich zmenu.

Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak boli odovzdané a sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby:
- na základe písomnej požiadavky dotknutej osoby,
- v prípade, že zistí, že údaje dotknutej osoby nie sú správne, úplné a aktualizované a nie je možné vykonať ich opravu.

Ak SOI nebude vecne príslušná na vybavenie podnetu spotrebiteľa, jeho osobné údaje v rozsahu doručeného podnetu budú poskytnuté kompetentnému orgánu dozoru na vybavenie.


Pridajte podnet

Podnet na vykonanie kontroly uplatňujte na príslušnom inšpektoráte SOI a to podľa sídla spoločnosti, voči ktorej váš podnet smeruje.

* - povinné údaje


Sem môžete priložiť súbor.
Povolené typy súborov sú JPG, GIF, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF a ODT.
Maximálna veľkosť je 8 MB.